Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym, tzw. ślub konkordatowy.Szczegóły karty

USC-05 (8)

Urząd Miasta Kalisza, 2015-11-17
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym, tzw. ślub konkordatowy.
Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Kędzia Beata

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

 1. dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport)  – do wglądu.
 2. złożenie (osobiście) pisemnego Zapewnienia, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa - druk wypełniany w usc
 3. złożenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (np. osoby niepełnoletnie)
 4. dowód wpłaty opłaty skarbowej (84 zł,-) wpłaconej na konto urzędu który sporządzi akt małżeństwa

Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1A ,
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
I piętro, pokój nr 40 – Rejestracja Małżeństw
tel. : 62 5049783

Termin

Z uwagi na konieczność weryfikacji danych osobowych na podstawie aktów stanu cywilnego  (np. aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu) wydanie zaświadczeń (3 egz.) następuje po przeniesieniu niezbędnych aktów do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego). W niektórych przypadkach dokonanie tej czynności trwa od 7 do 10 dni roboczych.

Zaświadczenia wydaje się osobie zainteresowanej lub upoważnionej do odbioru.

Pisemne pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł,- z wyjątkiem osób, które wykażą pokrewieństwo w linii prostej (rodzice, rodzeństwo).

Sposób załatwienia sprawy

I etap - w dniu zgłoszenia się pary do tut. urzędu
 1. sporządzenie druku Zapewnienia z danymi osobowymi nupturientów
 2. sprawdzenie wypełnionego druku i podpisanie go przez Interesantów oraz kierownika lub z-cę kierownika usc
 3. przeniesienie niezbędnych aktów (np. urodzeń) lub wystąpienie kierownika do właściwego usc o przeniesienie aktów dot. nupturientów do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego)

II etap - w dniu zgłoszenia się pary lub w terminie uzgodnionym z Interesantami (po upływie od 7 do 10 dni roboczych od podpisania Zapewnienia)

1. weryfikacja danych osobowych nupturientów w oparciu o akty stanu cywilnego przeniesione do Systemu        Rejestrów Państwowych - dokonana przez pracownika usc

2. przyjęcie dowodu wpłaty opłaty skarbowej (84zł,-)

3. wydanie 3 egzemplarzy zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Opłaty

Zaświadczenie jest wolne od opłat.
84 zł,- pobiera się za sporządzenie aktu małżeństwa (jeśli ślub zawierany jest w parafii kaliskiej - wpłaty dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Kaliszu).

Wpłaty dokonuje się w kasie – Biuro Obsługi Interesantów - ul. T. Kościuszki 1A – parter;
lub na rachunek bankowy: mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

Opłatę wnosi się najpóźniej w dniu podpisania Zapewnienia.

Dowód wpłaty (oryginał) dołączony do Zapewnienia pozostaje w aktach usc.

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy przez kierownika usc wydania zaświadczeń zawiadamia on pisemnie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy.

W terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia, osoby, których czynność dotyczy, mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę usc o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w  zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Informacje dodatkowe

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (3 egz.) wydaje kierownik usc wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.
Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od daty wystawienia.
Po zawartym małżeństwie duchowny przekazuje zaświadczenia do urzędu stanu cywilnego przed upływem pięciu dni / roboczych /od dnia zawarcia małżeństwa.

Małżonkowie zobowiązani są do zgłoszenia się w usc w celu odbioru jednego egzemplarza odpisu skróconego aktu małżeństwa  ( najwcześniej po upływie tygodnia od dnia ślubu ).

USC w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej obowiązany jest przekazać organowi podatkowemu informację o nieuiszczeniu tej opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.

Wszelkich informacji odnośnie zawarcia związku małżeńskiego zasięgnąć można pod numerem telefonu

62 5049783, 62 5049789
mail – usc@um.kalisz.pl
fax – 62 5049797

Podstawa prawna

 1. art.22, art.76 ust.1 pkt 1 i 2, ust.4,5,7,8 i 9, art.81, art.89 Ustawy z dnia 28.11.2014r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz .U.  2014r. poz.1741 z późn. zm.)
 2. art.1 § 2 i 3, art.4, art.8 Ustawy z dnia 25.02.1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2015r., poz. 583 z późn. zm. )

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2015-12-22 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2015-12-22 12:11:25 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2024-03-04 04:33:12 Przez: Gość