UZYSKANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Szczegóły karty

WSSM-028 (9)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-01-03
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Udzielanie świadczeń socjalnych

Właściciel: Rapała Renata

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wg obowiązującego wzoru,
 • posiadane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty (kserokopie) - nie dotyczy przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenia wydane przez Prezydenta Miasta Kalisza,
 • pisemna zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • szkic sytuacyjny obrazujący lokalizację punktu sprzedaży, z zaznaczeniem granic punktu sprzedaży,
 • pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Miejsce załatwienia sprawy

 Złożenie wniosku
 Urząd Miasta Kalisza
 Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
 ul. Tadeusza Kościuszki 1A
 wejście A, I piętro, pokój nr 120
 nr tel. 62 765 44 48

Termin

 •   30 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

 •  wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,
 • wniosek może zostać również złożony na elektroniczna skrzynkę podawczą na platformie e PUAP ,
 • wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Urzędzie celem złożenia dodatkowych wyjaśnień, 
 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje z upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych.

Opłaty

  1. Wydanie decyzji administracyjnej nie podlega opłacie skarbowej.
  2. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest przed jego wydaniem i    wynosi:
 - 43,75 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo,
 - 43,75 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z  wyjątkiem piwa),
 - 175 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
  3. Opłatę za korzystanie z jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy wnieść:
 • przelewem na konto Urzędu Miasta 
SANTANDER BANK S.A. nr  07 1090 1128 0000 0001 5108 9154  z dopiskiem: " wpłata ze zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych" lub
 • w kasie budynku Urzędu Miasta przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a Biuro Obsługi Interesanta parter .
4. Opłatę za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł należy wnieść wraz ze złożeniem pełnomocnictwa:
 • przelewem na konto Urzędu Miasta 
SANTANDER BANK S.A. nr 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163  lub
 • w kasie budynku Urzędu Miasta przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a Biuro Obsługi Interesanta parter.

Tryb odwoławczy

 • odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji,
 • odwołanie należy złożyć w Wydziale Spraw Społecznego i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a, wejście A, I piętro, pok. 120,
 • odwołanie rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze, ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz,
 • koszty odwołania: brak

Informacje dodatkowe

 •  jednorazowe zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.
 • jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być wydane przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 76 54 448; adres e-mail:wssm@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 •  ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. 2021r. poz. 1119 z późń. zm.),
 • Uchwała nr XXXI/448/2020  Rady Miasta Kalisza z dnia 29 października  2020r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Miasta Kalisza (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego  2020 poz. 8534 ). 

Załączniki

Dodany dnia: 2023-01-03 Przez: Rapała Renata
Akceptowany dnia: 2023-01-04 09:57:33 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2024-07-22 19:21:28 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-10-18 - 2023-01-04 09:57:33
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-05-12 - 2022-10-19 08:31:57
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2021-05-12 - 2021-05-12 11:14:58
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja