Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymiSzczegóły karty

WF-13 (18)

Urząd Miasta Kalisza, 2017-02-13
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Historyczny

Wydział: Wydział Finansowy

Proces: Gromadzenie środków budżetowych

Właściciel: Ochocka Aneta, Walczak Magdalena

Osoba Nadzorująca: Ochocka Aneta

Wymagane dokumenty

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – oryginał.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Kaliszu, Wydział Finansowy, ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz 

Złożenie dokumentów :

1. Biuro Obsługi Interesantów, ul. T. Kościuszki 1A, Informacja podatkowa, stanowisko nr 26 lub 27
2. Na adres : Urząd Miejski w Kaliszu, Wydział Finansowy, ul. Tadeusza Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz

Termin

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia deklaracji.

Sposób załatwienia sprawy

W przypadku złożenia deklaracji – wprowadzenie danych do ewidencji w celu dokonania przypisu/odpisu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

Od stycznia 2016 roku obowiązuje podstawowa stawka opłaty w wysokości 14,00 zł miesięcznie oraz wyższa stawka opłaty 21,00 zł miesięcznie, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.       

W przypadku gdy deklaracja podpisywana jest przez pełnomocnika należy złożyć organowi podatkowemu pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłata skarbowa może być uiszczona w kasach Urzędu – Biuro Obsługi Interesantów , ul. Tadeusza Kościuszki 1a oraz Ratusz ul. Główny Rynek 20 lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Kaliszu w mBank SA 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, w kasach Urzędu Miejskiego w Kaliszu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Właściciel nieruchomości po złożeniu deklaracji  po raz pierwszy otrzyma informację o indywidualnym numerze rachunku bankowego, na który jest zobowiązany uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie otrzyma informacji dotyczącej indywidualnego rachunku bankowego, zobowiązany jest uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek Urzędu Miejskiego w Kaliszu przeznaczony do gromadzenia dochodów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi : mBank SA 50 1140 1993 0000 5502 3500 1014.

W dniu 23 lutego 2016 r. weszła w życie uchwała nr XIX/238/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 04 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Udostępniona została możliwość złożenia druku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej. Deklaracja została udostępniona zgodnie z obowiązującymi przepisami na platformie ePUAP. Żeby skorzystać z tej formy złożenia deklaracji należy posiadać konto na platformie ePUAP oraz  podpis elektroniczny ( certyfikat kwalifikowany lub w przypadku osób fizycznych dopuszczany jest także zaufany profil ePUAP ). Po zalogowaniu się na platformie ePUAP należy odnaleźć miasto Kalisz ( np. przez klasyfikację terytorialną ) wybrać formularz deklaracji, wypełnić, podpisać elektronicznie i wysłać.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 765 44 60 .

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.)
  2. Rozdział 1, art. 1, ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827)
  3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017r. poz. 201)
  4. Uchwała nr VII/40/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r., poz. 7378)
  5. Uchwała nr XXV/307/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego  z 2016 r., poz. 4018)
  6. Uchwała nr VII/41/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego  z 2015 r., poz. 914)
  7. Uchwała nr XIX/238/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 04 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r., poz. 1201)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2017-02-13 Przez: Walczak Magdalena
Akceptowany dnia: 2017-04-20 11:30:21 Przez: Ochocka Aneta
Generowany dnia: 2023-06-10 01:24:55 Przez: Gość