ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH LUB PRAC KARTOGRAFICZNYCH, UWIERZYTELNIANIE DOKUMENTÓW NA POTRZEBY POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH, SĄDOWYCH LUB CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
Szczegóły karty

WGK-03 (6)

Urząd Miasta Kalisza, 2016-03-01
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH LUB PRAC KARTOGRAFICZNYCH, UWIERZYTELNIANIE DOKUMENTÓW NA POTRZEBY POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH, SĄDOWYCH LUB CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Historyczny

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Zalewska Anna

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

I ETAP

1. Zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych - pliki do pobrania.

II ETAP

1. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych – plik do pobrania.

III ETAP

1. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych – plik do pobrania.

Miejsce załatwienia sprawy

Główny Rynek 20
Wydział Geodezji i Kartografii
III piętro p. 56, tel. 062 7654 362

Termin

I ETAP do 10 dni lub inny termin uzgodniony z wykonawcą prac

II ETAP niezwłocznie

III ETAP w przypadku gdy wniosek jest składany razem z Zawiadomieniem o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych uwierzytelnienie następuje z chwilą przyjęcia dokumentacji do pzgik, w innym przypadku niezwłocznie nie później niż 7 dni

Sposób załatwienia sprawy

1. Zgłoś pracę geodezyjną lub pracę kartograficzną w formie papierowej lub (po podpisaniu umowy) z wykorzystaniem systemu internetowego GEO-INFO i.Kerg lub na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.

2. Odbierz i opłać Dokument Obliczenia Opłaty za udostępniane materiały;

3. Przedłóż potwierdzenie dokonania opłaty i odbierz przygotowane materiały wraz z licencją;

4. Wykonaj pracę;

5. Złóż Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych;

6. Odbierz protokół zawierający wyniki weryfikacji

7. Złóż Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przeznaczonych dla podmiotu na rzecz którego wykonawca realizuje prace geodezyjne;

8. Odbierz i opłać Dokument Obliczenia Opłaty za uwierzytelnienie dokumentów;

9. Przedłóż potwierdzenie dokonania opłaty i odbierz materiały opatrzone odpowiednimi klauzulami urzędowymi.

Opłaty


Opłata po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty w kasie Urzędu: Główny Rynek 20, ul. Kościuszki 1a lub na konto mBank nr: 83 1140 1993 0000 5502 3500 1002

Tryb odwoławczy


W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji.

Wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych służy prawo wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnienie materiałów zasobu do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.

Informacje dodatkowe

wgk@um.kalisz.pl, podgik@um.kalisz.pl,

Podstawa prawna

· art. 12 i 40a-j ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz. 520),

· Rozdział 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 października 2013 r. w sprawie organizacji
i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1183).

· Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz U. z 2014 r. poz. 924).

· Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz U. z 2014 r. poz. 917).

· Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 914)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2016-02-01 Przez: Wyrembak Małgorzata
Akceptowany dnia: 2016-11-04 13:39:52 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2024-07-13 14:33:59 Przez: Gość