Uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego.Szczegóły karty

BSR-03 (16)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-10-03
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego.

Wydział: Biuro Świadczeń Rodzinnych

Proces: Udzielanie świadczeń socjalnych

Właściciel: Błaszczyk Hubert, Kosobucki Przemysław

Osoba Nadzorująca: Szuleta Marzena

Wymagane dokumenty

wypełniony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego wg obowiązującego (druk znajduje się w załącznikach)

 • Załączniki:
 • upoważnienie do doniesienia za pełnoletnią osobę niepełnosprawną wniosku o zasiłek pielęgnacyjny wraz z kompletem dokumentów do siedziby Biura Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Kalisza (druk znajduje się w załącznikach),
 • oświadczenie dotyczące dodatku pielęgnacyjnego i zgody na przyznanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego do ukończenia 75. roku życia (druk znajduje się w załącznikach),
 • dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Miasta Kalisza w przypadku braku zameldowania na pobyt stały lub czasowy (np. umowa najmu – kopia + oryginał do wglądu, zaświadczenie Urzędu Stanu Cywilnego o wpisaniu na listę wyborców Kalisza),
 • w przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w niniejszej karcie - Biuro Świadczeń Rodzinnych może domagać się takiego dokumentu.
 • karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023r. poz. 519 z późn.zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej – kopia + oryginał do wglądu,

 • kartę pobytu z adnotacją " dostęp do rynku pracy" , z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy maja prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy - kopia + oryginał do wglądu,

 • zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1, art. 139o ust. 1, art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – kopia + oryginał do wglądu,

 • wiza krajowa w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych – kopia + oryginał do wglądu.

Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Świadczeń Rodzinnych, ul. T. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz.

Złożenie dokumentów: Stanowisko Obsługi Interesanta w Biurze Świadczeń Rodzinnych, parter, pokój nr 6, listownie za pośrednictwem operatora pocztowego lub przez internet - poprzez 4 kanały online tj. ministerialny portal Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Odbiór decyzji: doręczenie przez gońca Urzędu Miasta Kalisza (za potwierdzeniem odbioru),

Nadzór (uwagi): Kierownik Biura Świadczeń Rodzinnych, parter, pokój nr 11. tel. 062 76 54 429,
062 50 49 751 do 754, 062 76 54 491, 062 76 54 493.

Termin

 • do 30 dni - wydanie decyzji,

Sposób załatwienia sprawy

 • dokument: wnioskodawca otrzymuje decyzję o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego lub odmowie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego,
 • odbiór zasiłku pielęgnacyjnego:
  • przelew na konto osobiste wnioskodawcy albo na Indywidualną Kartę Przedpłaconą – Visa Profit Prepaid lub
  • dostarczenie za pośrednictwem poczty do miejsca zamieszkania (w przypadku osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności),
 •  wypłata następuje w okresie od 20-go do 30-go dnia każdego miesiąca.

Opłaty

 • Brak

Tryb odwoławczy

 • odwołanie zaadresowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 lub wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań należy złożyć na Stanowisku Obsługi Interesanta w Biurze Świadczeń Rodzinnych (62-800 Kalisz, ul. T. Kościuszki 1a, parter, pokój nr 6),

 • termin odwołania:

  - w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji - w przypadku odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu,                                                                                                                                          - w ciągu 30 dni od dnia doręczenia decyzji - w przypadku złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 • koszty odwołania i koszty złożenia skargi: brak.

Informacje dodatkowe

 • zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
  • dziecku w wieku do 16 lat z orzeczoną niepełnosprawnością,
  • osobie powyżej lat 16-tu z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
  • osobie, która ukończyła 75 lat,
 • zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie:
  • przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
  • uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
 • instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie – oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.
 • zasiłek pielęgnacyjny przysługuje, od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, pod warunkiem złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego na Stanowisku Obsługi Interesanta w Biurze Świadczeń Rodzinnych (62-800 Kalisz, ul. T. Kościuszki 1a, parter, pokój nr 6) w okresie 3 miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
 • zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest na czas nieokreślony, chyba, że orzeczenie wydane jest na czas określony, wówczas przyznaje się zasiłek do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
 • gdy rodzina otrzymuje świadczenia rodzinne lub otrzymywała świadczenia rodzinne w poprzednim okresie zasiłkowym, część dokumentów, a zwłaszcza dotyczących sytuacji rodzinnej będzie dołączona do wniosku o zasiłek pielęgnacyjny,
 • w przypadku składania przez rodzinę równocześnie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego, wniosku o świadczenie rodzicielskie i wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wszystkie dokumenty i zaświadczenia składa się w jednym egzemplarzu na użytek wszystkich wniosków.


  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:


  Administrator danych osobowych.

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego jest Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się:

  • listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,

  • telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,

  • e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.


  Inspektor ochrony danych.

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można się kontaktować:

  • listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,

  • telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,

  • e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.


  Cele i podstawy przetwarzania.

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego (załatwienia sprawy). Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. .


  Odbiorcy danych osobowych.

  Odbiorcami danych mogą być tylko osoby (podmioty) uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również udostępnione firmie SYGNITY S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 1 świadczącej usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania do obsługi świadczeń z którego korzysta Administrator przy realizacji zadania.


  Przechowywania danych.

  Dane osobowe przechowywane będą do momentu prawomocnego zakończenia prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych – po 10 latach przechowywania w archiwum zakładowym dokumentacja podlega zniszczeniu.


  Prawa osób, których dane dotyczą.

  W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

  Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.


  Źródło pochodzenia danych.

  Źródłem pozyskania danych innych osób niż wnioskodawca jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wnioskodawca. Źródłem pozyskania danych mogą być również centralne rejestry do których ma dostęp Administrator na podstawie obowiązujących przepisów prawa w związku z realizacją zadania.


  Informacja o wymogu podania danych.

  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania administracyjnego i załatwienia sprawy. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023r. poz. 390 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1340)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r.  w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy,  wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021r. poz. 1481).

Załączniki

Dodany dnia: 2023-05-19 Przez: Niełacna Arleta
Akceptowany dnia: 2023-11-10 12:33:14 Przez: Szuleta Marzena
Generowany dnia: 2024-05-27 13:35:55 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-07-28 - 2023-11-10 12:33:14
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2020-07-01 - 2021-10-18 08:38:19
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2020-04-27 - 2020-07-13 08:34:24
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja