WTÓRNIK TABLIC REJESTRACYJNYCH (ZNISZCZENIE, UTRATA, KRADZIEŻ)Szczegóły karty

WSO-21 (8)

Urząd Miasta Kalisza, 2016-12-06
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WTÓRNIK TABLIC REJESTRACYJNYCH (ZNISZCZENIE, UTRATA, KRADZIEŻ)
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Hofman Marzena

Osoba Nadzorująca: Wojtyła Błażej

Wymagane dokumenty

wniosek o wtórnik tablic rejestracyjnych (zgodny ze wzorem – plik do pobrania WSO-21-01).

Załączniki:

 • dowód wniesienia opłat (patrz opłaty i dodatkowe informacje).

Do wglądu:

 • oryginał dowodu rejestracyjnego,
 • oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana,
 • dokument stwierdzający tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy
 • przedstaw ważną polisę OC.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz

• Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 19
• Odbiór dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 19
• Nadzór (uwagi):  Naczelnika Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 36
tel. 062 50 49 791

Termin

Do 10 dni

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty,
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 3. Sprawdź telefonicznie, czy tablice rejestracyjne są gotowe do odbioru,
 4. Przyjdź po odbiór tablic rejestracyjnych.

Opłaty

 • opłata komunikacyjna
  40,00 zł - wtórnik tablicy rejestracyjnej na samochód, motocykl, przyczepę – 1 sztuka,
  30,00 zł - wtórnik tablicy rejestracyjnej na motorower – 1 sztuka,
  12,50 zł - znaki legalizacyjne,
 • opłata ewidencyjna
  0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie znaków legalizacyjnych,
 • opłata skarbowa
  17,00 zł - upoważnienie, jeżeli właściciel pojazdu nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje).

Tryb odwoławczy

Brak (czynność materialno-techniczna)

Informacje dodatkowe

 • szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62/ 50-49-744,fax: 62/ 50-49-745, e-mail: wso@um.kalisz.pl,
 • opłatę można uiścić:
  • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
  • przelewem na konto Urzędu mBank S.A. 83 1140 1993 0000 5502 3500 1002 – opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna,
  • przelewem na konto Urzędu mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007 – opłata skarbowa.
   UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo”,
 • złożyć wniosek o wtórnik tablic rejestracyjnych i odebrać tablice rejestracyjne w imieniu właściciela pojazdu może osoba, która posiada:
  • pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
  • dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości - prawnej.
 • odbiór tablic rejestracyjnych następuje po przedłożeniu:
  - dowodu rejestracyjnego
  - w przypadku zniszczenia 1 sztuki tablicy rejestracyjnej należy, przynieść do Urzędu zniszczoną tablice rejestracyjną oraz dobrą tablicę rejestracyjną, w celu opatrzenia jej nowym znakiem legalizacyjnym,
  - w przypadku kradzieży, zagubienia 1 sztuki tablicy rejestracyjnej należy, przynieść do Urzędu drugą tablicę rejestracyjną, w celu opatrzenia jej nowym znakiem legalizacyjnym,
  - dokumentu stwierdzającego tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy.
 • upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej,
 • w przypadku kradzieży tablic rejestracyjnych należy przedłożyć zaświadczenie wydane przez Policję potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic
 • wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych jest możliwe tylko w przypadku, kiedy pojazd był dotychczas zarejestrowany na tablicach nowego typu – tzw. białych, przy czym w przypadku pojazdów samochodowych wyposażonych w 2 tablice, które nie posiadały jeszcze oznaczenia tablic unijnych w postaci flagi Unii Europejskiej po lewej stronie tablicy, a jedynie oznaczone są flagą Polski, nie ma możliwości złożenia wniosku o wydanie wtórnika tylko jednej z takich tablic (właściciel pojazdu jest w takim przypadku zobowiązany o złożenie wniosku o wydanie wtórników obu tablic rejestracyjnych).

Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).

Podstawa prawna

• §12, § 43 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1652.)
• §4 ust. 1, 2, 3, 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2302, z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców( Dz. U.  2015 r. poz. 681 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013r., poz. 392 z późn. zm.)

• cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2016-12-06 Przez: Hofman Marzena
Akceptowany dnia: 2017-03-03 12:40:54 Przez: Wojtyła Błażej
Generowany dnia: 2024-07-15 12:34:48 Przez: Gość