UZYSKANIE DODATKU MIESZKANIOWEGOSzczegóły karty

WSSM-01 (6)

Urząd Miasta Kalisza, 2015-12-11
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Udzielanie świadczeń socjalnych

Właściciel: Filipczak Anna, Leśniewski Piotr, Zawartka-Bąkowska Dorota, Żurawska Agnieszka

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (zgodnie z obowiązującym wzorem) potwierdzony przez administrację/zarządcę budynku wraz z naliczonymi wydatkami za mieszkanie oraz informacją o uregulowaniu dopłat do ostatniego dodatku mieszkaniowego,
 • deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego (zgodnie z obowiązującym wzorem) - więcej w informacjach dodatkowych,
 • tytuł prawny do lokalu – oryginał - (więcej w informacjach dodatkowych),
 • faktura za dostarczenie energii elektrycznej za ostatni okres rozliczeniowy
  – tabela - oryginał (dotyczy lokalu mieszkalnego nieposiadającego centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody lub instalacji gazu przewodowego),
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich osób prowadzących gospodarstwo domowe (wspólnie zamieszkujących i gospodarujących) za pełne 3 miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc, w którym składany jest wniosek (więcej w informacjach dodatkowych),
 • jeżeli o dodatek mieszkaniowy ubiega się rodzina, w której jedna z osób jest osobą niepełnosprawną, należy przedłożyć:
  orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności potwierdzające wymóg zamieszkiwania w oddzielnym pokoju– oryginał
  lub
  orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 23.11.2004 r. wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub konieczność poruszania się na wózku inwalidzkim – oryginały,

Prosimy o wpisanie we wniosku numeru telefonu kontaktowego.

Miejsce załatwienia sprawy

Złożenie wniosku
Urząd Miejski w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
wejście B, parter - Biuro Obsługi Interesanta,
stanowisko 24 - Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
nr tel. 0 62 504 97 47

Termin

 • rozpatrzenie sprawy - 30 dni od dnia złożenia wniosku,Termin wydania decyzji może zostać przedłużony w przypadku przeprowadzania dodatkowego postępowania wyjaśniającego.

Sposób załatwienia sprawy

a) dane dotyczące lokalu potwierdza we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego administracja/zarządca budynku,
b) wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się            w Biurze Obsługi Interesanta,
c) wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Urzędzie
w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień,
d) u wnioskodawcy może zostać wyznaczony wywiad środowiskowy, o którym wnioskodawca informowany jest pisemnie,
e) decyzja o przyznaniu  dodatku mieszkaniowego doręczana jest wnioskodawcy, zarządcy budynku oraz do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu, za potwierdzeniem odbioru, przez gońca Urzędu Miejskiego   w Kaliszu lub za pośrednictwem poczty,
f) decyzja o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego doręczana jest tylko wnioskodawcy,                         za potwierdzeniem odbioru, przez gońca Urzędu Miejskiego w Kaliszu lub za pośrednictwem poczty,
g) dodatek mieszkaniowy wypłaca się do 10 dnia każdego miesiąca, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny,
h) ryczałt wypłaca się do 10 dnia każdego miesiąca, zarządcy domu lub osobie uprawnionej
do pobierania należności za lokal mieszkalny, bądź do rąk wnioskodawcy (w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu lub na osobisty rachunek bankowy wnioskodawcy).

Sposób odbioru ryczałtu określa wnioskodawca w upoważnieniu do przekazania ryczałtu.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

 • w terminie 14 dni, od dnia doręczenia decyzji,
 • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
  za pośrednictwem Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu, z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A, wejście B, stanowisko nr 24,
 • koszty odwołania: brak.

Informacje dodatkowe

a) tytuł prawny do lokalu: umowa najmu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, spółdzielcze prawo do lokalu, akt własności lokalu, akt notarialny lub księga wieczysta budynku wielorodzinnego, w którym wnioskodawca zajmuje lokal, akt własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wyrok sądu nakazujący eksmisję z jednoczesnym przyznaniem prawa do otrzymania lokalu socjalnego z zasobów gminy,

b) dokumentami stwierdzającymi wysokość dochodów mogą być:

 • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z zakładu pracy z zaznaczeniem, iż od przychodu zostały odjęte koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, a także wszelkie dodatkowe świadczenia ( nagrody, odprawy, bony, itp.) - oryginał (można skorzystać z dostępnego wzoru zaświadczenia),
 • oświadczenie we wniosku o uzyskanych dochodach nieudokumentowanych,
 • decyzje lub odcinki renty czy emerytury Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – oryginały do wglądu,          z których sporządzana jest kserokopia (w przypadku braku - zaświadczenie z ZUS o wysokości świadczenia brutto), 
 • zwrot podatku - wzór oświadczenia w załączniku,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości otrzymywanych dochodów brutto - oryginał,
 • decyzje Biura Świadczeń Rodzinnych o przyznaniu: zasiłku rodzinnego, zaliczki alimentacyjnej, świadczenia pielęgnacyjnego, wszystkich dodatków oraz pomocy finansowej - oryginały do wglądu, z których sporządzana jest kserokopia
 • decyzje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanej pomocy - oryginały do wglądu, z których sporządzana jest kserokopia
 • zaświadczenie o wysokości otrzymywanych stypendiów (np. socjalne, żywieniowe, mieszkaniowe, naukowe, specjalne) lub nie pobieraniu stypendiów - oryginał, 
 • zaświadczenie o wysokości dochodów z odbywania praktyki zawodowej - oryginał,
 • wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów, zaświadczenie od komornika, przekazy pocztowe        ( ewentualnie wyciąg z konta), - oryginały do wglądu, z których sporządzana jest kserokopia,
 • oświadczenie o braku dochodów pełnoletniego członka gospodarstwa domowego, zgodnie z dostępnym wzorem, 
 • prowadzenie działalności gospodarczej - oświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe,
 • zaświadczenie o dochodach uzyskanych z gospodarstwa rolnego - oryginał

c) wywiad środowiskowy – ustawodawca przewiduje możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego  w miejscu zamieszkania wnioskodawcy oraz złożenia oświadczenia majątkowego przez wszystkich dorosłych członków gospodarstwa domowego,

d) dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 – ciu miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek,

e) ubiegając się ponownie o przyznanie dodatku mieszkaniowego wniosek należy złożyć w ostatnim miesiącu obowiązywania decyzji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (062) 504 97 47;
(062) 765 44 79; (062) 765 44 12, wssm@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U z 2001 r. Nr 156, poz. 1817, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. z 2013 r., poz. 589);
 • wzór wniosku o dodatek i deklaracji o dochodach zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2015-12-11 Przez: Tomczyk Ewa
Akceptowany dnia: 2017-06-23 07:19:22 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2024-06-22 13:44:19 Przez: Gość