Uzyskanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Szczegóły karty

BSR-010 (10)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-10-03
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Wydział: Biuro Świadczeń Rodzinnych

Proces: Udzielanie świadczeń socjalnych

Właściciel: Błaszczyk Hubert, Niełacna Arleta

Osoba Nadzorująca: Szuleta Marzena

Wymagane dokumenty

 
 • Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka , u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - wg wzoru BSR-010-01;

Załączniki:

 • orzeczenie sądu o ustaleniu wnioskodawcy opiekunem prawnym dziecka – kopia + oryginał do wglądu (gdy wniosek o jednorazowe świadczenie składa opiekun prawny),
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka– kopia + oryginał do wglądu,
 • dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Miasta Kalisza w przypadku braku zameldowania na pobyt stały lub czasowy (np. umowa najmu – kopia + oryginał do wglądu, zaświadczenie Urzędu Stanu Cywilnego o wpisaniu na listę wyborców Kalisza),
 • zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej,
 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną w okresie od 10 tygodnia ciąży do porodu – w przypadku gdy o jednorazowe świadczenie ubiega się matka lub ojciec dziecka.
 • karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023r. poz. 519 z późn.zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej – kopia + oryginał do wglądu,
 • kartę pobytu z adnotacją " dostęp do rynku pracy" z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy maja prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy - kopia + oryginał do wglądu,
 • zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1, art. 139o ust. 1, art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • wiza krajowa w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • w przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do jednorazowego świadczenia, wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w niniejszej karcie - Biuro Świadczeń Rodzinnych może domagać się takiego dokumentu.

Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Świadczeń Rodzinnych, ul. T. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz.
Złożenie dokumentów: Stanowisko Obsługi Interesanta w Biurze Świadczeń Rodzinnych, parter, pokój nr 6.
Odbiór decyzji: doręczenie przez gońca Urzędu Miasta Kalisza (za potwierdzeniem odbioru).
Nadzór (uwagi): Kierownik Biura Świadczeń Rodzinnych, parter, pokój nr 11. tel. 062 504-97-55, 062 504-97-51 do 54, 062 765-44-91, 062 765-44-93.

Termin

  do 30 dni - wydanie decyzji,

Sposób załatwienia sprawy

 
 • dokument:
  wnioskodawca otrzymuje decyzję o przyznaniu jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu lub odmowie przyznania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
 • odbiór jednorazowego świadczenia:
  • przelew na konto osobiste wnioskodawcy albo na Indywidualną Kartę Przedpłaconą – Visa Profit Prepaid.
 • wypłata następuje w okresie od 20-go do 30-go dnia każdego miesiąca.

Opłaty

Brak  

Tryb odwoławczy

 • odwołanie zaadresowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 lub wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań należy złożyć na Stanowisku Obsługi Interesanta w Biurze Świadczeń Rodzinnych (62-800 Kalisz, ul. T. Kościuszki 1a, parter, pokój nr 6),

 • termin odwołania:

  - w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji - w przypadku odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu,                                                                                                                                         - w ciągu 30 dni od dnia doręczenia decyzji - w przypadku złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,

 • koszty odwołania i koszty skargi: brak.
 

Informacje dodatkowe

Z  tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej - przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.


Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

RODZINA
- oznacza to odpowiednio: małżonków, rodziców dziecka w fazie prenatalnej, rodziców dziecka, opiekuna faktycznego dziecka, przez którego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a także pozostające na ich utrzymaniu dzieci.

Prawo do jednorazowego świadczenia ustala się na wniosek matki lub ojca dziecka, opiekuna prawnego albo opiekuna faktycznego dziecka.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek
złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Jednorazowe świadczenie przysługuje świadczeniobiorcom świadczeń opieki zdrowotnej lub osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji − w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko).
Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym
przez położną.

jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej. Formami pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka, placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny.
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko jednorazowe świadczenie za granicą lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

  instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie – oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

 • nienależnie pobrane jednorazowe świadczenie - oznacza to świadczenie:
  -wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie, zawieszenie prawa do świadczenia albo wstrzymania wypłaty świadczenia w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie była pouczona o braku prawa do jego pobierania,
  -przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie,
  -wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 23a ust. 5, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie,
  -przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, albo świadczenie przyznane na podstawie decyzji , która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia,
- wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenie, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję.
 • gdy rodzina otrzymuje świadczenia rodzinne lub otrzymywała świadczenia rodzinne w poprzednim okresie zasiłkowym, część dokumentów, a zwłaszcza dotyczących sytuacji rodzinnej będzie dołączona do wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
 • w przypadku składania przez rodzinę równocześnie wniosku o : 1/  ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, 2/ ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, 3/ ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, 4/ ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, 5/ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, 6/  ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, 7/ ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego i wniosku o 8/ świadczenie z funduszu alimentacyjnego wszystkie dokumenty i zaświadczenia składa się w jednym egzemplarzu na użytek wszystkich wniosków.


  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:


  Administrator danych osobowych.

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego jest Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się:

  • listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,

  • telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,

  • e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.


  Inspektor ochrony danych.

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można się kontaktować:

  • listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,

  • telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,

  • e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.


  Cele i podstawy przetwarzania.

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego (załatwienia sprawy). Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. .


  Odbiorcy danych osobowych.

  Odbiorcami danych mogą być tylko osoby (podmioty) uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również udostępnione firmie SYGNITY S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 1 świadczącej usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania do obsługi świadczeń z którego korzysta Administrator przy realizacji zadania.


  Przechowywania danych.

  Dane osobowe przechowywane będą do momentu prawomocnego zakończenia prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych – po 10 latach przechowywania w archiwum zakładowym dokumentacja podlega zniszczeniu.


  Prawa osób, których dane dotyczą.

  W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

  Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.


  Źródło pochodzenia danych.

  Źródłem pozyskania danych innych osób niż wnioskodawca jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wnioskodawca. Źródłem pozyskania danych mogą być również centralne rejestry do których ma dostęp Administrator na podstawie obowiązujących przepisów prawa w związku z realizacją zadania.


  Informacja o wymogu podania danych.

  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania administracyjnego i załatwienia sprawy. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2023r.  poz. 1923)
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023r. poz. 390 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. U. z 2023r. poz. 211).
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2021 r. poz. 199).
 

Załączniki

 • BSR-010-01(10) Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia sie dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu  [wniosek_za_życiem_(obowiązuje_od_01.02.2023).pdf] (617.08kB)
 • BSR-010-02(1) ZAŚWIADCZENIE lekarskie/wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka  [zaświadczenie_lekarskie_becik.pdf] (113.72kB)
 • BSR-010-03(1) zaświadczenie lekarskie uprawniające do korzystania ze wsparcia, o którym umowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016r., o wsparciu kobiet w ciązy i rodzin  [zaświadczenie_za_życiem.pdf] (111.54kB)

Dodany dnia: 2023-06-16 Przez: Niełacna Arleta
Akceptowany dnia: 2023-11-10 12:32:46 Przez: Szuleta Marzena
Generowany dnia: 2024-05-27 13:48:20 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-10-18 - 2023-11-10 12:32:46
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2020-04-27 - 2021-10-18 12:29:09
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2020-03-24 - 2020-05-07 07:52:24
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja