Uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego.Szczegóły karty

BSR-04 (19)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-10-13
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego.

Wydział: Biuro Świadczeń Rodzinnych

Proces: Udzielanie świadczeń socjalnych

Właściciel: Błaszczyk Hubert, Niełacna Arleta

Osoba Nadzorująca: Szuleta Marzena

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wg obowiązującego (druk znajduje się w załącznikach)

Załączniki:


 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, lub oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym - druk oświadczenia znajduje się w załącznikach,
 • oświadczenie o podleganiu/niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu - druk oświadczenia znajduje się w załącznikach,
 • karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35 z późn.zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej – kopia + oryginał do wglądu,
 • kartę pobytu z adnotacją " dostęp do rynku pracy" z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy maja prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy - kopia + oryginał do wglądu,

 • zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1, art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 
 • wiza krajowa w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Miasta Kalisza w przypadku braku zameldowania na pobyt stały lub czasowy (np. umowa najmu – kopia + oryginał do wglądu, zaświadczenie Urzędu Stanu Cywilnego o wpisaniu na listę wyborców Kalisza),
 • w przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w niniejszej karcie - Biuro Świadczeń Rodzinnych może domagać się takiego dokumentu (np. zaświadczenie o przebywaniu członka rodziny w zakładzie karnym).

Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Świadczeń Rodzinnych, ul. T. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz.

Złożenie dokumentów: Stanowisko Obsługi Interesanta w Biurze Świadczeń Rodzinnych, parter, pokój nr 6, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet - poprzez 4 kanały online tj. ministerialny portal Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Odbiór decyzji: doręczenie przez gońca Urzędu Miasta Kalisza (za potwierdzeniem odbioru),

Nadzór (uwagi): Kierownik Biura Świadczeń Rodzinnych, parter, pokój nr 11. tel. 062 76 54 429,
062 50 49 751 do 754, 062 76 54 491, 062 76 54 493.

Termin


do 30 dni - wydanie decyzji

Sposób załatwienia sprawy

 • dokument: wnioskodawca otrzymuje decyzję o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego lub odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego,
 • odbiór świadczenia pielęgnacyjnego:
  • przelew na konto osobiste wnioskodawcy albo na Indywidualną Kartę Przedpłaconą – Visa Profit Prepaid,
 • wypłata następuje w okresie od 20-go do 30-go dnia każdego miesiąca.

Opłaty

 • Brak

Tryb odwoławczy

odwołanie zaadresowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 należy złożyć na Stanowisku Obsługi Interesanta w Biurze Świadczeń Rodzinnych (62-800 Kalisz, ul. T. Kościuszki 1a, parter, pokój nr 6),

termin odwołania: w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji,

koszty odwołania: brak.

Informacje dodatkowe

 • świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
  • matce albo ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • innym osobom na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.-Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny tj. rodzeństwu osoby niepełnosprawnej lub osobie spokrewnionej w drugim lub dalszym stopniu  (tj. dziadkowie, pradziadkowie) z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzeństwu osoby niepełnosprawnej lub osobie spokrewnionej w drugim i dalszym stopniu (np. dziadkowie, pradziadkowie, wnuki, prawnuki itp.) z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli :
  • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz
  • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu (rodzice, dzieci), są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i
  • osoba wymagająca opieki nie ma opiekuna faktycznego i nie została umieszczona w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub opiekun faktyczny albo osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności .
 • Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
  • nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
  • w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.
 • świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
  a/ osoba sprawująca opiekę:
  - ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
  - ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku  dla opiekuna;
  b/ osoba wymagająca opieki:
  - pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  - została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka, albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
  c/ na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
  d/ na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;
  e/ na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 • prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do tego świadczenia ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
 • świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, pod warunkiem złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na Stanowisku Obsługi Interesanta w Biurze Świadczeń Rodzinnych (62-800 Kalisz, ul. T. Kościuszki 1a, parter, pokój nr 6 ) w okresie 3 miesięcy licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
 • nienależnie pobrane świadczenia rodzinne -oznacza to świadczenia rodzinne:
  a) wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie, zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych lub zmniejszenie wysokości przysługujących świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania;
  b) przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,
  c) wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 23a ust. 5, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia,
  d) przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenia i odmówiono prawa do świadczenia,

e) wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał decyzję

 • gdy rodzina otrzymuje świadczenia rodzinne lub otrzymywała świadczenia rodzinne w poprzednim okresie zasiłkowym, część dokumentów, a zwłaszcza dotyczących sytuacji rodzinnej będzie dołączona do wniosku o świadczenie pielęgnacyjne,
 • w przypadku składania przez rodzinę równocześnie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego wszystkie dokumenty i zaświadczenia składa się w jednym egzemplarzu na użytek wszystkich wniosków.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego jest Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się:

 • listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,

 • telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,

 • e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można się kontaktować:

 • listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,

 • telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,

 • e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego (załatwienia sprawy). Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. .

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być tylko osoby (podmioty) uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również udostępnione firmie SYGNITY S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 1 świadczącej usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania do obsługi świadczeń z którego korzysta Administrator przy realizacji zadania.

Przechowywania danych.

Dane osobowe przechowywane będą do momentu prawomocnego zakończenia prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych – po 10 latach przechowywania w archiwum zakładowym dokumentacja podlega zniszczeniu.

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Źródło pochodzenia danych.

Źródłem pozyskania danych innych osób niż wnioskodawca jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wnioskodawca. Źródłem pozyskania danych mogą być również centralne rejestry do których ma dostęp Administrator na podstawie obowiązujących przepisów prawa w związku z realizacją zadania.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania administracyjnego i załatwienia sprawy. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466)
 3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r .- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359)
 4. Obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021 (M.P. z 2020 r. poz. 1031)

Załączniki

Dodany dnia: 2021-07-28 Przez: Niełacna Arleta
Akceptowany dnia: 2021-10-18 08:37:52 Przez: Szuleta Marzena
Generowany dnia: 2023-05-30 08:56:44 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-12-03 - 2021-12-03 10:00:23
  Przez: Niełacna Arleta
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2020-07-01 - 2021-10-18 08:37:52
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2020-04-27 - 2020-07-13 08:34:30
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2020-03-24 - 2020-05-07 07:53:30
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2019-10-29 - 2020-04-15 13:27:48
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2019-10-29 - 2019-10-29 11:27:44
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2019-06-25 - 2019-10-29 09:43:03
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2018-09-06 - 2019-10-29 06:33:07
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2017-08-16 - 2018-09-06 12:37:17
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2017-08-11 - 2017-08-16 14:35:02
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2017-07-10 - 2017-08-11 10:20:51
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2017-01-10 - 2017-07-10 10:00:49
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2016-04-06 - 2017-01-10 12:32:22
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2015-11-24 - 2016-04-19 14:37:10
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2015-05-27 - 2015-11-24 12:46:02
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 16. Zmieniono: 2015-05-27 - 2015-05-27 14:14:36
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 17. Zmieniono: 2015-02-05 - 2015-05-27 13:41:46
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 18. Zmieniono: 2014-06-17 - 2015-02-05 13:23:17
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 19. Zmieniono: 2013-12-18 - 2014-06-20 08:49:28
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja