Uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego.Szczegóły karty

BSR-03 (10)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-09-06
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego.

Wydział: Biuro Świadczeń Rodzinnych

Proces: Udzielanie świadczeń socjalnych

Właściciel: Marciniak Joanna

Osoba Nadzorująca: Szuleta Marzena

Wymagane dokumenty

wypełniony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego wg obowiązującego (druk znajduje się w załącznikach)

 • Załączniki:
 • upoważnienie do doniesienia za pełnoletnią osobę niepełnosprawną wniosku o zasiłek pielęgnacyjny wraz z kompletem dokumentów do siedziby Biura Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Kaliszu (druk znajduje się w załącznikach),
 • dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Miasta Kalisza w przypadku braku zameldowania na pobyt stały lub czasowy (np. umowa najmu – kopia + oryginał do wglądu, zaświadczenie Urzędu Stanu Cywilnego o wpisaniu na listę wyborców Kalisza),
 • w przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w niniejszej karcie - Biuro Świadczeń Rodzinnych może domagać się takiego dokumentu.

Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Świadczeń Rodzinnych, ul. T. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz.

Złożenie dokumentów: Stanowisko Obsługi Interesanta w Biurze Świadczeń Rodzinnych, parter, pokój nr 6, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet - poprzez 4 kanały online tj. ministerialny portal Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Odbiór decyzji: doręczenie przez gońca Urzędu Miejskiego w Kaliszu (za potwierdzeniem odbioru),

Nadzór (uwagi): Kierownik Biura Świadczeń Rodzinnych, parter, pokój nr 11. tel. 062 76 54 429,
062 50 49 751 do 754, 062 76 54 491, 062 76 54 493.

Termin

 • do 30 dni - wydanie decyzji,

Sposób załatwienia sprawy

 • dokument: wnioskodawca otrzymuje decyzję o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego lub odmowie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego,
 • odbiór zasiłku pielęgnacyjnego:
  • przelew na konto osobiste wnioskodawcy albo na Indywidualną Kartę Przedpłaconą – Visa Profit Prepaid lub
  • dostarczenie za pośrednictwem poczty do miejsca zamieszkania (w przypadku osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności),
 •  wypłata następuje w okresie od 20-go do 30-go dnia każdego miesiąca.

Opłaty

 • Brak

Tryb odwoławczy

 • odwołanie zaadresowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 należy złożyć na Stanowisku Obsługi Interesanta w Biurze Świadczeń Rodzinnych (62-800 Kalisz, ul. T. Kościuszki 1a, parter, pokój nr 6),
 • termin odwołania: w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji,
 • koszty odwołania: brak.

Informacje dodatkowe

 • zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
  • dziecku w wieku do 16 lat z orzeczoną niepełnosprawnością,
  • osobie powyżej lat 16-tu z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
  • osobie, która ukończyła 75 lat,
 • zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie:
  • przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
  • uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
 • instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie – oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.
 • zasiłek pielęgnacyjny przysługuje, od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, pod warunkiem złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego na Stanowisku Obsługi Interesanta w Biurze Świadczeń Rodzinnych (62-800 Kalisz, ul. T. Kościuszki 1a, parter, pokój nr 5 ) w okresie 3 miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
 • zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest na czas nieokreślony, chyba, że orzeczenie wydane jest na czas określony, wówczas przyznaje się zasiłek do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
 • gdy rodzina otrzymuje świadczenia rodzinne lub otrzymywała świadczenia rodzinne w poprzednim okresie zasiłkowym, część dokumentów, a zwłaszcza dotyczących sytuacji rodzinnej będzie dołączona do wniosku o zasiłek pielęgnacyjny,
 • w przypadku składania przez rodzinę równocześnie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego wszystkie dokumenty i zaświadczenia składa się w jednym egzemplarzu na użytek wszystkich wniosków.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz.1952 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r.  w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy,  wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018r., poz. 1497).

Załączniki

Dodany dnia: 2018-09-05 Przez: Andrzejewska Małgorzata
Akceptowany dnia: 2018-09-06 12:37:10 Przez: Szuleta Marzena
Generowany dnia: 2019-07-17 07:32:11 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2019-06-24 - 2019-06-27 08:23:38
  Przez: Błaszczyk Hubert
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2017-08-16 - 2018-09-06 12:37:10
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2017-08-11 - 2017-08-16 14:34:56
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2017-07-10 - 2017-08-11 10:20:45
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2017-01-10 - 2017-07-10 10:00:18
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2016-04-06 - 2017-01-10 12:32:15
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2015-11-24 - 2016-04-19 14:36:52
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2015-02-03 - 2015-11-24 12:52:14
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2014-06-17 - 2015-02-05 13:23:05
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2013-12-18 - 2014-06-20 08:49:19
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja