Uzyskanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Szczegóły karty

BSR-05 (22)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-10-04
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wydział: Biuro Świadczeń Rodzinnych

Proces: Udzielanie świadczeń socjalnych

Właściciel: Błaszczyk Hubert, Niełacna Arleta

Osoba Nadzorująca: Szuleta Marzena

Wymagane dokumenty

wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (druk znajduje się w załącznikach)

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (np. Komornika Sądowego, Sądu Okręgowego) stwierdzające bezskuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych lub oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji alimentów - druk oświadczenia znajduje się w załącznikach,
 • informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
  - brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
  - brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, 
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd - kopia + oryginał do wglądu, 
 • karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 20013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519 z późn.zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej – kopia + oryginał do wglądu, 
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu opiekuna prawnego dziecka, w przypadku gdy opiekun prawny osoby uprawnionej występuje o świadczenie z funduszu alimentacyjnego - kopia + oryginał do wglądu, 
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, odpowiednio do rodzajów dochodów członków danej rodziny – kopie + oryginały do wglądu (więcej w Dodatkowych informacjach),
 • dokumenty dotyczące dochodów uzyskanych po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy – kopie + oryginały do wglądu (więcej w Dodatkowych informacjach),
 • dokumenty dotyczące dochodów uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy – kopie + oryginały do wglądu (więcej w Dodatkowych informacjach), 
 • dokumenty dotyczące dochodów utraconych z roku kalendarzowego poprzedzającego okres świadczeniowy – kopie + oryginały do wglądu (więcej w Dodatkowych informacjach), 
 • dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Miasta Kalisza w przypadku braku zameldowania na pobyt stały lub czasowy (np. umowa najmu – kopia + oryginał do wglądu, zaświadczenie Urzędu Stanu Cywilnego o wpisaniu na listę wyborców Kalisza), 
 • w przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w niniejszej karcie - Biuro Świadczeń Rodzinnych może domagać się takiego dokumentu.

Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Świadczeń Rodzinnych, ul. T. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz.

Złożenie dokumentów:
Stanowisko Obsługi Interesanta w Biurze Świadczeń Rodzinnych, parter, pokój nr 6, listownie za pośrednictwem operatora pocztowego lub przez internet - poprzez 4 kanały online tj. ministerialny portal Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.
Odbiór decyzji: doręczenie przez gońca Urzędu Miasta Kalisza (za potwierdzeniem odbioru),

Nadzór (uwagi): Kierownik Biura Świadczeń Rodzinnych, parter, pokój nr 11. tel. 062 76 54 429,
062 50 49 751 do 754, 062 76 54 491, 062 76 54 493.

Termin


 • do 30 dni - wydanie decyzji w przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów na bieżący okres świadczeniowy.
 • do dnia 31 października - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wydanie decyzji oraz wypłata świadczeń - w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów do 31 sierpnia,
 • do dnia 30 listopada - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wydanie decyzji oraz wypłata świadczeń - w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od 1 września do 30 września,
 • do dnia 31 grudnia - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wydanie decyzji oraz wypłata świadczeń - w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od 1 października do 31 października,

  W przypadku złożenia wniosku po 31 października, świadczenie z funduszu alimentacyjnego będzie przyznawane od miesiąca, w którym osoba uprawniona złoży wniosek, a wypłaty tego świadczenia będą realizowane następująco :
 • do dnia 31 stycznia następnego roku - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wydanie decyzji oraz wypłata świadczeń - w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od 1 listopada do 30 listopada danego roku,
 • do ostatniego dnia lutego następnego roku - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wydanie decyzji oraz wypłata świadczeń - w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od 1 grudnia danego roku do 31 stycznia następnego roku.

Sposób załatwienia sprawy

 • dokument: wnioskodawca otrzymuje decyzję o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub odmowie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • odbiór świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
  - przelew na konto osobiste wnioskodawcy albo na Indywidualną Kartę Przedpłaconą - Visa Profit Prepaid lub
 • wypłata następuje w okresie od 20-go do 30-go dnia każdego miesiąca.

Opłaty

 • Brak

Tryb odwoławczy

 • odwołanie zaadresowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 lub wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań należy złożyć na Stanowisku Obsługi Interesanta w Biurze Świadczeń Rodzinnych (62-800 Kalisz, ul. T. Kościuszki 1a, parter, pokój nr 6),
 • termin odwołania:                                                                                                                                                        - w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji -  w przypadku odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu,                                                                                                                                             - w ciągu 30 dni od dnia doręczenia decyzji - w przypadku złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • koszty odwołania i koszty złożenia skargi: brak.

Informacje dodatkowe


 • DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE BIEŻĄCEGO OKRESU ŚWIADCZENIOWEGO:
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia a gdy uczy się w szkole albo w szkole wyższej -do ukończenia przez nią 25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo tj. na każdy okres świadczeniowy, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych w ustawie – z uwzględnieniem terminu ważności orzeczenia,
 • osoba uprawniona to osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna, 
 • bezskuteczna egzekucja - to egzekucja, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, albo postępowanie upadłościowe, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
 • a) braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
 • b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;
 • rodzina -oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: rodziców osoby uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, oraz dziecko, które ukończyło 25 rok życia, otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, albo zasiłek dla opiekuna a także osobę uprawnioną; do członków rodziny nie zalicza się:
  a)
  dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
  b)
  dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
  c)
  rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz; 
 • szkoła - oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno--wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy;
 • szkoła wyższa – oznacza to uczelnię w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce oraz kolegium pracowników służb społecznych;
 • instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie – oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie, 
 • fundusz alimentacyjny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1209,00zł
  Ponadto w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 1209zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona w ww. sposób, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.
 • świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500 zł. 
 • świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługuje osobie uprawnionej, która:
  1)
  została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo pieczy zastępczej
  Formami pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka, placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny.
  2)
  zawarła związek małżeński,
 • nienależnie pobrane świadczenia -oznacza to świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 
  a)
  wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części,
  b)
  przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,
  c)
  wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono prawa do świadczenia,
  d)
  wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała, niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28, zaległe lub bieżące alimenty, do wysokości otrzymanych w tym okresie alimentów,               e) wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z przyczyn  niezależnych od organu, który wydał tę decyzję,
  f) wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu – po ustaleniu, że wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 9 ust. 4b
 • dochód rodziny –to suma dochodów członków rodziny,
 • dochód członka rodziny - to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, który trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego, po uwzględnieniu dochodu utraconego i uzyskanego (więcej informacji dotyczących dochodów utraconych i uzyskanych znajduje się poniżej).

  W przypadku utraty dochodu prawo do świadczenia ustala się na podstawie dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód, a w przypadku uzyskania dochodu prawo do świadczenia ustala się na podstawie dochodu rodziny powiększonego o uzyskany dochód. Zmiany w sytuacji dochodowej, rodzinnej i innej mającej wpływ na prawo do świadczeń należy zgłaszać w organie wypłacającym świadczenie, ponieważ może dojść do nienależnego pobierania świadczeń, które będą do zwrotu łącznie z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.  Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wykreślenia z rejestru lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

  Uzyskanie dochodu powoduje:
  a)
  zakończenie urlopu wychowawczego,
  b)
  uzyskanie  zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
  c)
  uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  d)
  uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023r., o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia

  e) rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16 b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia)          
  f) uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
  g) uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,
  h) uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  i) uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

 • Utratę dochodu powoduje:
  a)
  uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
  b)
  utrata  zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
  c)
  utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  d)
  utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2022r.,  poz. 1051), lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023r., o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia                                                                                       e) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia)
  f)
  utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  g) utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń,
  h)
  utrata świadczenia rodzicielskiego,
  i)
  utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  j)
  utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn.zm.).

 • W przypadku uzyskania po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy któregokolwiek źródła dochodu wymienionego powyżej należy dostarczyć: 
 • dokument wyjaśniający źródło osiągniętego dochodu tj. np. umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, oświadczenie o terminie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, decyzja o przyznaniu świadczeń z ZUS, KRUS, decyzja o przyznaniu świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy, dokument o przyznaniu prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego; 
 • dokument o wysokości dochodu osiągniętego w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

  W przypadku uzyskania w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy któregokolwiek źródła dochodu wymienionego powyżej należy dostarczyć : 
 • dokument wyjaśniający źródło osiągniętego dochodu oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany tj. np. umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, oświadczenie o terminie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, decyzja o przyznaniu świadczeń z ZUS, KRUS, decyzja o przyznaniu świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy, dokument o przyznaniu prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy np. PIT za rok poprzedzający okres świadczeniowy wystawiony przez płatnika danego dochodu;

