Wydawanie dokumentów z Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego).Szczegóły karty

USC-11 (7)

Urząd Miasta Kalisza, 2015-11-17
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Wydawanie dokumentów z Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego).
Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Stasiak Teresa

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

  1. wniosek o wydanie odpisów z Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego) lub           zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dot. wskazanej osoby  - druk do pobrania w urzędzie.
  2. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)  – do wglądu.
  3. dowód wpłaty opłaty skarbowej, wpłaconej na konto Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1A ,
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Parter – stanowiska nr 6 i 7 – odpisy z akt stanu cywilnego
tel. : 62 5049782, 62  5049743

Termin

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia złożony został do kierownika usc, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego (czyli akt sporządzono w innej miejscowości na terenie RP) - wydanie odpisu aktu nastąpić może po upływie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Jeśli wniosek złożono w tut. usc, przechowującym księgę stanu cywilnego, wydanie odpisu lub zaświadczenia następuje po upływie ok. 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Termin odbioru uzgadniany jest z Interesantem.                                                                                             

Sposób załatwienia sprawy

  1. zarejestrowanie wniosku w odpowiednim rejestrze (w zależności od tego jakiego aktu dotyczy).
  2. sprawdzenie danych Wnioskodawcy i jego uprawnień do pobrania odpisu aktu bądź zaświadczenia.
  3. przeniesienie aktu lub wystąpienie kierownika do konkretnego usc o przeniesienie żądanego aktu do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego) - czynność dokonana przez pracownika tut. urzędu.
  4. wydanie żądanego dokumentu Wnioskodawcy lub przesłanie go pod wskazany adres.

Opłaty


22,- odpis skrócony
33zł,- odpis zupełny
24zł,- zaświadczenie o braku aktu lub wpisach przy akcie
5zł,- od strony - za potwierdzenie kserokopii za zgodność z oryginałem.

Wpłaty dokonuje się w kasie – Biuro Obsługi Interesantów – ul. T. Kościuszki 1A
lub na rachunek bankowy: mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

Opłatę wnosi się w dniu złożenia podania.
Dowód wpłaty dołącza się do podania pozostającego w usc.

Tryb odwoławczy

Odwołania od decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego lub dokumentu z akt zbiorowych składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kaliszu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji i przekazuje się w celu rozpatrzenia do Wojewody Wielkopolskiego.

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących wydawania dokumentów z Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego)  można uzyskać pod numerem telefonu 62 5049782, 62 5049743
mail – usc@um.kalisz.pl
fax – 62 5049797

UWAGA

Odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym - jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Wniosek składa się do wybranego kierownika usc.

Odpisy podlegające opłacie skarbowej wystawiane są po dołączeniu do wniosku dowodu wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Podstawa prawna

  1. art.22, art.44-45 Ustawy z dnia 28.11.2014r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.  2014r. poz.1741 z późn. zm.).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2015-11-17 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2015-12-22 11:34:41 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2024-07-15 10:50:21 Przez: Gość