REJESTRACJA OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓWSzczegóły karty

WSO-57 (8)

Urząd Miasta Kalisza, 2017-08-04
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

REJESTRACJA OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Makowski Jacek

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodków szkolenia kierowców (wg obowiązującego wzoru - plik do pobrania WSO-57-01).

Załączniki:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych),
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej),
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 • umowa spółki i zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej),
 • statut jednostki podmiotu (w przypadku osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej),
 • dowód wniesienia opłaty za wpis do rejestru.

Do wglądu:

 • dokument stwierdzający tożsamość (w przypadku osób fizycznych).

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: IV piętro, (winda poziom 6) pokój nr 415
Odbiór dokumentów: IV piętro, (winda poziom 6) pokój nr 415
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 36
tel. 062 50 49 791

Termin

do 7 dni, w większości przypadków, zaświadczenie wydawane jest w ciągu 3 dni

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek,
 2. Skompletuj dokumenty,
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 4. Przyjdź osobiście w wyznaczonym terminie do Urzędu po odbiór zaświadczenia potwierdzającego wpis.

Opłaty

500 zł – opłata za wpis do rejestru.

Tryb odwoławczy

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Informacje dodatkowe

szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62/ 76-54-494, fax: 62/ 50-49-745, e-mail: wso@um.kalisz.pl,

opłatę można uiścić:

 • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
 • przelewem na konto Urzędu mBank S.A. nr 83 1140 1993 0000 5502 3500 1002

ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:

 • posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości,
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów – dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej,
 • posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia: salę wykładową, wyposażenie dydaktyczne, plac manewrowy, pomieszczenie biurowe oraz pojazd przeznaczony do nauki jazdy,
 • zatrudnia co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania.

Podstawa prawna

 1. art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 978)
 2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz.U. z 2016 r., poz. 327).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2017-08-04 Przez: Makowski Jacek
Akceptowany dnia: 2017-08-10 10:13:22 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2022-09-27 01:05:58 Przez: Gość