Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Szczegóły karty

WGOŚ-13 (9)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-07-26
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Baszczyńska Katarzyna

Osoba Nadzorująca: Czyżak Kościelak Kamila

Wymagane dokumenty


 • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , wg wzoru

 • faktury VAT lub ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie:

  • 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w I terminie

  • 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w II terminie

 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru (kopia)

  Załączniki

 • oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej,

 • oświadczenie o gruntach rolnych,

 • poświadczenie dzierżawy – jeżeli producent rolny dzierżawi grunty rolne,

 • informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój 32
Miejsce złożenia ewentualnych uzupełnień, wyjaśnień: I piętro, pokój nr 33, tel. 062 7654-404
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, I piętro, odpowiednio: pokój nr 31
Tel. 062 7654 406 lub 062 7654 405

Termin

Wydawanie decyzji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi odpowiednio w terminie:

 • od 1 kwietnia do 30 kwietnia - jeżeli wniosek został złożony w miesiącu lutym danego roku

 • od 1 października do 31 października - jeżeli wniosek został złożony w miesiącu sierpniu danego roku

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego następuje w formie przelewu na bankowe konto osobiste lub w kasie Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, parter.

Sposób załatwienia sprawy


Decyzja administracyjna.
Decyzja zostanie przesłana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 1 art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 k.p.a.).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 127a k.p.a. Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta M. Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi M. Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego


Informacje dodatkowe


Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2018 roku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od 1 sierpnia 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018 roku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od 1 lutego do 31 lipca 2018 roku.

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o  zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U z 2015., poz. 1340).

2) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1892).

3) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r., poz. 1339).

4) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2013r. poz. 789).

5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2215).

Załączniki

Dodany dnia: 2018-07-18 Przez: Szymczak Agata
Akceptowany dnia: 2018-07-30 10:21:33 Przez: Czyżak Kościelak Kamila
Generowany dnia: 2019-07-17 07:28:05 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2018-01-19 - 2018-07-30 10:21:33
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2016-12-05 - 2018-02-22 08:25:16
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2016-04-26 - 2016-12-05 10:41:17
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2015-12-08 - 2016-04-27 12:37:42
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2015-05-12 - 2015-12-09 09:38:42
  Przez: Goździńska Anna
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2015-01-20 - 2015-05-18 12:29:35
  Przez: Goździńska Anna
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2014-01-28 - 2015-05-08 13:42:03
  Przez: Goździńska Anna
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2013-01-23 - 2014-02-06 13:51:03
  Przez: Juszczak Michał
  Poprzednia wersja