Wymiar podatku leśnego od osób fizycznych.Szczegóły karty

WF-08 (11)

Urząd Miasta Kalisza, 2016-07-06
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Wymiar podatku leśnego od osób fizycznych.
Historyczny

Wydział: Wydział Finansowy

Proces: Gromadzenie środków budżetowych

Właściciel: Ochocka Aneta, Ślugacz Sebastian

Osoba Nadzorująca: Ochocka Aneta

Wymagane dokumenty

 • Informacja o lasach (WF - 08-1)

Załączniki:

 • w przypadku nabycia lub zbycia gruntu w formie umowy kupna-sprzedaży lub darowizny, podziału majątku wspólnego lub rozszerzenia wspólności majątkowej - oryginał lub odpis aktu notarialnego;
 • w przypadku nabycia gruntu w drodze spadku - prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku;
 • w przypadku zniesienia współwłasności gruntu lub podziału majątku - postanowienie sądu w sprawie zniesienia współwłasności lub podziału majątku wspólnego z datą prawomocności (dokładna data uprawomocnienia się postanowienia);
 • w przypadku nabycia gruntu przez zasiedzenie - prawomocne postanowienie sądu o zasiedzeniu nieruchomości;
 • w przypadku nabycia gruntu w drodze licytacji - postanowienie sądu o przysądzeniu własności gruntu;
 • w przypadku zgonu osoby posiadającej tytuł prawny do władania gruntem i brakiem rozstrzygnięcia sprawy spadkowej - akt zgonu, oryginał do wglądu;
 • w przypadku korzystania ze zwolnienia od podatku leśnego lasów wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków – Zaświadczenie wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu potwierdzające fakt indywidualnego wpisu do rejestru zabytków;
 • w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej;
 • w przypadku gdy jest ustanowiony administrator nieruchomości - umowa o administrowanie nieruchomością;
 • w przypadku dzierżawienia nieruchomości od Skarbu Państwa lub Miasta Kalisz - Umowa dzierżawy;

Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Miejski w Kaliszu,
Wydział Finansowy,
ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
62-800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów

Złożenie dokumentów:
Biuro Obsługi Interesantów, Informacja podatkowa, stanowisko nr 26 lub 27, tel. 062 5049717

Termin

Do 1 miesiąca od złożenia wniosku w sprawach szczególnie skomplikowanych i wymagających opinii innych organów i sądów termin wydłuża się a podatnik zostaje powiadomiony o przesunięciu terminu załatwienia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Podatnik otrzymuje decyzje, która kończy prowadzone postępowanie,
 2. Odbiór osobisty decyzji lub doręczenie przez gońców lub pocztę.

Opłaty

 • 17zł opłata skarbowa - w przypadku gdy podatnik wyznacza pełnomocnika nie będącego małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem
 • Opłata może być uiszczona w kasach Urzędu - Biuro Obsługi Interesantów ul. Tadeusza Kościuszki 1A oraz Ratusz ul. Główny Rynek 20 lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Kaliszu w mBank SA nr 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007 „za złożone pełnomocnictwo”

Tryb odwoławczy


Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe

 • Informacje dodatkowe:
 • Zgodnie z treścią art. 6 ust. 7 ustawy o podatku leśnym, jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 062 7654459, 062 5049764 lub 062 7654449.

Tytuł prawny – to akt własności lub dokument potwierdzający istnienie innego stosunku zobowiązaniowego, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z nieruchomości

Strona
– każda osoba, której interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek

Podatnik
– osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny lub władająca nieruchomością

Prawomocność
– dokładna data uprawomocnienia się postanowienia.

Zasiedzenie
– sposób nabycia prawa własności do nieruchomości wskutek upływu czasu.

Wstępni – osoby spokrewnione ze sobą w linii prostej. Są to przodkowie danej osoby: jej rodzice, dziadkowie i pradziadkowie itd.

Zstępni – osoby spokrewnione w linii prostej. Są to potomkowie tej samej osoby: jej dziecko, wnuk, prawnuk itd.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.).
 3. Rozdział 1, art.1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej oraz załącznik do ustawy część IV, (Dz.U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.).
 4. § 5 Uchwały Nr XVI/195/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2011r. Nr 348, poz. 6046).
 5. § 1 Uchwały Nr XVI/194/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015r., poz. 7714).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2016-07-06 Przez: Ślugacz Sebastian
Akceptowany dnia: 2016-10-21 12:08:43 Przez: Ochocka Aneta
Generowany dnia: 2024-07-15 11:02:11 Przez: Gość