PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU LOKALU SOCJALNEGO
Szczegóły karty

WSSM-026 (10)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-07-08
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU LOKALU SOCJALNEGO

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Właściciel: Biesiada Ilona

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

 •   wniosek o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego wg obowiązującego wzoru, wraz z potwierdzeniem na wniosku, przez zarządcę nieruchomości, danych dotyczących lokalu mieszkalnego (powierzchni, ilości pomieszczeń, ewentualne zaległości czynszowe);                                                                                   Załączniki:
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (więcej w Informacjach dodatkowych),
 • oświadczenie o wykazaniu wszystkich dochodów osób ubiegających się o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego

Miejsce załatwienia sprawy

  Złożenie wniosku:
Urząd Miasta Kalisza
Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
 ul. Tadeusza Kościuszki 1A
Wejście B, parter - Biuro Obsługi Interesanta,
stanowisko nr 24
nr. tel. 62 504 97 47

Termin

 •   do 30 dni od dnia złożenia wniosku
 • Termin wydania pisemnego potwierdzenia przedłużenia umowy najmu lub informacji o niespełnieniu warunków do przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego może zostać przedłużony ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. W przypadku zaistnienia takiego przypadku wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o nowym terminie załatwienia sprawy.

Sposób załatwienia sprawy

 •   wniosek należy potwierdzić w administracji/zarządcy nieruchomości,
 • wypełniony i podpisany przez wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w Biurze Obsługi Interesanta,
 • wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Urzędzie celem złożenia dodatkowych wyjaśnień,
 • wnioskodawca otrzymuje pismo potwierdzające fakt przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego oraz skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego
 • odbiór korespondencji: korespondencja doręczana jest wnioskodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przez kuriera

Opłaty

  Brak

Tryb odwoławczy

  Brak

Informacje dodatkowe

  a) dokumentami stwierdzającymi wysokość dochodów, których średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz trzech miesięcy poprzedzających zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego nie przekracza 125% kwoty najniższej emerytury - w przypadku gospodarstw jednoosobowych, a 75% tej kwoty - w przypadku gospodarstw wieloosobowych,
 • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z zakładu pracy (oryginał), z zaznaczeniem, iż odjęte zostały koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz powiększone o wszelkie dodatkowe nagrody, świadczenia, odprawy, bony, itp: można skorzystać z dostępnego wzoru zaświadczenia,
 • decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub trzy ostatnie odcinki renty  lub emerytur - oryginał do wglądu- ( w przypadku braku - zaświadczenie z ZUS o wysokości brutto świadczenia),
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłku dla bezrobotnych - oryginał,
 • decyzje z Biura Świadczeń Rodzinnych o przyznaniu zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku oraz zaliczki alimentacyjnej - oryginał do wglądu,
 • decyzje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznaniu pomocy w formie zasiłków -oryginał do wglądu,
 • zaświadczenie o wysokości pobieranych stypendiów (socjalne, żywieniowe, mieszkaniowe, naukowe, specjalne) lub o nie pobieraniu stypendiów - oryginał,
 • zaświadczenie o otrzymywaniu wynagrodzenia z tytułu odbywania praktyki zawodowej i jego wysokości - oryginał ( pomniejszone o składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe),
 • w przypadku pobierania świadczeń alimentacyjnych wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów (oryginał do wglądu) lub potwierdzenia przekazania (przekazy pocztowe, ewentualnie wyciąg z konta, zaświadczenie od komornika, decyzja z Biura Świadczeń Rodzinnych),
 • oświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez jednego z członków gospodarstwa domowego,
 • oświadczenie o braku dochodów pełnoletniego członka gospodarstwa domowego wg obowiązującego wzoru,
 • należy wykazać również dochody z: gospodarstwa rolnego, działalności gospodarczej wnioskodawcy lub członków jego rodziny,
 • b) dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerami telefonów: 062 504 97 47; 062 765 44 85,
 • c) prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego.
 • KLAUZULA INFORMACYJNA:
  Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza mający swoją siedzibę w Kaliszu przy Głównym Rynku 20. Z administratorem można kontaktować się:
  - listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,
  - telefonicznie: +48 62 / 765 43 00
  - e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).
  Można się z nim skontaktować telefonicznie: +48 62 / 765 43 56, bądź e-mailowo: iod@un.kalisz.pl.

  Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:
  - rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (zadanie wynikające z ustawy z dnia 21
  czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  oraz uchwały nr XIV/155/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad
  wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza z późn.zm.)
  - umożliwienia kontaktu telefonicznego pracownikom administratora z wnioskodawcą w sprawach związanych
  z realizacją wniosku na podstawie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO* tj. zgody osoby, której dane dotyczą.

  Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Prezydent Miasta Kalisza będzie współpracował w celu rozpatrzenia wniosku, a w szczególności Komisji Mieszkaniowej.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z obowiązującej u administratora Instrukcji kancelaryjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych tj. 10 lat.

  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  - prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania
  się z obowiązku
  wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  - prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego
  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia tych danych;
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  00 - 193 Warszawa).

  Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z uchwały nr XIV/155/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r.w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza (z późn. zm). Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. Podanie nr telefonu nie jest obowiązkowe jednak usprawni kontakt z Państwem w celu rozpatrzenia złożonego wniosku.

Podstawa prawna

 
 • § 13 uchwały nr XIV/155/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17.09.2015r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza (Dz.Urz.Woj. Wlkp. z 2015r., poz. 5471 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U z 2019r., poz. 1182 ze zm.)
 • wzór wniosku zgodny z Uchwałą Nr LVIII/763/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 5.10.2018r. (Dz. Urz. z 2018r., poz. 7600)

Załączniki

Dodany dnia: 2019-07-08 Przez: Biesiada Ilona
Akceptowany dnia: 2019-07-09 09:45:47 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2019-11-22 01:13:55 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2019-03-19 - 2019-07-09 09:45:47
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2018-10-29 - 2019-03-19 10:02:46
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2018-10-29 - 2018-10-29 10:46:58
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2018-10-25 - 2018-10-29 09:59:47
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2018-07-20 - 2018-10-26 08:32:32
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2018-03-16 - 2018-07-23 10:35:39
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2016-10-14 - 2018-03-16 13:54:04
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2016-05-20 - 2016-10-17 12:11:34
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2016-01-12 - 2016-05-20 13:21:38
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja