Uzyskiwanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.Szczegóły karty

WSRK-07 (3)

Urząd Miasta Kalisza, 2014-07-11
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskiwanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Historyczny

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Sadowski Edward

Osoba Nadzorująca: Goździńska Anna

Wymagane dokumenty

Wniosek sporządzony przez interesanta

Załączniki:

  • zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
  • udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną 
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,
Główny Rynek 20,
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów: I piętro, pokój 32
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku - stanowisku ds. gospodarki odpadami, pokój nr 35, tel. 62 7654 409

Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału lub Z-ca Naczelnika Wydziału, I piętro, pokój nr 31, 34 tel. 62 7654 406 lub 7654 405

Termin

Niezwłocznie, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia sprawy

  1. Decyzja.
  2. Decyzja zostanie przesłana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opłaty

107 zł - Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek:
Miasto Kalisz, ul. Główny Rynek 20
nr 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007
albo w kasie Urzędu Miejskiego w Kaliszu ul. Kościuszki 1a (wejście B - hala przyjęć interesantów) lub Główny Rynek 20

Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza. Miejsce złożenia odwołania: Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, I piętro, pokój nr 32.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 7654 409.

Podstawa prawna

  1. art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1399 z późn. zm.)
  2. Uchwała nr XXIX/382/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2014-07-11 Przez: Pilarczyk Ada
Akceptowany dnia: 2016-04-27 14:34:21 Przez: Albin Anna
Generowany dnia: 2024-03-05 00:12:56 Przez: Gość