Uznanie żołnierza odbywającego służbę lub uprawnionego członka rodziny- za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodzinySzczegóły karty

WZKO-03 (3)

Urząd Miasta Kalisza, 2016-04-19
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uznanie żołnierza odbywającego służbę lub uprawnionego członka rodziny- za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
Historyczny

Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Proces: Bez procesu

Właściciel: Koszyczarek Ewa

Osoba Nadzorująca: Karman Włodzimierz

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek żołnierza odbywającego służbę lub uprawnionego członka rodziny- za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, sporządzony samodzielnie przez interesanta i zaadresowany do Prezydenta Miasta Kalisza.
  2. Karta powołania do odbycia służby wojskowej.
  3. Zaświadczenie członków rodziny żołnierza pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu o uzyskiwanym miesięcznym dochodzie za pracę,
  4. W przypadku nie uzyskiwania dochodu z tytułu wykonywanej pracy, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Kalisz ul. Kościuszki 1a

Szczegółowe informacje

IV piętro, pokój nr 403 – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,
tel.: 062 765 44 36 e-mail:wzkso@um.kalisz.pl

Termin

  1. Wydanie decyzji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
  2. W przypadku niezałatwienia sprawy w terminie interesant zostanie pisemnie poinformowany o nowym terminie wydania decyzji.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art 133.ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej        ( Dz. U z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.) żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą oraz członkom ich rodzin przysługują szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w ustawie.

Podstawa prawna

Art. 127 ust. 1 i 1b, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.),

Załączniki

    Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2016-04-19 Przez: Koszyczarek Ewa
Akceptowany dnia: 2016-11-18 08:45:42 Przez: Quoos Aleksander
Generowany dnia: 2021-12-07 20:56:32 Przez: Gość