UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA NABICIE NUMERU (NADWOZIA, PODWOZIA, RAMY) Szczegóły karty

WSO-52 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2016-02-11
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA NABICIE NUMERU (NADWOZIA, PODWOZIA, RAMY)
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Makowski Jacek

Osoba Nadzorująca: Łakomiak Maria

Wymagane dokumenty

wniosek o uzyskanie zezwolenia na nabicie numeru (nadwozia, podwozia, ramy) (zgodny ze wzorem – plik do pobrania WSO-52-01).

Załączniki:

 1. oryginał dowodu rejestracyjnego,
 2. oryginał dokumentów niezbędnych do pełnej identyfikacji pojazdu przed nabiciem numerów (patrz dodatkowe informacje).
 3. dowód wniesienia opłaty (patrz opłaty i dodatkowe informacje).

Do wglądu:
dokument stwierdzający tożsamość właściciela pojazdu.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: III piętro, pokój nr 303
Odbiór dokumentów: III piętro, pokój nr 303
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 36
tel. 062 50 49 791

Termin

do 3 dni, w większości przypadków, decyzja wydawana jest w ciągu 1 dnia

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek,
 2. Skompletuj dokumenty,
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 4. Przyjdź osobiście w wyznaczonym terminie do Urzędu po odbiór decyzji na nadanie nowych cech identyfikacyjnych pojazdu.

Opłaty

10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji

Tryb odwoławczy

Odwołanie należy złożyć do Prezydenta Miasta Kalisza, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Następnie Prezydent Miasta Kalisza przekazuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu.

Informacje dodatkowe

szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62/ 76-54-494, fax: 62/ 50-49-745, e-mail: wso@um.kalisz.pl,

opłatę można uiścić:

 • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
 • przelewem na konto Urzędu mBank S.A. nr 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych wydaje się w przypadku pojazdu:

 • zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako „SAM”,
 • w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeracji fabrycznej
 • odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu,
 • w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego lub naprawy, co zostało potwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego wpisanego przez ministra na listę rzeczoznawców samochodowych. Opinia powinna wskazywać pierwotne cechy identyfikacyjne pojazdu lub jednoznacznie wykluczać ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub sfałszowania.

Podstawa prawna

art. 66a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2016-02-11 Przez: Makowski Jacek
Akceptowany dnia: 2016-12-06 10:14:55 Przez: Wojtyła Błażej
Generowany dnia: 2024-03-04 05:36:36 Przez: Gość