Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Szczegóły karty

WGOŚ-13 (13)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-01-31
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Baszczyńska Katarzyna

Osoba Nadzorująca: Bąkowski Paweł

Wymagane dokumenty


 • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , wg wzoru

 • faktury VAT lub ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie:

  • 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w I terminie

  • 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w II terminie

 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru (kopia)

 •  oświadczenia w związku z posiadanymi zwierzętami


  Załączniki

 • oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej,

 • oświadczenie o gruntach rolnych,

 • poświadczenie dzierżawy – jeżeli producent rolny dzierżawi grunty rolne,

 • informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój 32
Miejsce złożenia ewentualnych uzupełnień, wyjaśnień: I piętro, pokój nr 33, tel. 062 7654-404
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, I piętro, odpowiednio: pokój nr 31
Tel. 062 7654 406.

Termin

Wydawanie decyzji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi odpowiednio w terminie:

 • od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2024r - jeżeli wniosek został złożony w miesiącu lutym danego roku

 • od 1 października do 31 października  2024r- jeżeli wniosek został złożony w miesiącu sierpniu danego roku

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego następuje w formie przelewu na bankowe konto osobiste lub w kasie Urzędu Miasta Kalisza, ul .Kościuszki 1a. 

Sposób załatwienia sprawy


Decyzja administracyjna.
Decyzja zostanie przesłana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, z siedzibą w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 12, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania (art. 127 § 1 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 k.p.a.).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 127a k.p.a. Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta M. Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi M. Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania.

Informacje dodatkowe


Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego w terminie od 1 lutego do 29 lutego 2024 roku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od 1 sierpnia 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2024 roku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od 1 lutego do 31 lipca 2024 roku.

Ważne dla posiadaczy bydła, świń, owiec, kóz i koni

Posiadacz zwierząt może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR z wnioskiem o wydanie informacji o liczbie DJP ww. zwierząt na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W przypadku posiadania ww. zwierząt do wniosku należy dołączyć także:

a) oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego;

b) oświadczenie o średniej rocznej liczbie świń będących w posiadaniu producenta rolnego;

c) oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych kóz będących w posiadaniu producenta rolnego;

d) oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec będących w posiadaniu producenta rolnego;

e) oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego;


Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o  zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U z 2013., poz. 1948  z późn. zm).

2) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 333 z póżn. zm).

3) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r., poz. 1339 z póżn. zm).

4) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2024r. poz. 106).

5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm).

6.Ustawa z dnia  14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j  Dz.U.z 2023 r.poz.735 ze zm.|)

Załączniki

Dodany dnia: 2024-01-31 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2024-01-31 11:18:26 Przez: Bąkowski Paweł
Generowany dnia: 2024-07-15 10:53:21 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-10-19 - 2024-01-31 11:18:26
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2024-02-21 - 2024-01-31 11:18:26
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2021-06-23 - 2022-10-20 09:50:56
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja