Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska.Szczegóły karty

USC-03 (18)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-12-07
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Kędzia Beata

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

 1. dokumenty tożsamości matki dziecka i jej małżonka (dowód osobisty lub paszport) – do wglądu.

Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1A ,
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
I piętro- pokój nr 34 lub  nr 40
tel. : 62 5049783;   5049789;   5049782

UWAGA!

PRZED PODEJŚCIEM DO STANOWISKA  NALEŻY POBRAĆ BILET Z BILETOWNIKA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA PARTERZE BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW.

Termin


Protokół zawierający oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska sporządzony zostaje, w miarę możliwości,  w dniu zgłoszenia się Interesantów do urzędu.  Z uwagi na konieczność weryfikacji danych wynikających z aktów stanu cywilnego, w szczególności gdy dziecko urodziło się poza Kaliszem lub małżonkowie zawarli związek małżeński w innym usc - sporządzenie i podpisanie protokołu możliwe jest dopiero po wprowadzeniu niezbędnych aktów do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego). Dokonanie tej czynności nastąpić może w terminie od 7 do 10 dni roboczych.

Sposób załatwienia sprawy

 1. matka lub ojciec dziecka wraz ze współmałżonkiem zgłaszają się razem do urzędu.
 2. sporządzenie w usc protokołu  z oświadczeniem, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko jakie nosi lub nosiłoby wspólne dziecko małżonków
 3. weryfikacja danych
 4. podpisanie protokołu przez małżonków oraz kierownika lub z-cę kierownika usc


Opłaty

Brak - czynność nadania dziecku nazwiska zwolniona jest z opłat.

W przypadku zmiany danych dziecka – na wniosek rodziców odpis aktu urodzenia wydaje się odpłatnie

Odpis skrócony ( odpis na druku wielojęzycznym ) - 22 zł,-  ;  odpis zupełny -  33 zł,-

Wpłaty za odpis aktu dokonuje się w kasie – Biuro Obsługi Interesantów -
ul. Tadeusza Kościuszki 1A – parter, lub na rachunek bankowy:

SANTANDER Bank SA 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163       -      ( od dnia 01.01.2023r. )

Tryb odwoławczy

Brak.

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących nadania dziecku nazwiska można uzyskać
pod numerem telefonu 62 5049789,    5049783,    5049782;
mail – usc@um.kalisz.pl
fax – 62 5049797

UWAGA

Oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko jakie nosi albo nosiłoby wspólne dziecko małżonków można złożyć przed wybranym kierownikiem usc lub konsulem. 

Jeżeli dziecko urodziło się poza Kaliszem kierownik usc który sporządził protokół przesyła go kierownikowi usc właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia w celu dołączenia do aktu wzmianki dodatkowej o zmianie nazwiska dziecka. Nadanie dziecku nazwiska nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono już nazwisko ojca, albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń jego rodziców przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Zmiana w akcie urodzenia dziecka ogranicza się jedynie do nazwiska. Nazwisko można nadać dziecku małoletniemu. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat, do nadania mu  nazwiska konieczna jest jego zgoda, wyrażona osobiście.


ZAŁĄCZNIK - KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA - Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska


W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu, mający siedzibę w Kaliszu
(62-800) Główny Rynek 20. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@um.kalisz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
 • sporządzenia aktu urodzenia dziecka

 • sporządzenia aktu małżeństwa

 • sporządzenia aktu zgonu

 • przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

 • przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

 • przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

 • przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

 • przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

 • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego

 • wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

 • wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

 • sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

 • realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą

 • realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

 • realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach

 • realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

 • dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

 • wydania dokumentów z akt zbiorowych

 • zameldowania

 • nadania numeru PESEL.


Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska. ODBIORCY DANYCH
Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby. Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres: 1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia; 2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy: - kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany; - kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Podstawa prawna

 1. art.18, art.22, art.69 Ustawy z dnia 28.11.2014r.- Prawo o aktach stanu cywilnego  ( Dz. U.  2022 poz. 1681 z późn. zm. )
 2. art.90 § 1 Ustawy z dnia 25.02.1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2020 poz. 1359 )

Załączniki

  Brak załączników

Dodany dnia: 2022-12-05 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2022-12-29 13:16:14 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2023-06-02 14:43:34 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-09-21 - 2022-12-29 13:16:14
  Przez: Korach Ewa
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-09-17 - 2022-09-21 09:36:03
  Przez: Korach Ewa
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2021-05-20 - 2021-09-22 07:50:30
  Przez: Korach Ewa
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2020-05-06 - 2021-06-01 06:05:37
  Przez: Korach Ewa
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2019-06-12 - 2020-05-07 06:24:01
  Przez: Korach Ewa
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2019-01-15 - 2019-07-02 05:23:34
  Przez: Korach Ewa
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2018-06-05 - 2019-01-15 11:03:32
  Przez: Korach Ewa
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2017-12-20 - 2018-06-08 05:55:26
  Przez: Korach Ewa
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2017-05-19 - 2018-01-02 06:22:21
  Przez: Korach Ewa
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2017-01-31 - 2017-05-19 11:53:08
  Przez: Korach Ewa
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2016-05-19 - 2017-02-07 07:23:01
  Przez: Korach Ewa
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2015-12-22 - 2016-05-19 11:32:15
  Przez: Korach Ewa
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2015-11-17 - 2015-12-22 11:34:06
  Przez: Korach Ewa
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2015-05-25 - 2015-11-18 08:27:29
  Przez: Korach Ewa
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2015-02-26 - 2015-05-25 09:40:52
  Przez: Korach Ewa
  Poprzednia wersja
 16. Zmieniono: 2014-05-09 - 2015-03-06 09:05:52
  Przez: Korach Ewa
  Poprzednia wersja
 17. Zmieniono: 2013-06-26 - 2014-05-09 11:29:15
  Przez: Korach Ewa
  Poprzednia wersja