PRZENIESIENIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘSzczegóły karty

WBUA-02 (23)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-06-14
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

PRZENIESIENIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Wydział: Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

Proces: Zagospodarowanie przestrzenne

Właściciel: Brzozowska Bukwa Katarzyna

Osoba Nadzorująca: Miłek Sławomir

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie decyzji przeniesienia pozwolenia na budowę wg wzoru,
 • Dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością. 
 • Dziennik budowy z aktualnymi wpisami.
 • Zgoda strony na rzecz której ww. decyzja została wydana - na jej przeniesienie na rzecz wnioskującego.
 • Oryginał decyzji o pozwoleniu na budowę - do wglądu. 
 • Kopię aktualnego odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla osób prawnych, lub kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Główny Rynek 20, Ratusz, II piętro, pokój nr 44
tel. (62) 7654-378

wbua@um.kalisz.pl

Miejsce składania wniosków i podań - II piętro , pokój nr 44, tel. (62) 7654-378

Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzgodnień wniosku – II piętro, pok. 46 tel. (62) 7654-360, 7654-313 (poniedziałek, środa, piątek 7.30 - 15.30; wtorek, czwartek 12.00 - 15.30)

Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, II piętro pok. 43 tel. (62) 7654-308 lub Z-ca Naczelnika Wydziału, II piętro pok. 42a tel. (62) 7654-353.

Termin

Załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sposób załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna.
Decyzję należy odebrać w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury pok. 46 (poniedziałek, środa, piątek 7.30 - 15.30; wtorek, czwartek 12.00 - 15.30)

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1000).

Opłata wynosi – 90 zł

Opłata wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miasta ul. Główny Rynek 20, Ratusz, ul. Kościuszki 1a (Biuro Obsługi Interesanta na parterze) lub przelewem na konto:

Miasto Kalisz ul. Główny Rynek 20 nr 07102022120000580203875440 ze wskazaniem przedmiotu opłaty, za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Miejsce złożenia odwołania: Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, II piętro, pokój nr 44.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (zadanie wynikające z ustawy Prawo budowlane) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1000).

Załączniki

Dodany dnia: 2019-06-14 Przez: Brzozowska Bukwa Katarzyna
Akceptowany dnia: 2019-07-01 04:38:45 Przez: Miłek Sławomir
Generowany dnia: 2019-07-17 07:32:00 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2019-06-13 - 2019-07-01 04:38:45
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2018-07-19 - 2019-06-13 07:51:45
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2018-07-19 - 2018-07-19 11:21:48
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2018-06-04 - 2018-07-19 10:04:01
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2018-02-22 - 2018-06-12 08:02:17
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2017-12-29 - 2018-03-01 11:36:53
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2017-12-06 - 2018-01-02 07:06:18
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2017-08-29 - 2017-12-06 08:28:17
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2017-07-07 - 2017-08-29 09:50:14
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2017-04-06 - 2017-07-10 08:45:02
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2017-04-05 - 2017-04-11 10:08:08
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2016-12-12 - 2017-04-05 12:49:48
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2016-06-21 - 2016-12-16 14:18:21
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2016-04-05 - 2016-06-21 10:02:38
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2016-02-22 - 2016-04-05 09:19:15
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 16. Zmieniono: 2016-02-08 - 2016-02-22 13:00:01
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 17. Zmieniono: 2015-12-09 - 2016-02-09 08:14:46
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 18. Zmieniono: 2015-08-19 - 2015-12-09 15:10:30
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 19. Zmieniono: 2015-07-28 - 2015-08-19 14:56:07
  Przez: Krzyżanowska-Walaszczyk Ewa
  Poprzednia wersja
 20. Zmieniono: 2015-06-11 - 2015-07-29 10:15:55
  Przez: Krzyżanowska-Walaszczyk Ewa
  Poprzednia wersja
 21. Zmieniono: 2014-03-13 - 2015-07-08 10:31:41
  Przez: Krzyżanowska-Walaszczyk Ewa
  Poprzednia wersja
 22. Zmieniono: 2013-06-18 - 2014-04-02 09:23:54
  Przez: Kowalska Elżbieta
  Poprzednia wersja