UREGULOWANIE SYTUACJI PRAWNEJ DO LOKALU MIESZKALNEGO PO WYPROWADZENIU SIĘ NAJEMCY
Szczegóły karty

WSSM-04 (11)

Urząd Miasta Kalisza, 2016-05-20
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UREGULOWANIE SYTUACJI PRAWNEJ DO LOKALU MIESZKALNEGO PO WYPROWADZENIU SIĘ NAJEMCY

Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Właściciel: Tomczyk Ewa

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

 • wniosek o uregulowanie sytuacji prawnej do lokalu mieszkalnego po wyprowadzeniu się najemcy, wg obowiązującego wzoru, wraz z potwierdzeniem na wniosku, przez zarządcę nieruchomości, danych dotyczących lokalu mieszkalnego (powierzchni, ilości pomieszczeń, ewentualne zaległości czynszowe),
 • informacja o lokalu mieszkalnym, do którego wyprowadził się główny najemca (powierzchnia mieszkalna) – akt własności, umowa najmu lub zaświadczenie od zarządcy nieruchomości,

  Dokumenty do wglądu z których sporządzana jest kserokopia:
 • tytuł prawny do lokalu dotychczasowego najemcy– oryginał - (więcej w Informacjach dodatkowych),
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodów uzyskanew roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku

Miejsce załatwienia sprawy


 • Złożenie wniosku
  Urząd Miejski w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
  wejście B, parter - Biuro Obsługi Interesanta,
  stanowisko 24 - Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
  nr tel. 062 504 97 47

Termin

 • do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Termin wydania pisemnego potwierdzenia legalizacji lub informacji o niespełnieniu warunków legalizacji może zostać przedłużony ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego.
W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o nowym terminie załatwienia sprawy.

Sposób załatwienia sprawy

 • wniosek należy potwierdzić w administracji/zarządcy nieruchomości,
 • wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w Biurze Obsługi Interesanta,
 • wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Urzędzie celem złożenia dodatkowych wyjaśnień,
 • Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych przeprowadza postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenie, czy wnioskodawca był spokrewniony z głównym najemcą oraz potwierdzenia faktu zamieszkiwania wnioskodawcy z poprzednim najemcą przez okres co najmniej 10 lat (więcej w Informacjach dodatkowych),
 • wnioskodawca otrzymuje pismo potwierdzające fakt wstąpienia w stosunek najmu oraz skierowanie do zawarcia umowy najmu lub informację o niespełnieniu warunków wstąpienia w stosunek najmu,
 • odbiór pisma: pismo doręczane jest wnioskodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przez kuriera.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

 • w przypadku odmowy przyznania tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, Wnioskodawca ma prawo złożenia odwołania do Prezydenta Miasta Kalisza w trybie § 28 i 29 Uchwały Nr XIV/155/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015r. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia ww. odwołania, istnieje możliwość  wystąpienia na drogę sądową.

Informacje dodatkowe

 • tytuł prawny do lokalu: umowa najmu,
 • spokrewnienie z głównym najemcą: zstępny (np. wnuk), wstępny (np. rodzic), rodzeństwo, osoba przysposobiona,
 • ustalenie okresu wspólnego zamieszkiwania z głównym najemcą: potwierdzenia zamieszkiwania w lokalu dokonuje administrator nieruchomości na podstawie przeprowadzonych wywiadów,
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku, mogą to być:
  zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z zakładu pracy
  (oryginał), z zaznaczeniem, iż odjęte zostały koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz powiększone o wszelkie dodatkowe nagrody, świadczenia, odprawy, bony, itp.; można skorzystać z dostępnego wzoru zaświadczenia,
  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, bądź PIT za rok poprzedzający rok złożenia wniosku,
  decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub trzy ostatnie odcinki renty lub emerytury – oryginały do wglądu - (w przypadku braku- zaświadczenie z ZUS o wysokości brutto świadczenia),
  zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłku dla bezrobotnych - oryginał,
  decyzje Biura Świadczeń Rodzinnych o przyznaniu zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku oraz zaliczki alimentacyjnej – oryginał do wglądu,
  decyzje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznaniu pomocy w formie zasiłków - oryginał do wglądu,
  zaświadczenie
  o wysokości pobieranych stypendiów (socjalne, żywieniowe, mieszkaniowe, naukowe, specjalne) lub nie pobieraniu stypendiów - oryginał,
  zaświadczenie o otrzymywaniu wynagrodzenia z tytułu odbywania praktyki zawodowej i jego wysokości - oryginał (pomniejszone o składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe)
  w przypadku pobierania świadczeń alimentacyjnych wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów (oryginał do wglądu) lub potwierdzenia przekazania (przekazy pocztowe, ewentualnie wyciąg z konta, zaświadczenie od komornika, decyzja Biura Świadczeń Rodzinnych),
  oświadczenie
  o braku dochodów pełnoletniego członka gospodarstwa domowego wg dostępnego wzoru,
  oświadczenie
  o wysokości osiągniętego przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez jednego z członków gospodarstwa domowego,
  należy wykazać również dochody
  : z gospodarstwa rolnego, działalności gospodarczej wnioskodawcy lub członków jego rodziny,
 • prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego,
  dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerami telefonów: 062 504 97 47; 062 765 44 85.
  adres email: wssm@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 • § 14, 27, 28, 29 Uchwały Nr XIV/155/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17.09.2015r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza ( Dz.Urz.Woj.Wlkp
  z 2015r., poz. 5471),
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2014, poz. 150 z póź. zm.).
 • wzór wniosku zgodny z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza nr 523/2015 z dnia 4.11.2015r.

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2016-05-20 Przez: Tomczyk Ewa
Akceptowany dnia: 2016-10-06 14:16:19 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2021-02-26 13:11:15 Przez: Gość