PONOWNE ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU  PO SPŁACIE ZADŁUŻENIA
Szczegóły karty

WSSM-025 (16)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-04-08
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

PONOWNE ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU  PO SPŁACIE ZADŁUŻENIA

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Właściciel: Biesiada Ilona, Tomczyk Ewa

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

 
 • wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu po spłacie zadłużenia wg obowiązującego wzoru, wraz z potwierdzeniem na wniosku, przez zarządcę nieruchomości, danych dotyczących lokalu mieszkalnego (powierzchni, ilości pomieszczeń, ewentualne zaległości czynszowe).

Miejsce załatwienia sprawy

 •   Złożenie wniosku
Urząd Miasta Kalisza przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A
wejście B, parter - Biuro Obsługi Interesanta
stanowisko 5 - Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
nr tel. 62 5049747

Termin

 •   do 30 dni od dnia złożenia wniosku
Termin wydania pisemnego potwierdzenia o przywróceniu tytułu prawnego do lokalu lub informacji o niespełnieniu warunków przywrócenia tytułu prawnego może zostać przedłużony ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego lub niemożność uzyskania w tym czasie wymaganych opinii
W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o nowym terminie załatwienia sprawy.

Sposób załatwienia sprawy

 
 • wniosek należy potwierdzić w administracji/zarządcy nieruchomości,
 • wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek składany jest w Biurze Obsługi Interesanta,
 • wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Urzędzie celem złożenia dodatkowych wyjaśnień,
 • Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych przeprowadza postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenie przyczyny rozwiązania umowy najmu, faktu zamieszkiwania wnioskodawcy w lokalu oraz formy spłaty zadłużenia,
 • wniosek przekazany zostaje do zaopiniowania Komisji Mieszkaniowej,
 • po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję, Prezydent Miasta Kalisza może wyrazić zgodę na przywrócenie tytułu prawnego do lokalu,
 • wnioskodawca otrzymuje skierowanie do zawarcia umowy najmu lub informację o niespełnieniu warunków przywrócenia tytułu prawnego ,
 • odbiór korespondencji: korespondencja doręczana jest wnioskodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przez kuriera.

Opłaty

 •   Brak

Tryb odwoławczy

 •   Brak

Informacje dodatkowe

 
 • dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerami telefonów: 62 504 97 47; 62 765 44 24;
 • adres email: wssm@um.kalisz.pl
 • prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego .
 • KLAUZULA INFORMACYJNA:
  Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza mający swoją siedzibę w Kaliszu przy Głównym Rynku 20. Z administratorem można kontaktować się:
    - listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,
    - telefonicznie: +48 62 / 765 43 00
    - e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). 
  Można się z nim skontaktować telefonicznie: +48 62 / 765 43 56, bądź  e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

  Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:
    - rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (zadanie wynikające z ustawy z dnia 21
      czerwca 2001 r. o  ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 
      oraz uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza,
    - umożliwienia kontaktu telefonicznego pracownikom administratora z wnioskodawcą w sprawach związanych
      z realizacją wniosku na podstawie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO* tj. zgody osoby, której dane dotyczą. 

  Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Prezydent Miasta Kalisza będzie współpracował w celu rozpatrzenia wniosku, a w szczególności Komisji Mieszkaniowej.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z obowiązującej u administratora Instrukcji kancelaryjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych tj. 10 lat.

  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
    - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
    - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
    - prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania
      się z obowiązku 
      wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
    - prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem
      przetwarzania, którego
       dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia tych danych;
    - prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
    - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
      00 - 193 Warszawa).

  Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. Podanie nr telefonu nie jest obowiązkowe jednak usprawni kontakt z Państwem w celu rozpatrzenia złożonego wniosku.

Podstawa prawna

 
 •  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
  i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U.z 2022r., poz. 172 ze zm.)
 • § 29 uchwały Nr XXIX/431/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 września 2020r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta ( Dz.Urz.Woj.Wlkp z 2020r., poz. 7318 ze zm.)
 • wzór wniosku zgodny z Zarządzeniem Nr 372/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku oraz wzoru formularza aktualizacji wniosku

Załączniki

Dodany dnia: 2024-04-08 Przez: Biesiada Ilona
Akceptowany dnia: 2024-04-09 06:11:33 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2024-05-23 21:19:08 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-10-17 - 2024-04-09 06:11:33
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-10-11 - 2022-10-18 11:14:19
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2021-06-30 - 2022-10-11 12:55:59
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja