WYPIS Z PLANU MIEJSCOWEGO LUB STUDIUM UWARUNKOWAŃSzczegóły karty

WBUA-10 (33)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-12-04
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WYPIS Z PLANU MIEJSCOWEGO LUB STUDIUM UWARUNKOWAŃ

Wydział: Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

Proces: Zagospodarowanie przestrzenne

Właściciel: Kwiatkowska Marta

Osoba Nadzorująca: Miłek Sławomir

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Główny Rynek 20, Ratusz, II piętro, pokój nr 44
tel. (62) 7654-378

Miejsce składania wniosków i podań - II piętro , pokój nr 44, tel. (62) 7654-378, poprzez platformę e-PUAP, za pośrednictwem operatora pocztowego, ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, w przypadkach kiedy ma to zastosowanie.

Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzgodnień wniosku – II piętro, pok. 45 tel. (62) 7654-305,
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, II piętro pok. 43 tel. (62) 7654-308 lub Z-ca Naczelnika Wydziału, II piętro pok. 42a tel. (62) 7654-353.

Termin

30 dni

Sposób załatwienia sprawy

Wypis i wyrys z planu miejscowego.
Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Wypis i wyrys należy odebrać w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury.

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 2111).

Stawki opłaty:
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań do 5 stron 30 zł,
 • wypis powyżej 5 stron 50 zł,
 • wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań 20 zł za 1 stronę formatu A4 lecz nie więcej niż 200 zł.

Opłata wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na konto: Miasto Kalisz ul. Główny Rynek 20 nr 55109011280000000151089163 ze wskazaniem przedmiotu opłaty.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych.

Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się: listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20, telefonicznie: +48 62 / 765 43 00, e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować się: listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz, telefonicznie: +48 62 / 765 43 56, e-mailowo: iod@um.kalisz.pl. 

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia o braku planu miejscowego. Podstawą przetwarzania danych będzie wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. art 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych wspierających realizację zadania do których należy Logotec Enterprise S.A. mającej siedzibę we Wrocławiu przy
ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu informatycznego DDM 9000.

Przechowywania danych.

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do osiągnięcia celu w którym dane zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych (symbol klasyfikacyjny 6727 kat. archiwalna B5) – zgodnie z którymi po 5 latach przechowywania w archiwum zakładowym dokumentacja podlega zniszczeniu.

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wydania wypisu / wyrysu z planu miejscowego lub studium uwarunkowań. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 977 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 2111).

Załączniki

Dodany dnia: 2023-12-04 Przez: Brzozowska Bukwa Katarzyna
Akceptowany dnia: 2023-12-08 11:14:20 Przez: Miłek Sławomir
Generowany dnia: 2024-03-04 04:29:00 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2023-05-15 - 2023-12-08 11:14:20
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2023-01-03 - 2023-05-23 07:38:50
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2022-12-27 - 2023-01-03 10:57:44
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja