Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Wpis do rejestru gatunków dzikiej fauny i flory, podlegających ograniczeniom w zakresie handlu nimi. Wykreślenie z rejestru gatunków dziekiej fauny i flory, podlegających ograniczeniom w zakresie handlu nimi.Szczegóły karty

WSRK-10 (8)

Urząd Miasta Kalisza, 2015-12-03
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Wpis do rejestru gatunków dzikiej fauny i flory, podlegających ograniczeniom w zakresie handlu nimi. Wykreślenie z rejestru gatunków dziekiej fauny i flory, podlegających ograniczeniom w zakresie handlu nimi.
Historyczny

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Woźniak Iwona

Osoba Nadzorująca: Albin Anna

Wymagane dokumenty

wniosek sporządzony wg wzoru

Załączniki:

W przypadku wpisu do rejestru gatunków dzikiej fauny i flory, podlegających ograniczeniom w zakresie
handlu nimi

  • zezwolenie na import zwierzęcia do kraju, albo
  • zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
  • dokument wystawiony przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo
  • inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia. zezwolenie na import zwierzęcia do kraju.

(oryginały albo kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,
ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój 32lub wniosek w zakresie uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów można złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku - stanowisko ds. środowiska i ochrony przyrody, pokój nr 29, tel. 62 7654 411.
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału lub Z-ca Naczelnika Wydziału, I piętro, pokój nr 31, 34 tel. 62 7654 406 lub 7654405

Termin

  • Do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy – wydanie decyzji
  • Do 7 dni - zaświadczenie potwierdzające wpisanie do rejestru

Sposób załatwienia sprawy


Decyzja.
Zaświadczenie.

Opłaty

Brak – w przypadku zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów.
Wysokość opłat za usunięcie drzew lub krzewów jest ustalana w decyzji za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie o ochronie przyrody, gdy nie pobiera się ww. opłat ( art. 86 powołanej ustawy).

26 zł – za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpisanie do rejestru
Opłata wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Główny Rynek 20 ( na parterze) lub przy ul. Kościuszki 1a (Biuro Obsługi Interesanta na parterze).

Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.
Miejsce złożenia odwołania: Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, I piętro, pokój nr 32.

Informacje dodatkowe

Przepisów ustawy o ochronie przyrody nie stosuje się do:

  1. krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;

  2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

  3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

- 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

- 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

4.  drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach;

5. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

6. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

7. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegową, a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

8. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

10. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

11. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

12. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla Natura 2000;

13. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Podmioty określony w tym przepisie, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

14. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

- jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminnej lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu. Podmioty określone w tym przepisie, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

- inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot. Z oględzin sporządza się protokół. W protokole podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

15. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

Informacje dotyczące wnioskodawcy

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa i krzewu występuje posiadacz nieruchomości, a w przypadku gdy nie jest on właścicielem to dołącza do wniosku zgodę właściciela tej nieruchomości lub właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.) - jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń. Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

1) spółdzielnię mieszkaniową;

2) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz.

903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492);

3) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędącym podmiotem, o którym mowa w art. 83. ust. 2.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu zawiera:

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego. Oświadczenie takie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej ze składanie fałszywych zeznań.

3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4. Oświadczenie takie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej ze składanie fałszywych zeznań.

4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu

5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,

b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew. Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu.

7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

9. projekt planu:

a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa lub krzewy w rozumieniu art. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska lub

b) przesadzenia drzewa lub krzewu

- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

10. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest uzyskanie zgody zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

11. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt. 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt. 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 7654 – 411.

Podstawa prawna

art 64, art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2013r., poz. 627, z późn. zm.) oraz art. 29 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. , poz. 1045)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew ( Dz. U. Nr 228, poz. 2306 ze zm.)

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 (M.P. poz. 958)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2016-05-19 Przez: Pilarczyk Ada
Akceptowany dnia: 2016-05-19 13:31:15 Przez: Albin Anna
Generowany dnia: 2021-12-07 21:32:52 Przez: Gość