REJESTRACJA POJAZDU MARKI SAMSzczegóły karty

WSO-04 (10)

Urząd Miasta Kalisza, 2017-07-04
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

REJESTRACJA POJAZDU MARKI SAM
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Hofman Marzena

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

·  wniosek o rejestrację pojazdu (zgodny z obowiązującym wzorem – plik do pobrania WSO 04-01).

· Załączniki:

1.dopuszczenie jednostkowe pojazdu (patrz dodatkowe informacje)
2.dowód wniesienia opłat (patrz opłaty i dodatkowe informacje).
UWAGA: dokumenty opisane w punktach od 1do 2 pozostaną w aktach rejestracji pojazdu.

· Do wglądu:

1.oświadczenie, że wnioskodawca jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania pojazdu,
2.dokument stwierdzający tożsamość, właściciela pojazdu/wnioskodawcy.
UWAGA: z przedłożonego dokumentu opisanego w punkcie 1 zostanie wykonana kopia, która pozostanie w aktach rejestracji pojazdu.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 16, 17, 18, 20, 21, 22
Odbiór dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 19
Nadzór (uwagi): p.o. Naczelnika Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 37
tel. 062 50 49 792

Termin

do 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy

1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty,
2. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
3. Sprawdź telefonicznie lub na stronie internetowej www.kalisz.pl, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru,
4. Przyjdź po odbiór dowodu rejestracyjnego.
5. Przedstaw ważną polisę OC.

Opłaty

·  opłata komunikacyjna

54,00 zł - dowód rejestracyjny,
13,50 zł - pozwolenie czasowe,
12,50 zł - komplet znaków legalizacyjnych,
80,00 zł - tablice rejestracyjne na samochód – 2 sztuki,
40,00 zł - tablice rejestracyjne na przyczepę – 1 sztuka,
40,00 zł - tablice rejestracyjne na motocykl, ciągnik rolniczy – 1 sztuka,
30,00 zł - tablice rejestracyjne na motorower – 1 sztuka,

· oplata ewidencyjna

0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego,
0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie znaków legalizacyjnych,
0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego,

·  opłata skarbowa

17,00 zł - upoważnienie, jeżeli właściciel pojazdu nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje).

Tryb odwoławczy

Odwołanie należy złożyć do Prezydenta Miasta Kalisza, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Następnie Prezydent Miasta Kalisza przekazuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu.

Informacje dodatkowe

·   szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62/ 50-49-744, fax: 62/ 50-49-745, e-mail: wso@um.kalisz.pl,

·   opłatę można uiścić:

- w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a

- przelewem na konto Urzędu mBank S.A. 83 1140 1993 0000 5502 3500 1002
  - opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna, 
- przelewem na konto Urzędu mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007
  - opłata skarbowa.
UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo”,

·   małżonkowie mogą za siebie zarejestrować pojazd, pod warunkiem okazania obu dowodów osobistych,

·   zarejestrować pojazd i odebrać stały dowód rejestracyjny w imieniu właściciela pojazdu może osoba, która posiada:
a. pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej,
b. dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej

·   odbiór stałego dowodu rejestracyjnego następuje po przedłożeniu:
- pozwolenia czasowego,
- dokumentu stwierdzającego tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy.

·   upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej,

·   pojazd marki SAM to pojazd zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej.

Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).  

Dopuszczenia jednostkowego pojazdu udziela, w drodze decyzji administracyjnej, minister właściwy do spraw transportu, za opłatą, przy czym  jej  wysokość  nie  może przekroczyć 800 zł.(art.70zo.ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym)

  • wniosek o rejestrację można przekazać drogą elektroniczną na dedykowaną do tego skrzynkę podawczą pod adresem https://www.eps.pwpw.pl; wniosek taki musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym,

szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z elektronicznej skrzynki podawczej znajduje się na stronie www.esp.pwpw.pl/Account/Help

Podstawa prawna

• art.72, 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1260)
• § 2 ust. 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1038)
• §2, §3, §4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2016 r. poz. 689.)
• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty
ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ( Dz. U.2015 r. poz. 681 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.148)
• Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 2060 z późn. zm.)

• cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2017-07-04 Przez: Hofman Marzena
Akceptowany dnia: 2017-07-06 12:12:32 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2024-07-15 10:44:41 Przez: Gość