Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Szczegóły karty

WGOŚ-11 (17)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-12-23
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Sadowski Edward, Starzonek Marta

Osoba Nadzorująca: Bąkowski Paweł

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (1 egz).

We wniosku należy zamieścić następujące informacje:

  • KTO wnioskuje (nazwa, adres, NIP, REGON, KRS, telefon)

  • CO ma być realizowane (budowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania,... )

  • KWALIFIKACJA przedsięwzięcia wg rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: § .... ust. ... pkt. ... lit. ...

  • GDZIE będzie realizowane przedsięwzięcie (obręb, numery ewidencyjne działek, adres).

 • Załączniki do wniosku:


 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku, gdy wnioskodawca występuje o ustalenie zakresu raportu - kartę informacyjną przedsięwzięcia
  (dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko),

lub

Karta informacyjna przedsięwzięcia
(dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko).Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po 4 egzemplarze.

2 .Kopia mapy ewidencyjnej poświadczona przez Prezydenta Miasta Kalisza, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

3 .Mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1.

4 .W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie.

5 .Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem ust. 1a.

Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia wypisy z rejestru gruntów. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia wypisu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.

6. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko , wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji.

7. Analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (oryginał dowodu wpłaty lub potwierdzenie przelewu).

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Organem prowadzącym postępowanie jest Prezydent Miasta Kalisza, reprezentowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Miejscem składania dokumentów jest Urząd Miasta Kalisza, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz (Ratusz, I piętro, pokój 32).

Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku - stanowisko ds. środowiska, pokój nr 30, tel. 62 7654 414

Nadzór (uwagi) - Naczelnik Wydziału lub Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, I piętro, odpowiednio: pokój nr 31 lub 30, tel. 62 7654 406 lub 62 7654414.

Organami współdziałającymi (opiniującymi i uzgadniającymi) są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy)

Termin

Miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania.

(Czas załatwienia sprawy zależy przede wszystkim od czasu prowadzenia postępowań wyjaśniających przez współdziałające organy administracji. Do terminów określonych w przepisach, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organów).

Sposób załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna przesyłana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opłaty

205 zł - opłata skarbowa za decyzję z wyjątkiem podmiotów zwolnionych z opłaty.
17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa.

Opłatę można wnosić:
- gotówką w kasach Urzędu Miasta (ul. Główny Rynek 20 lub ul. Tadeusza Kościuszki 1A)

- przelewem na nr konta: nr 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163, Miasto Kalisz, ul. Główny Rynek 20, ze wskazaniem przedmiotu opłaty: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Tryb odwoławczy

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa).
W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Miejsce złożenia odwołania:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Ratusz, I piętro, pok. 32, lub listownie.

Informacje dodatkowe

Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienia §2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcia mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko wymienia §3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 7654 414.

Wypis z ewidencji gruntów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Kalisza, ul. Jasna 2, tel. 62 3666 613.

Mapę ewidencyjną można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, ul. Jasna 2, tel. 62 3666 613.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. w Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.).

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm).

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze.zm)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. w Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).

Załączniki

1. Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.Załączniki

Dodany dnia: 2022-12-23 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2023-01-02 07:14:06 Przez: Bąkowski Paweł
Generowany dnia: 2023-12-08 03:34:36 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2023-06-05 - 2023-06-05 10:45:27
  Przez: Biczkowska Agata
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-10-20 - 2023-01-02 07:14:06
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2022-10-20 - 2022-10-20 10:09:57
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2022-09-09 - 2022-10-20 09:47:37
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2021-06-23 - 2022-09-12 12:27:33
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2019-11-27 - 2021-07-01 12:22:47
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2018-08-28 - 2019-11-27 08:15:07
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2018-07-20 - 2018-09-21 05:47:14
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2018-01-10 - 2018-07-30 10:54:21
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2017-09-07 - 2018-02-22 08:24:16
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2017-06-16 - 2017-09-08 06:38:03
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2016-08-18 - 2017-06-26 07:15:23
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2016-04-26 - 2016-08-19 13:15:35
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2016-02-23 - 2016-04-27 14:40:32
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2015-04-17 - 2016-02-23 11:35:01
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 16. Zmieniono: 2014-05-06 - 2015-05-08 13:41:53
  Przez: Goździńska Anna
  Poprzednia wersja
 17. Zmieniono: 2012-12-31 - 2014-05-09 10:38:50
  Przez: Goździńska Anna
  Poprzednia wersja