ZŁOŻENIE WNIOSKU NA DOWÓD OSOBISTY I ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGOSzczegóły karty

WSO-39 (5)

Urząd Miasta Kalisza, 2016-11-14
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZŁOŻENIE WNIOSKU NA DOWÓD OSOBISTY I ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Graczyk Marek

Osoba Nadzorująca: Wojtyła Błażej

Wymagane dokumenty

I ETAP – ZŁOŻENIE WNIOSKU NA DOWÓD OSOBISTY

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego – formularz.

kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, w pozycji frontalnej wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobra ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, wizerunek od wierzchołka głowy do górnej część barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice

 1. Na żądanie organu gminy - odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa w razie niezgodności danych
 2. Dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa ( tylko w przypadku gdy dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa ).
 3. Dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o dowód osobisty – do wglądu ( w przypadku dzieci legitymacja szkolna lub książeczka zdrowia )

II ETAP – ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

 1. Dokument stwierdzający tożsamość osoby odbierającej dowód osobisty.
 2. formularz potwierdzenia złożenia wniosku

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A , 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 8,9,13,14,15 – składanie wniosków na dowód osobisty- tel. 62 5049 742
Stanowisko 11 – odbiór dowodu osobistego –tel. 62 5049 740

Termin

Jeden miesiąc – od złożenia wniosku ( czas ten może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od urzędu )

Sposób załatwienia sprawy

I ETAP- złożenie wniosku

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty.
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami.
 3. Sprawdź telefonicznie lub na stronie internetowej www.kalisz.pl czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru.

II ETAP-odbiór dowodu osobistego

 1. Przedłożenie potwierdzenia złożenia wniosku (otrzymanego w Urzędzie przy składaniu wniosku)
 2. Przedłożenie dowodu osobistego ( w przypadku wymiany) lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość
 3. Podpisanie formularza odbioru dowodu i odebranie dokumentu

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Odwołania od decyzji w sprawie odmowy wydania dowodu osobistego składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji a następnie WSO przekazuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego – Delegatura w Kaliszu

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych ze złożeniem wniosku na dowód osobisty można uzyskać pod numerem telefonu 62 5049742 i odbioru dowodu osobistego 62 5049740
mail el-wso@um.Kalisz.pl
fax 62 5049 797

UWAGA
I ETAP-złożenie wniosku na dowód

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. ( Dz. U. 2014.1114 j.t. ) - platforma ePUAP

3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator ( w obecności tej osoby za wyjątkiem dzieci do 5 roku życia)  .
Osoba obowiązana do posiadania dowodu ( ze względu na ukończenie 18 roku życia)  może złożyć wniosek, samodzielnie, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.


II ETAP – odbiór dowodu osobistego

1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

2. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie wymaga obecności tej osoby jeżeli była obecna przy składaniu wniosku.

3. Odbiór dowodu przez pełnomocnika jest możliwy tylko i wyłącznie w sytuacji kiedy wniosek o wydanie dowodu osobistego przyjęty był w miejscu pobytu wnioskodawcy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych ( Dz.U. 2016 poz. 391 tekst jednolity )
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz.U 2015 poz. 212 ).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2016-11-04 Przez: Graczyk Marek
Akceptowany dnia: 2017-06-22 11:40:56 Przez: Wojtyła Błażej
Generowany dnia: 2024-06-13 10:13:28 Przez: Gość