UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ i PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA DOSTARCZANIU ŻYWNOŚCI NA IMPREZY ZAMKNIĘTE ORGANIZOWANE W CZASIE I MIEJSCU WYZNACZONYM PRZEZ KLIENTA , W OPARCIU O ZAWARTĄ Z NIM UMOWĘ
Szczegóły karty

WSSM-029 (7)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-01-03
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ i PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA DOSTARCZANIU ŻYWNOŚCI NA IMPREZY ZAMKNIĘTE ORGANIZOWANE W CZASIE I MIEJSCU WYZNACZONYM PRZEZ KLIENTA , W OPARCIU O ZAWARTĄ Z NIM UMOWĘ

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Udzielanie świadczeń socjalnych

Właściciel: Rapała Renata

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

 •  wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wg obowiązującego wzoru,
 • zezwolenie wydaje się wyłącznie przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę,  
 •  pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, jeżeli złożono dokument  stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Miejsce załatwienia sprawy

Złożenie wniosku.
Urząd Miasta Kalisza
Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
wejście A, I piętro, pokój nr 120 
nr tel. 62 76 54 448

Termin

 •   30 dni od dnia złożenia wniosku

Sposób załatwienia sprawy

 • wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek składany jest w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, 
 • wniosek może zostać również złożony na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie e PUAP,
 • wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Urzędzie celem złożenia dodatkowych wyjaśnień,
 • zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wydaje z upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych.

Opłaty

 1.  Wydanie decyzji administracyjnej nie podlega opłacie skarbowej.
 2.  Opłaty za korzystnie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
 • opłata roczna dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych i wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości :
- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa),
- 2.100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
 • opłata powyższa dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych oraz tych, których roczna wartość sprzedaży nie przekroczyła :
- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.
 • jeżeli wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w roku poprzednim  przekroczyła:
- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% oraz piwo, opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu, opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności.
3. Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy wnieść:
 • przelewem na konto Urzędu Miasta
SANTANDER BANK S.A. nr 07 1090 1128 0000 0001 5108 9154 z dopiskiem: "wpłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych" lub
 • w kasie budynku Urzędu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a Biuro Obsługi Interesanta parter.
4. Opłatę za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł należy wnieść wraz ze złożeniem pełnomocnictwa:
 • przelewem na konto Urzędu Miasta Kalisza
SANTANDER BANK S.A. nr  55 1090 1128 0000 0001 5108 9163 lub
 • w kasie budynku Urzędu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a - Biuro Obsługi Interesanta parter

Tryb odwoławczy

 • odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji,
 • odwołanie należy złożyć w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a, wejście A, I piętro, pok. 120
 • odwołanie rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze, ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz,
 • koszty odwołania : brak

Informacje dodatkowe

 • przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę, zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do 2 lat,
 • na każdy rodzaj napoju alkoholowego wydawane jest zezwolenie w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu. W decyzji znajduje się szczegółowe pouczenie o prawach i obowiązkach wynikających z posiadania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia do 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim ( wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu tj. do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu i powyżej 18% zawartości alkoholu) wg dostępnego wzoru oraz do dokonania opłaty w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
 • w roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności np. zez zezwolenie do 31 sierpnia należy wnieść opłatę za 8 miesięcy w dwóch równych ratach tj. 31 stycznia i 31 maja,
 • obliczenia wysokości opłaty dokonuje każdy przedsiębiorca we własnym zakresie,
 • nie złożenie oświadczenia w terminie do 31 stycznia danego roku lub niedokonanie opłaty w wymaganej wysokości w ustawowym terminie powoduje wygaśnięcie zezwolenia z mocy prawa, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu do dokonania tych czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 157,50 zł dla napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 157,50 zł dla napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) i 630 zł dla napojów zawierających powyżej 18% alkoholu oraz nie wniesie raty opłaty w wymaganej wysokości powiększonej o 30%  rocznej opłaty.
 • przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu nie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub nie dokona opłaty w wymaganej wysokości, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia,
 • w przypadku rezygnacji z prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przed upływem ważności zezwolenia należy pisemnie zawiadomić o tym fakcie Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 76 54 448, adres e-mail:wssm@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz.1119 z późń. zm.),
 • Uchwala nr XXXI/448/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 października 2020r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Miasta Kalisza (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego 2020 poz. 8534 ).

Załączniki

Dodany dnia: 2023-01-03 Przez: Rapała Renata
Akceptowany dnia: 2023-01-04 09:57:26 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2024-07-13 12:04:12 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-10-18 - 2023-01-04 09:57:26
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-05-12 - 2022-10-19 08:32:04
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2018-07-24 - 2021-05-12 11:15:06
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja