Wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych.Szczegóły karty

WF-06 (19)

Urząd Miasta Kalisza, 2017-04-24
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
Historyczny

Wydział: Wydział Finansowy

Proces: Gromadzenie środków budżetowych

Właściciel: Frąckowiak Krystyna, Janas Emilia, Kramarska Ewa, Marcinkowska Joanna, Ochocka Aneta, Owczarek Aneta, Sobczak Marcin, Wcisła Anna, Ślugacz Sebastian

Osoba Nadzorująca: Ochocka Aneta

Wymagane dokumenty

 • Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (WF – 06-1)

Załączniki:

 • w przypadku nabycia lub zbycia nieruchomości w formie umowy kupna-sprzedaży lub darowizny, podziału majątku wspólnego lub rozszerzenia wspólności majątkowej oryginał lub odpis aktu notarialnego;
 • w przypadku nabycia nieruchomości w drodze spadku prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku;
 • w przypadku zniesienia współwłasności nieruchomości lub podziału majątku - postanowienie sądu w sprawie zniesienia współwłasności lub podziału majątku wspólnego z datą prawomocności (dokładna data uprawomocnienia się postanowienia);
 • w przypadku nabycia nieruchomości przez zasiedzenie - prawomocne postanowienie sądu o zasiedzeniu nieruchomości;
 • w przypadku nabycia nieruchomości w drodze licytacji - postanowienie sądu o przysądzeniu własności nieruchomości;
 • w przypadku zgonu osoby posiadającej tytuł prawny do władania nieruchomością i brakiem rozstrzygnięcia sprawy spadkowej - akt zgonu, oryginał do wglądu;
 • w przypadku zakończenia budowy, rozbudowy, nadbudowy budynku - zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zaświadczenie o przyjęciu obiektu budowlanego do użytkowania lub decyzja o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego i zaświadczenie o przyjęciu obiektu budowlanego do użytkowania;
 • w przypadku rozbiórki obiektu budowlanego, zmianie sposobu wykorzystywania obiektu budowlanego, umieszczeniu, zamontowaniu lub wykonaniu budowli - zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zaświadczenie o przyjęciu obiektu budowlanego do użytkowania lub decyzja o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego i zaświadczenie o przyjęciu obiektu budowlanego do użytkowania;
 • w przypadku korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków gospodarczych lub ich części zajętych na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej – PIT 7 (decyzja w sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej);
 • w przypadku korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości (grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków)– Zaświadczenie wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu potwierdzające fakt indywidualnego wpisu do rejestru zabytków oraz utrzymanie i konserwacje zgodnie z przepisami o ochronie zabytków;
 • w przypadku korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków gospodarczych lub ich części służących działalności leśnej - pismo zawierające: dane osobowe podatnika, datę, oznaczenie organu podatkowego, treść żądania oraz wypis z rejestru gruntów i decyzje w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego lub decyzje w sprawie wymiaru podatku leśnego (gdy grunty leśne położone są poza granicami miasta Kalisza);
 • w przypadku korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych z tytułu wykonania remontu co najmniej jednej ściany zewnętrznej lub dachu pokrywanego dachówką - pismo zawierające: dane osobowe podatnika, datę, oznaczenie organu podatkowego, treść żądania, faktury lub rachunki potwierdzające wydatki poniesione przez podatnika na wykonanie remontu co najmniej jednej ściany zewnętrznej lub dachu pokrywanego dachówką, protokół zakończenia robót;
 • w przypadku rozpoczęcia lub zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości, zmniejszenia, zwiększenia lub nie zajmowania powierzchni użytkowej na prowadzenie działalności gospodarczej, a także zmiana miejsca wykonywanej działalności gospodarczej - umowy najmu, użyczenia, dzierżawy lub ich rozwiązanie oraz oświadczenia: o oszacowanej wartości budowli (WF – 06-2), o nie wykazywaniu nieruchomości w księgach rachunkowych (WF – 06-3) lub o braku nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą (WF – 06-4), druki oświadczeń dostępne w Biurze Obsługi Interesanta stanowisko 26 lub 27;
 • w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika - Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej;
 • w przypadku, gdy jest ustanowiony administrator nieruchomości - umowa o administrowanie nieruchomością;
 • w przypadku dzierżawienia nieruchomości od Skarbu Państwa lub Miasta Kalisz - umowa dzierżawy;

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Kaliszu,
Wydział Finansowy,
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:

Biuro Obsługi Interesantów, Informacja podatkowa, stanowisko nr 26 lub 27, tel. 062 5049717

Termin

Do 1 miesiąca od złożenia dokumentów w sprawach szczególnie skomplikowanych i wymagających opinii innych organów i sądów termin wydłuża się, a podatnik zostaje powiadomiony o przesunięciu terminu załatwienia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

 • Podatnik otrzymuje decyzje, która kończy prowadzone postępowanie.
 • Odbiór osobisty decyzji lub doręczenie przez gońców lub pocztę.

Opłaty

 • 17zł opłata skarbowa - w przypadku gdy podatnik wyznacza pełnomocnika nie będącego małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem
 • Opłata może być uiszczona w kasie - Biuro Obsługi Interesantów ul. Tadeusza Kościuszki 1A oraz Ratusz ul. Główny Rynek 20 lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Kaliszu w mBank SA nr 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007  „za złożone pełnomocnictwo”

Tryb odwoławczy


Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe

 • Zgodnie z treścią art. 6 ust. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 062 7654459, 062 5049764 lub 062 7654449.

Nieruchomość – oznacza wydzielony obszar ziemi wraz z budynkami oraz innymi urządzeniami na nim wzniesionymi. Obejmuje także zasoby naturalne znajdujące się pod jej powierzchnią (lub lustrem wody), a także przestrzeń nad nią.

Budynek
– obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla
– każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: utwardzenie terenu, ogrodzenie terenu, wagi samochodowe, rampa, wiata, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, pomniki oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia.
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części – powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, przy czym za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe

Tytuł prawny
– to akt własności lub dokument potwierdzający istnienie innego stosunku zobowiązaniowego, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z nieruchomości

Strona – każda osoba, której interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek

Podatnik
– osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny lub władająca nieruchomością

Prawomocność – data uprawomocnienia się postanowienia.

Zasiedzenie – sposób nabycia prawa własności do nieruchomości wskutek upływu czasu.

Wstępni – osoby spokrewnione ze sobą w linii prostej. Są to przodkowie danej osoby: jej rodzice, dziadkowie i pradziadkowie itd.

Zstępni – osoby spokrewnione w linii prostej. Są to potomkowie tej samej osoby : jej dziecko, wnuk, prawnuk itd.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017r. poz. 201 z późn. zm.).
 3. Rozdział 1, art.1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej oraz załącznik do ustawy część IV, kol. 3 (Dz. U. z 2016r. poz. 1827)
 4. Uchwała Nr XLVI/628/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014r., poz. 2833).
 5. Uchwała Nr XLVI/629/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo nabytych gruntów lub ich części oraz nowo wybudowanych lub nowo nabytych budynków lub ich części (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014r., poz. 2834).
 6. Uchwała Nr XLVI/630/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których utworzono nowe miejsca pracy (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014r., poz. 2835).
 7. Uchwała Nr XXX/384/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 7375);
 8. Uchwała Nr XV/173/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015r., poz. 6374).
 9. § 1 Uchwały Nr XVI/195/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2011r. Nr 348, poz. 6046).
 10. § 1 Uchwały Nr XVI/194/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015r., poz. 7714).

  Załączniki


  Historyczny

  Dodany dnia: 2017-04-24 Przez: Ślugacz Sebastian
  Akceptowany dnia: 2017-09-04 06:39:22 Przez: Ochocka Aneta
  Generowany dnia: 2024-06-22 12:44:42 Przez: Gość