Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska.Szczegóły karty

USC-03 (5)

Urząd Miasta Kalisza, 2015-11-17
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska.
Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Kędzia Beata

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

  1. dokumenty tożsamości matki dziecka i jej małżonka (dowód osobisty lub paszport) – do wglądu.

Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1A ,
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
parter – stanowisko nr 6;
I piętro- pokój nr 34 oraz nr 40
tel. : 62 5049782; 62 5049789; 62 5049783

Termin


Protokół zawierający oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska sporządzony zostaje, w miarę możliwości,  w dniu zgłoszenia się Interesantów do urzędu.                                                                                                                 Z uwagi na konieczność weryfikacji danych wynikających z aktu małżeństwa - sporządzenie protokołu następuje  po przeniesieniu niezbędnego aktu do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego). W niektórych przypadkach dokonanie tej czynności nastąpić może w terminie od 7 do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia się Wnioskodawców w urzędzie.

Sposób załatwienia sprawy

  1. Matka lub ojciec dziecka wraz ze współmałżonkiem zgłaszają się razem do urzędu.
  2. Kierownik lub z-ca kierownika usc sporządza protokół  z oświadczeniem, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko jakie nosi lub nosiłoby ich wspólne dziecko
  3. Po weryfikacji danych małżonkowie oraz kierownik lub jego zastępca składają podpisy na protokole.

UWAGA

W sytuacji gdy dziecko urodziło się poza Kaliszem lub małżonkowie zawarli związek małżeński w innym usc - sporządzenie i podpisanie protokołu możliwe jest dopiero po wprowadzeniu niezbędnych aktów do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego). Dokonanie tej czynności nastąpić może w terminie od 7 do 10 dni roboczych.


Opłaty

Brak - czynność nadania dziecku nazwiska zwolniona jest z opłat.

W przypadku zmiany danych dziecka – na wniosek rodziców odpis aktu urodzenia wydaje się odpłatnie / 22 zł,- /

Wpłaty dokonuje się w kasie – Biuro Obsługi Interesantów -
ul. Tadeusza Kościuszki 1A – parter, lub na rachunek bankowy:
mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

Tryb odwoławczy

Brak.

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących nadania dziecku nazwiska można uzyskać
pod numerem telefonu 62 5049789, 62 5049783, 62 5049782;
mail – usc@um.kalisz.pl
fax – 62 5049797

UWAGA

Oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko jakie nosi albo nosiłoby wspólne dziecko małżonków można złożyć przed wybranym kierownikiem usc lub konsulem.                                                                 Jeżeli dziecko urodziło się poza Kaliszem kierownik usc który sporządził protokół przesyła go kierownikowi usc właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia w celu dołączenia do aktu wzmianki dodatkowej o zmianie nazwiska dziecka. Nadanie dziecku nazwiska nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono już nazwisko ojca, albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń jego rodziców przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Zmiana w akcie urodzenia dziecka ogranicza się jedynie do nazwiska. Nazwisko można nadać dziecku małoletniemu. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat, do nadania mu  nazwiska konieczna jest jego zgoda, wyrażona osobiście.

Podstawa prawna

  1. art.18, art.22, art.69 Ustawy z dnia 28.11.2014r.- Prawo o aktach stanu cywilnego  ( Dz. U.  2014r. poz.1741 z późn. zm.)
  2. art.90 § 1 Ustawy z dnia 25.02.1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2015r. poz.583 z późn. zm.)

Załączniki

    Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2015-11-17 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2015-12-22 11:34:06 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2024-07-15 12:36:31 Przez: Gość