Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.Szczegóły karty

WGOŚ-18 (12)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-11-27
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Starzonek Marta

Osoba Nadzorująca: Bąkowski Paweł

Wymagane dokumenty

 • wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, zawierający dane osobowe wnioskodawcy

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój 32
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku - stanowisko ds. środowiska, pokój nr 30 tel. 62 7654 414.
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału lub Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
I piętro, odpowiednio: pokój nr 31 lub 30, tel. 62 7654 406 lub 62 7654414.

Termin

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie następuje w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba, że środki techniczne, którymi dysponują władze publiczne, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
 2. Organ administracji może odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli:
 • wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania;

 • wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się;

 • wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania;

 • wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny.

Opłaty

 1. Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów.

 2. Jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc kwotę z ust. 1 przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1.

 3. Opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.

 4. Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4), w formie wydruku lub kserokopii, wynoszą:

- 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej;

- 1,5 zł za stronę kopii kolorowej.

 1. Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii, w formacie:

- 297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 4, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2;

- 420 mm x 594 mm (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 4, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4;

- 594 mm x 841 mm (A1) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 4, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8;

- 841 mm x 1189 mm (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 3, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16.

 1. Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD.

 2. Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji na nośnikach innych niż nośniki, o których mowa w pkt 6, władze publiczne, po uzyskaniu zgody wnioskującego, pobierają opłatę równą kosztowi zakupu nośnika.

 3. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, który obsługuje władze publiczne, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.Opłaty uiszcza się w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wysokości opłaty. Sposoby ponoszenia/pobrania opłaty:

- wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miasta Kalisza, Ratusz (Główny Rynek 20, parter), Biurze Obsługi Interesantów (ul. Kościuszki 1a, wejście B), lub

- przelewem na konto Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, nr 10 1020 2212 0000 5002 0387 5390 ze wskazaniem przedmiotu opłaty, lub

- pobranie pocztowe przy odbiorze przesyłki. Dodatkową opłatę przy odbiorze przesyłki uiszcza również wnioskujący.

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie przysługuje tylko od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji.

 2. Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie następuje w drodze decyzji.

 3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r.poz. 1302, ze zm.), z tym że:

- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Informacje dodatkowe

 • Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana ustnie, udostępnia się bez pisemnego wniosku i bezpłatnie.

 • Udostępnianie informacji o środowisku nie jest równoznaczne z przekazywaniem kopii dokumentów.KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (zadanie wynikające z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
Dane mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. w Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.).

 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2016 r. poz. 2089).

Załączniki

Dodany dnia: 2021-06-23 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2021-07-01 12:22:55 Przez: Bąkowski Paweł
Generowany dnia: 2024-07-13 13:00:26 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2019-11-27 - 2021-07-01 12:22:55
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2019-11-27 - 2019-11-27 11:14:38
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2018-07-20 - 2019-11-27 11:05:45
  Przez: Biczkowska Agata
  Poprzednia wersja