  W przypadku utraty któregokolwiek źródła dochodu wymienionego powyżej należy dostarczyć: 
 • dokument świadczący o utracie któregokolwiek źródła dochodu wymienionego powyżej tj. np. świadectwo pracy lub zaświadczenie pracodawcy o zakończeniu stosunku pracy/umowy zlecenia/umowy o dzieło, oświadczenie o terminie zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej, decyzja lub zaświadczenie o wygaśnięciu świadczeń z ZUS, KRUS, decyzja/zaświadczenie o wygaśnięciu prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy, dokument o utracie prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego; 
 • dokument określający wysokość dochodu utraconego np. PIT za rok poprzedzający okres świadczeniowy wystawiony przez płatnika danego dochodu, zaświadczenie o wysokości utraconego dochodu za rok poprzedzający okres świadczeniowy.
 • dokumentami stwierdzającymi WYSOKOŚĆ DOCHODU RODZINY, odpowiednio do rodzajów dochodów członków danej rodziny są m. in.:
 • -oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022r. poz. 2647  z późn. zm.) - druk oświadczenia znajduje się w załącznikach,

  - zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (kopia + oryginał do wglądu), lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego - druk oświadczenia znajduje się w załącznikach,

  - umowa dzierżawy gospodarstwa rolnego w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacjii Gwarancji Rolnej (kopia + oryginał do wglądu),

  -umowa zawarta w formie aktu notarialnego (w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną) - kopia + oryginał do wglądu,

  - odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd (kopie + oryginały do wglądu),

  - gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub w przypadku gdy alimenty są zasądzone od osoby zamieszkującej poza terytorium Polski – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

  -przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny (kopie + oryginały do wglądu), 
 • osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego składają w jednym egzemplarzu dokumenty niezbędne do przyznania tych świadczeń, a o ile otrzymują obecnie świadczenia rodzinne bądź otrzymywały świadczenie z funduszu alimentacyjnego, to część dokumentów jest już w posiadaniu Urzędu, 
 • dokumenty, które są w posiadaniu Urzędu będą dołączone do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 października. 
 • w przypadku składania przez rodzinę równocześnie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego, wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego i wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wszystkie dokumenty i zaświadczenia składa się w jednym egzemplarzu na użytek wszystkich wniosków.


  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

  Administrator danych osobowych.

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego jest Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się:

  • listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,

  • telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,

  • e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

  Inspektor ochrony danych.

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można się kontaktować:

  • listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,

  • telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,

  • e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

  Cele i podstawy przetwarzania.

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego (załatwienia sprawy). Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

  Odbiorcy danych osobowych.

  Odbiorcami danych mogą być tylko osoby (podmioty) uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również udostępnione firmie SYGNITY S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 1 świadczącej usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania do obsługi świadczeń z którego korzysta Administrator przy realizacji zadania.

  Przechowywania danych.

  Dane osobowe przechowywane będą do momentu prawomocnego zakończenia prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych – po 10 latach przechowywania w archiwum zakładowym dokumentacja podlega zniszczeniu.

  Prawa osób, których dane dotyczą.

  W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

  Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

  Źródło pochodzenia danych.

  Źródłem pozyskania danych innych osób niż wnioskodawca jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wnioskodawca. Źródłem pozyskania danych mogą być również centralne rejestry do których ma dostęp Administrator na podstawie obowiązujących przepisów prawa w związku z realizacją zadania.

  Informacja o wymogu podania danych.

  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania administracyjnego i załatwienia sprawy. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993)
2.
Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7  lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1341)
3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm.)

4. Obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dnia 1 października 2023 r. ( M.P. z 2023 r. poz. 121)Załączniki

Dodany dnia: 2023-10-04 Przez: Niełacna Arleta
Akceptowany dnia: 2023-11-10 12:33:27 Przez: Szuleta Marzena
Generowany dnia: 2024-05-24 15:41:23 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-12-03 - 2023-11-10 12:33:27
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-07-28 - 2023-10-03 12:30:33
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2020-07-01 - 2021-10-18 08:36:18
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja