FORMULARZ AKTUALIZACYJNY
Szczegóły karty

WSSM-024 (5)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-03-20
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

FORMULARZ AKTUALIZACYJNY

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Właściciel: Mazurek Kupaj Magdalena

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

 

Miejsce załatwienia sprawy

Złożenie wniosku:
Urząd Miasta Kalisza przy ul. T. Kościuszki 1A
Wejście B, parter - Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 24 - Wydział Spraw społecznych i Mieszkaniowych
TEL. 62/ 5049-747

Termin

Wnioski składa się w okresie od 01 stycznia do 31 lipca danego roku kalendarzowego.

Sposób załatwienia sprawy

  Wnioski, przekazane zostają do zaopiniowania Komisji Mieszkaniowej. Wniosek zawierający nieprawdziwe dane o sytuacji mieszkaniowej i materialnej własnej, jak i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym skutkuje jego negatywnym rozpatrzeniem.

Opłaty

  brak

Tryb odwoławczy

 

Informacje dodatkowe

 
 • KLAUZULA INFORMACYJNA:

  Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza mający swoją siedzibę w Kaliszu przy Głównym Rynku 20. Z administratorem można kontaktować się:
  - listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,
  - telefonicznie: +48 62 / 765 43 00
  - e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).
  Można się z nim skontaktować telefonicznie: +48 62 / 765 43 56, bądź e-mailowo: iod@un.kalisz.pl.

  Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:
  - rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (zadanie wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  oraz uchwały nr XIV/155/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad
  wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza z późn.zm.)
  - umożliwienia kontaktu telefonicznego pracownikom administratora z wnioskodawcą w sprawach związanych
  z realizacją wniosku na podstawie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO* tj. zgody osoby, której dane dotyczą.

  Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Prezydent Miasta Kalisza będzie współpracował
  w celu rozpatrzenia wniosku, a w szczególności Komisji Mieszkaniowej.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z obowiązującej u administratora Instrukcji kancelaryjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych tj. 10 lat.

  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  - prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania
  się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  - prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia tych danych;
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  00 - 193 Warszawa).

  Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z uchwały nr XIV/155/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r.w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza (z późn. zm). Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. Podanie nr telefonu nie jest obowiązkowe jednak usprawni kontakt z Państwem w celu rozpatrzenia złożonego wniosku.

Podstawa prawna

 - UCHWAŁA NR XIV/155/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA Z DNIA 25.09.2015R.  w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza (ze zm.)
- wzór formularza zgodny z Uchwałą Nr LVIII/763/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 5.10.2018r. (Dz.Urz. z 2018r., poz. 7600)

Załączniki

Dodany dnia: 2019-03-20 Przez: Tomczyk Ewa
Akceptowany dnia: 2019-03-20 12:40:29 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2020-02-22 17:01:20 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2018-10-16 - 2019-03-20 12:40:29
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2017-06-27 - 2018-10-16 11:13:25
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2016-05-20 - 2017-06-27 10:48:31
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2016-04-07 - 2016-05-20 13:25:50
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja