Zwrot wywłaszczonych nieruchomości.Szczegóły karty

WGM-11 (18)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-02-07
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

Wydział: Wydział Gospodarowania Mieniem

Proces: Gospodarowanie mieniem

Właściciel: Albin Anna

Osoba Nadzorująca: Kasprzak Iwona

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości zgodny z drukiem WGM-11-01
 2. Załączniki (oryginały albo uwierzytelnione kopie przez notariusza):
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, jeżeli wniosek składany jest przez spadkobierców poprzedniego właściciela/ współwłaścicieli
  • w przypadku gdy reprezentujesz osobę zgłaszającą wniosek o zwrot nieruchomości: dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa
  • Ponadto prosi się o załączenie:
  • decyzji o wywłaszczeniu lub orzeczenie o wywłaszczeniu albo aktu notarialnego nabycia lub przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa na podstawie przepisów wskazanych w art. 216 ustawy                      o gospodarce nieruchomościami.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarowania Mieniem
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:
piętro III, pokój 67 (sekretariat Wydziału)

Informacje o przebiegu sprawy:
Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, parter, pokój nr 5 telefon: 62 7654393.
Decyzja administracyjna zostanie przesłana wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Istnieje możliwość osobistego odbioru decyzji. Wówczas prosimy o podanie we wniosku numeru telefonu w celu powiadomienia o możliwości odbioru decyzji. Przy odbiorze osobistym należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

Termin

Decyzja jest wydawana w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ze względu, iż sprawy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości są zawiłe i skomplikowane termin ich załatwienia może ulec przedłużeniu. Wnioskodawca o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy zostanie powiadomiony na piśmie. Zawiadomienie zostanie przesłane wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Sporządź samodzielnie pismo lub wypełnij druk WGM.11-01.
 2. Poczekaj na informację o podjętych czynnościach w sprawie.
 3. Poczekaj na decyzję Prezydenta Miasta Kalisza.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji składa się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza (adres: Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 ), w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Od odwołania nie pobiera się opłat.

Informacje dodatkowe

Wnioskodawca otrzymuje decyzję Prezydenta Miasta Kalisza o zwrocie bądź odmowie zwrotu nieruchomości albo     o umorzeniu postępowania.

W razie zwrotu nieruchomości lub udziału w tej nieruchomości albo części wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej części, poprzedni właściciel (współwłaściciele) lub jego spadkobierca ( spadkobiercy ) zobowiązany      (ani) jest ( są) do zwrotu odszkodowania lub nieruchomości zamiennej.

W przypadku, gdy wywłaszczona nieruchomość aktualnie stanowi własność Miasta Kalisza albo jest w użytkowaniu wieczystym Miasta Kalisza, Prezydent Miasta Kalisza podlega wyłączeniu od rozpatrzenia sprawy. Wniosek przekazywany jest wówczas do Wojewody Wielkopolskiego jako organu właściwego do załatwienia sprawy, który może wyznaczyć inny organ do jej załatwienia (np. starostę). Wnioskodawca o przekazaniu sprawy zostanie powiadomiony na piśmie, zawiadomienie zostanie przesłane wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Ostateczna decyzja o zwrocie nieruchomości lub udziału w tej nieruchomości albo części wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej części, stanowi podstawę wpisu prawa własności w księdze wieczystej. 

Poprzedni właściciel – należy przez to rozumieć osobę, która została pozbawiona prawa własności nieruchomości wskutek jej wywłaszczenia albo przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych tytułów

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych.

Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza w odniesieniu do nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Miasta Kalisza albo Skarbu Państwa. Z administratorem można kontaktować się: listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, telefonicznie: 62 / 765 43 00 lub e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować się: listownie:            62-800 Kalisz Główny Rynek 20, telefonicznie: 62 / 765 43 56 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy dotyczącej zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Podstawą prawną przetwarzania danych będą następujące przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego          i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych):

 • art 6 ust. 1 lit. c) - zgodnie z którym przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych    z których korzysta Administrator przy realizacji zadania do których należy:

 • Logotec Enterprise S.A. mającej siedzibę we Wrocławiu przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, świadczący usługi wsparcia technicznego elektronicznego systemu obiegu dokumentów DDM 9000;

 • Asseco Data Systems S.A. mającej siedzibę w Gdyni przy ul. Podolskiej 21 , świadczącej usługi wsparcia technicznego Zintegrowanego Systemu Informatycznego OTAGO;

 • Systherm Info Sp. z o.o. mającej siedzibę w Poznaniu przy ul. Złotowskiej 27, świadczącej usługi wsparcia technicznego systemu informatycznego Geo-Info;

w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania tych systemów informatycznych

Przechowywania danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu w którym zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanego na jej podstawie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zbycia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Miasta Kalisza / Skarbu Państwa. Dane nie będą przetwarzane       w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022r. poz.1360 z późn.zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn.zm.)
 3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm)

Załączniki

Dodany dnia: 2023-01-24 Przez: Jeziorska Agnieszka
Akceptowany dnia: 2023-02-07 12:19:41 Przez: Kasprzak Iwona
Generowany dnia: 2024-05-23 21:48:17 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-09-27 - 2023-02-07 12:19:41
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-07-01 - 2022-09-28 10:48:37
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2020-08-14 - 2021-07-01 11:27:53
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja