Zaświadczenie o stanie cywilnym 
Szczegóły karty

USC-018 (3)

Urząd Miasta Kalisza, 2015-11-17
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zaświadczenie o stanie cywilnym 

Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Kędzia Beata

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

 1. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - do wglądu
 2. wniosek o wydanie zaświadczenia - druk w usc
 3. dowód wpłaty opłaty skarbowej w kwocie 38zł,- wpłaconej na konto Urzędu Miejskiego w Kaliszu
 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Tadeusza Kościuszki 1A   62-800 Kalisz

Biuro Obsługi Interesantów

Parter - stanowiska nr 6 i 7 (Odpisy aktów stanu cywilnego),  I piętro - pokój nr 40 (Rejestracja Małżeństw)

tel.: 62 5049782, 5049783,5049789

Termin

Z uwagi na konieczność weryfikacji danych osobowych na podstawie aktów stanu cywilnego (np. aktu urodzenia) wydanie zaświadczenia nastąpić może po przeniesieniu niezbędnego aktu stanu cywilnego do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego) - tzn. po upływie od 7 do 10 dni roboczych od dnia  złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

  I etap - w dniu zgłoszenia się Interesanta do tut. urzędu

 1. interesant wypełnia wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
 2. kierownik lub jego zastępca sprawdza poprawność danych oraz dostępność niezbędnych aktów w Systemie Rejestrów Państwowych
 3. kierownik dokonuje przeniesienia aktów dot. wnioskodawcy lub wnosi do właściwego usc o ich przeniesienie do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego)

II etap - w dniu złożenia wniosku lub w terminie uzgodnionym z Interesantem tj. po upływie od 7 do 10 dni roboczych od jego złożenia

 1. kierownik lub z-ca kierownika usc sporządza zaświadczenie o stanie cywilnym
 2. uiszczenie opłaty skarbowej w kwocie 38zł,-
 3. wnioskodawca odbiera zaświadczenie potwierdzając prawidłowość danych w nim zawartych


Opłaty

  38zł,- zaświadczenie o stanie cywilnym

Tryb odwoławczy

  Brak

Informacje dodatkowe

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym zawiera oświadczenie o nieistnieniu okoliczności mających wpływ na stan cywilny, składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego zeznania.

Wniosek składa się do wybranego kierownika usc.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 m-cy od daty jego sporządzenia.

Wydawane jest osobie, której dotyczy.

  

Podstawa prawna

 1. art.22, art.44 pkt 3, art. 44 ust. 4,5 i 6, art. 49 Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28.11.2014r. (Dz.U. 2014r. poz. 1741 z późn. zm.)

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2015-11-17 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2016-05-19 11:34:18 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2024-06-13 10:01:07 Przez: Gość