Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. .Szczegóły karty

WGOŚ-10 (20)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-10-21
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. .

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Fink Marlena, Hofman Małgorzata, Klepanda Marta, Malicka Marlena

Osoba Nadzorująca: Bąkowski Paweł

Wymagane dokumenty

wniosek sporządzony wg wzoru


Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów: I piętro, pokój 32,

Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku - stanowisko ds. zieleni miejskiej i ochrony przyrody, pokój nr 29A , tel. 062 7654 411.

Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału lub Kierownik Referatu Zieleni Miejskiej, Rolnictwa i Leśnictwa I piętro, pokój nr 31 lub 29,

tel. 062 7654 406 lub  062 7654 411
Termin

Do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy – wydanie decyzji
Sposób załatwienia sprawy


Decyzja.

Opłaty

Brak

Wysokość opłat za usunięcie drzew lub krzewów jest ustalana w decyzji za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie o ochronie przyrody, gdy nie pobiera się ww. opłat (art. 86 powołanej ustawy).

Tryb odwoławczy

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 12 w Kaliszu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego.

Miejsce złożenia odwołania: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, I piętro, pokój nr 32.

Informacje dodatkowe

Przepisów ustawy o ochronie przyrody nie stosuje się do:

 1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m²;

 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;

- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego,robinii akacjowej oraz planatu klonolistnego;

- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

d)drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

e) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

f)drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach;

g) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

h) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

i) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu, a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

j) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

k) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

l) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

m) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

n) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla Natura 2000;

o) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Podmioty określone w tym przepisie, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

p)drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

- jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminnej lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu. Podmioty określone w tym przepisie, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

- inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot. Z oględzin sporządza się protokół. W protokole podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

r) drzew lub krzewów nienależących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa i krzewu występuje posiadacz nieruchomości, a w przypadku gdy nie jest on właścicielem to dołącza do wniosku zgodę właściciela tej nieruchomości lub właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) - jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń. Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

1) spółdzielnię mieszkaniową;

2) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną

zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1048)

3) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędącym podmiotem, o którym mowa w art. 83. ust. 2.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu zawiera:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego. Oświadczenie takie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 • zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4. Oświadczenie takie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu

 • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

- posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,

- nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

 • wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew. Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu (art. 85. ust. 4).

 • miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

 • rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

 • projekt planu:

a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie niniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa lub krzewy w rozumieniu art. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska lub

b) przesadzenia drzewa lub krzewu

- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest uzyskanie zgody zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

 • zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt. 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt. 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  062 7654 – 411.

Podstawa prawna

art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022r., poz.916)


25.11.2019r.

Załączniki

Dodany dnia: 2022-10-21 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2023-01-02 07:13:48 Przez: Bąkowski Paweł
Generowany dnia: 2024-07-15 12:03:43 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-03-16 - 2023-01-02 07:13:48
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-07-16 - 2022-03-17 06:38:27
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2021-06-23 - 2021-07-19 05:54:53
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja