UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH ORAZ DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODAMI OSOBISTYMISzczegóły karty

BSO-015 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-01-29
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH ORAZ DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODAMI OSOBISTYMI

Wydział: Biuro Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Klimaszewska Cieślak Honorata

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych lub wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym złożonym w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym (kwalifikowanym certyfikatem, profilem zaufanym lub podpisem osobistym).

2. Załączniki:

• dokument pozwalający na stwierdzenie interesu prawnego lub faktycznego, osoby, jednostki organizacyjnej,

ubiegającej się o udzielenie informacji

• dowód wpłaty

Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A 62-800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 8,9,10,11

Termin

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych udziela się bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku o udostępnienie. Odmowa udostępnienia danych w trybie jednostkowym następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Sposób załatwienia sprawy

1. Wypełnij i złóż wniosek

 • pisemnie

 • w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. 2023 poz. 57 t.j.)

 • w przypadku stwierdzenia braków formalnych, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, iż nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

2. Odbierz informację

 • osobiście

 • korespondencyjnie

 • w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na skrzynkę platformy ePUAP

  Opłaty

  31 zł za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych lub dokumentacji związanej z dowodem osobistym
  (danych dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby)
  - opłaty można dokonać w kasach urzędu (Biuro Obsługi Interesantów ul. T. Kościuszki 1A) lub na rachunek
  bankowy Urzędu Miasta Kalisza nr. : SANTANDER BANK S.A. nr55 1090 1128 0000 0001 5108 9163

  - w sytuacji złożenia wniosku przez pełnomocnika opłata za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł

  (art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej)

  - pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, zstępnemu, wstępnemu, rodzeństwu nie podlega opłacie skarbowej


  Tryb odwoławczy

  Na decyzję o odmowie udostępniania danych w trybie jednostkowym przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  Informacje dodatkowe

  Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z udzieleniem informacji związanej z Rejestrem Dowodów Osobistych, można uzyskać pod nr telefonu: +48 62 50 49 740 lub +48 62 50 49 742 ,
  e-mail: bso@um.kalisz.pl

  Podstawa prawna

  1. Art 63-78 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych ( Dz.U. 2022 poz. 671 t.j. ).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi ( Dz.U. 2016 poz. 319 t.j).
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związane z dowodami osobistymi ( Dz.U. 2015 poz. 1604 t.j)

  4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. 2023 poz. 57 t.j.)

  5. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2023 poz. 2111 t.j.)

  Załączniki

  Dodany dnia: 2024-01-04 Przez: Juszczak Michał
  Akceptowany dnia: 2024-01-29 10:52:20 Przez: Walczyńska Anna
  Generowany dnia: 2024-05-23 22:49:45 Przez: Gość


  Historia zmian

  1. Zmieniono: 2023-05-09 - 2024-01-29 10:52:20
   Przez: Walczyńska Anna
   Poprzednia wersja
  2. Zmieniono: 2023-01-19 - 2023-05-12 09:28:07
   Przez: Walczyńska Anna
   Poprzednia wersja
  3. Zmieniono: 2023-01-02 - 2023-03-17 07:11:40
   Przez: Dolak Klaudia
   Poprzednia wersja