Uzyskanie świadczenia wychowawczego. Szczegóły karty

BSR-009 (13)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-01-18
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie świadczenia wychowawczego.

Wydział: Biuro Świadczeń Rodzinnych

Proces: Udzielanie świadczeń socjalnych

Właściciel: Błaszczyk Hubert, Niełacna Arleta

Osoba Nadzorująca: Szuleta Marzena

Wymagane dokumenty

 

1. Wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (druk znajduje się w załącznikach)

Załączniki:

 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka – kopia + oryginał do wglądu,

 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, w przypadku gdy opiekun prawny występuje o świadczenie wychowawcze – kopia + oryginał do wglądu,

 • karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622) – kopia + oryginał do wglądu,

 • kartę pobytu z adnotacją " dostęp do rynku pracy" z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy maja prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy - kopia + oryginał do wglądu,

 • zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1, art. 151 lub art. 151b  ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • wiza krajowa w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – kopia + oryginał do wglądu,

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Miasta Kalisza w przypadku braku zameldowania na pobyt stały lub czasowy (np. umowa najmu, zaświadczenie Urzędu Stanu Cywilnego o wpisaniu na listę wyborców Kalisza) – kopia + oryginał do wglądu,

 • w przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do zasiłku wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w niniejszej karcie - Biuro Świadczeń Rodzinnych może domagać się takiego dokumentu (np. zaświadczenie o przebywaniu członka rodziny w zakładzie karnym).

Miejsce załatwienia sprawy

 

Biuro Świadczeń Rodzinnych, ul. T. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz.
Złożenie dokumentów: Stanowisko Obsługi Interesanta w Biurze Świadczeń Rodzinnych, parter, pokój nr 6, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet - poprzez 4 kanały online tj. ministerialny portal Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Odbiór informacji: przesłanie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez wnioskodawcę we wniosku adres poczty elektronicznej lub w przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał we wniosku adresu poczty elektronicznej odbiór osobisty informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego w Biurze Świadczeń Rodzinnych

Uwaga: Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Odbiór decyzji: doręczenie przez gońca Urzędu Miasta Kalisza (za potwierdzeniem odbioru).
Nadzór (uwagi): Kierownik Biura Świadczeń Rodzinnych, parter, pokój nr 11. tel. 062 504-97-55.

Termin

 
 • do 30 dni - wydanie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego lub decyzji o odmowie przyznania świadczenia wychowawczego w przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów na bieżący okres,

  Okres świadczeniowy 2019/2021 (od 01.07.2019 do 31.05.2021)
 • do 31 października 2019 - ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wydanie informacji oraz wypłata świadczeń - w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia, złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie do 31 sierpnia 2019,

 • do 30 listopada 2019 - ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wydanie informacji oraz wypłata świadczeń - w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia, złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od dnia 1 września 2019 do dnia 30 września 2019,

 • W przypadku złożenia wniosku po 30 września 2019, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą następująco:

  1) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2019 do dnia 31 października 2019, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2019 roku.

  2) przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019 do dnia 30 listopada 2019, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31.01.2020.

 • 3) przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2019 do dnia 31 grudnia 2019, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 29.02.2020.

  Okres świadczeniowy 2021/2022 (od 01.06.2021 do 31.05.2022)

 • do 30 czerwca  - ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wydanie informacji oraz wypłata świadczeń - w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia, złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie do 30 kwietnia,

 • do 31 lipca - ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wydanie informacji oraz wypłata świadczeń - w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia, złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja,

 • do 31 sierpnia - ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wydanie informacji oraz wypłata świadczeń - w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia, złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca,

  W przypadku złożenia wniosku po 30 czerwca, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą następująco:

  1) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września danego roku.
  2) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października danego roku.

Sposób załatwienia sprawy

 
 • dokument: wnioskodawca otrzymuje informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego lub decyzję o odmowie przyznania świadczenia wychowawczego,

 • odbiór świadczenia wychowawczego:

  • przelew na konto osobiste wnioskodawcy albo na Indywidualną Kartę Przedpłaconą – Visa Profit Prepaid

 • wypłata następuje w okresie od 20-go do 30-go dnia każdego miesiąca.

Opłaty

 

Brak

Tryb odwoławczy

 
 • odwołanie zaadresowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 należy złożyć na Stanowisku Obsługi Interesanta w Biurze Świadczeń Rodzinnych (62-800 Kalisz, ul. T. Kościuszki 1a, parter, pokój nr 6),

 • termin odwołania: w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji,

 • koszty odwołania: brak.

Informacje dodatkowe

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca,
2 opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
3) opiekunowi prawnemu dziecka,
4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w/w osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko.

W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia , kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 • dziecko – oznacza to dziecko własne, dziecko przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, dziecko znajdujące się pod opieką prawną lub dziecko umieszczone w domu pomocy społecznej,

  • szkoła - oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową oraz szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy
  • instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie – oznacza to młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
  • prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca okresu, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej.
  • jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do koń-ca okresu. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu.
  •  jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, którym zostało przyznane świadczenie wychowawcze, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się, począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.
  •  jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, z wniosku których toczyło się postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się drugiemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, przyjmując za datę złożenia wniosku datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka.
  • nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - oznacza to świadczenie wychowawcze:
   -przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenie,
   -wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 6, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń na rodzinę w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze,
   -wypłacone osobie innej niż osoba,  której świadczenie zostało przyznane, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał świadczenie;
   - wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia.

Zmiany w sytuacji rodzinnej i innej mającej wpływ na prawo do świadczeń należy zgłaszać w organie wypłacającym świadczenie, ponieważ może dojść do nienależnego pobierania świadczeń, które będą do zwrotu łącznie z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego jest Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się:

 • listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,

 • telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,

 • e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można się kontaktować:

 • listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,

 • telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,

 • e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego (załatwienia sprawy). Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być tylko osoby (podmioty) uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również udostępnione firmie SYGNITY S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 1 świadczącej usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania do obsługi świadczeń z którego korzysta Administrator przy realizacji zadania.

Przechowywania danych.

Dane osobowe przechowywane będą do momentu prawomocnego zakończenia prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych – po 10 latach przechowywania w archiwum zakładowym dokumentacja podlega zniszczeniu.

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Źródło pochodzenia danych.

Źródłem pozyskania danych innych osób niż wnioskodawca jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wnioskodawca. Źródłem pozyskania danych mogą być również centralne rejestry do których ma dostęp Administrator na podstawie obowiązujących przepisów prawa w związku z realizacją zadania.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania administracyjnego i załatwienia sprawy. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 
 1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.),

 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1177),

 3. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 924).

Załączniki

Dodany dnia: 2021-01-18 Przez: Niełacna Arleta
Akceptowany dnia: 2021-01-18 11:02:26 Przez: Szuleta Marzena
Generowany dnia: 2021-10-18 07:18:30 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-07-28 - 2021-10-13 11:50:27
  Przez: Niełacna Arleta
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2020-04-27 - 2021-01-18 11:02:26
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2020-03-24 - 2020-05-07 07:47:36
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2019-10-29 - 2020-04-15 13:26:46
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2019-06-25 - 2019-10-29 11:29:54
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2018-09-05 - 2019-10-29 08:21:35
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2017-08-11 - 2018-09-06 12:36:27
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2017-08-10 - 2017-08-16 14:06:52
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2017-08-10 - 2017-08-11 09:04:22
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2017-07-10 - 2017-08-10 14:12:04
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2017-01-13 - 2017-07-10 10:00:35
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2017-01-10 - 2017-01-13 08:47:49
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2016-04-06 - 2017-01-10 12:43:22
  Przez: Szuleta Marzena
  Poprzednia wersja