UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU LUB WYMELDOWANIUSzczegóły karty

WSO-42 (6)

Urząd Miasta Kalisza, 2015-12-03
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU LUB WYMELDOWANIU
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Graczyk Marek

Osoba Nadzorująca: Łakomiak Maria

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia – druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie
  2. Załączniki – dowód wpłaty
  3. Do wglądu – dokument stwierdzający tożsamość  ( dowód osobisty, paszport )

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 3, 4, 5 - sprawy meldunkowe
tel. : 62 5049741, fax 5049745

Termin

Zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu wydawane są w dniu złożenia wniosku lub w terminie wynikającym z aktualizacji rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców .

Sposób załatwienia sprawy

  1. Złożenie wniosku wraz z załącznikami.
  2. wydanie zaświadczenia osobie zainteresowanej.

Opłaty

17 zł – za wydanie zaświadczenia ( opłaty można dokonać w kasach urzędu – Biuro Obsługi Interesantów ul. T. Kościuszki 1A lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego nr mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia wydawane w sprawach :
alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej, ochrony zdrowia, nabycie obywatelstwa w drodze repatriacji,

Tryb odwoławczy

Odwołania składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich w terminie 14 dniu od dnia doręczenia decyzji o odmowie udzielenia informacji a następnie WSO przekazuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z uzyskaniem zaświadczenia można
uzyskać pod numerem telefonu :
62 5049741, fax 62 5049 745
mail el-wso@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

art. 45 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( Dz.U.2015 poz. 388 tekst jednolity )

Ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2015 r. poz. 783 tekst jednolity )

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2015-12-03 Przez: Graczyk Marek
Akceptowany dnia: 2016-03-25 12:50:48 Przez: Łakomiak Maria
Generowany dnia: 2024-06-13 09:39:25 Przez: Gość