UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH ORAZ DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODAMI OSOBISTYMISzczegóły karty

WSO-59 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2017-02-10
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH ORAZ DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODAMI OSOBISTYMI
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Graczyk Marek

Osoba Nadzorująca: Wojtyła Błażej

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych lub wniosek

                   o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

2. Załączniki:

• dokument pozwalający na stwierdzenie interesu prawnego lub faktycznego, osoby, jednostki organizacyjnej,

  ubiegającej się o udzielenie informacji

• dowód wpłaty

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A   62-800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 8,9,10,13,14,15

Termin

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego - jednak zazwyczaj sprawy są załatwiane w ciągu 14 dni.

Sposób załatwienia sprawy

1. Wypełnij i złóż wniosek
 • pisemnie
 • w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na                     zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności  podmiotów realilizujących zadania publiczne (Dz. U. 2014. poz. 1114 j.t.).
2. Odbierz informację
 • osobiście
 • korespondencyjnie
 • w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na skrzynkę platformy ePUAP

  Opłaty

  31 zł za udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych lub dokumentacji związanej z dowodem osobistym
          ( dotyczy danych jednej osoby lub dokumentów dotyczących jednej osoby )
        - opłaty można dokonać w kasach urzędu ( Biuro Obsługi Interesantów ul. T. Kościuszki 1A ) lub na rachunek
          bankowy Urzędu Miejskiego w Kaliszu : mBank SA nr 56 1140 1993 0000 5502 3500 1003

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udzielenia informacji a następnie WSO przekazuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego.

  Informacje dodatkowe

  Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z udzieleniem informacji związanej z rejestrem dowodów osobistych, można uzyskać pod nr telefonu: 62 50 49 740 lub 62 50 49 742 ,fax 62 5049797,
  e-mail: el-wso@um.kalisz.pl

  Podstawa prawna

  1. art 63-78 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych ( Dz.U. 2016 poz. 391 j.t. )
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów osobistych
      i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi ( Dz.U. 2016 poz. 319 j.t. )
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie
     określenia   wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji
     związane z dowodami osobistymi ( Dz.U. 2015 poz. 1604 j.t. ) .

  Załączniki


  Historyczny

  Dodany dnia: 2017-02-09 Przez: Graczyk Marek
  Akceptowany dnia: 2017-06-22 11:40:50 Przez: Wojtyła Błażej
  Generowany dnia: 2023-10-03 02:58:32 Przez: Gość