Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.Szczegóły karty

WGM-06 (20)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-02-07
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Wydział: Wydział Gospodarowania Mieniem

Proces: Gospodarowanie mieniem

Właściciel: Nowak Małgorzata

Osoba Nadzorująca: Kasprzak Iwona

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zgodny z drukiem WGM- 06-01 albo WGM 06-02
  W przypadku współużytkowania wieczystego wniosek powinien zawierać określone w druku WGM 06-01 albo WGM 06-02 dane i podpisy współużytkowników wieczystych, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę
  w przypadku gdy reprezentujesz osobę występującą o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności : dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz opłatę skarbową od pełnomocnictwa
 2. Załączniki:
  • potwierdzenie dowodu wpłaty opłaty skarbowej od wniosku,
  • w przypadku, gdy reprezentujesz osobę zgłaszającą wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego        w prawo własności dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa  

  Ponadto prosi się o załączenie:

  • w przypadku ubiegania się o bonifikatę od opłaty za przekształcenie osób prowadzących działalność gospodarczą - wniosek o udzielenie pomocy de minimis.

  W przypadku nieruchomości niezabudowanych Miasta Kalisza przeznaczonych pod garaże

  • wypis z planu zagospodarowania Miasta Kalisza albo decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania nieruchomości (można uzyskać w Wydziale Budownictwa Urbanistyki i Architektury Ratusz II piętro, pok. 42),

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarowania Mieniem
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:
piętro III, pokój 67 (sekretariat Wydziału)

Informacja o przebiegu sprawy:

 1. nieruchomości gminne i powiatowe – Referat Nieruchomości Miasta Kalisza - piętro III, pokój 67a telefon              62 7654388
 2. nieruchomości Skarbu Państwa – Referat Nieruchomości Skarbu Państwa -parter, pokój 5, telefon 62 7654393

Termin

Z uwagi na konieczność zlecenia wykonania wyceny nieruchomości w celu ustalenia wysokości opłaty oraz –          w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa – uzyskania zgody Wojewody Wielkopolskiego na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - termin wydania decyzji od  3 do 6 miesięcy.

Wnioskodawca o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy zostanie powiadomiony na piśmie. Zawiadomienie zostanie przesłane wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Sporządź samodzielnie pismo lub wypełnij druk WGM 06-01 albo WGM 06-02
 2. Uzyskaj wyżej wymienione dokumenty
 3. Sporządź i podpisz oświadczenie czy w budynku znajdują się lokale użytkowe lub garaże.
 4. Jeżeli wniosek dotyczy nieruchomości niezabudowanej uzyskaj w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury wypis z planu zagospodarowania Miasta Kalisza albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania nieruchomości.
 5. Uiść opłatę skarbową i przynieś lub przyślij pocztą dokumenty do Urzędu.
 6. Poczekaj na informację z Wydziału Gospodarowania Mieniem o podjętych czynnościach w sprawie.
 7. Poczekaj na decyzję Prezydenta Miasta Kalisza o przekształceniu bądź odmowie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości lub umorzeniu postępowania.

Opłaty

Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł w kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza (Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20) w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. W przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa odwołanie składa się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza (Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20) w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Od odwołania nie pobiera się opłat.

Informacje dodatkowe

Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. Do ustalenia tej opłaty stosuje się odpowiednio przepisy art. 67 ust.3a i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r.poz.1990 ze. zm.). Opłatę tę ustala się w oparciu o wycenę nieruchomości sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego Opłata za przekształcenie stanowi różnicę wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego gruntu.

W odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa osobom fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 5.12.1990r. oraz ich następcom prawnym udziela na ich wniosek bonifikaty od opłaty            w wysokości 50%. Pozostałym osobom fizycznym może zostać udzielona bonifikata od opłaty za zgodą wojewody wydaną w formie zarządzenia.

W odniesieniu do nieruchomości Miasta Kalisza zgodnie Uchwałą Nr LI /699/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia      24 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 51 % w przypadku nieruchomości zabudowanych garażami oraz przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Jeżeli osoba na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż te które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty zobowiązana jest do zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i zbycia na rzecz członków oraz właścicieli lokali w spółdzielni mieszkaniowej.

Osoba bliska – należy przez to rozumieć zstępnych wstępnych rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę która pozostaje ze zbywcą faktycznie w wspólnym pożyciu.

Wnioskodawca otrzymuje decyzję Prezydenta Miasta Kalisza o przekształceniu bądź odmowie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ostateczna decyzja o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych.

Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Kalisza albo Skarbu Państwa, oddanych w użytkowanie wieczyste.      Z administratorem można kontaktować się: listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, telefonicznie: 62 / 765 43 00 lub e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować się: listownie:          62-800 Kalisz Główny Rynek 20, telefonicznie: 62 / 765 43 56 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej Miasta Kalisza albo Skarbu Państwa.

Podstawą prawną przetwarzania danych będą następujące przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego         i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych):

 • art 6 ust. 1 lit. c) - zgodnie z którym przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych    z których korzysta Administrator przy realizacji zadania do których należy:

 • Logotec Enterprise S.A. mającej siedzibę we Wrocławiu przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, świadczący usługi wsparcia technicznego elektronicznego systemu obiegu dokumentów DDM 9000;

 • Asseco Data Systems S.A. mającej siedzibę w Gdyni przy ul. Podolskiej 21 , świadczącej usługi wsparcia technicznego Zintegrowanego Systemu Informatycznego OTAGO;

 • Systherm Info Sp. z o.o. mającej siedzibę w Poznaniu przy ul. Złotowskiej 27, świadczącej usługi wsparcia technicznego systemu informatycznego Geo-Info;

w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania tych systemów informatycznych

Przechowywania danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu w którym zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.        o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanego na jej podstawie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zbycia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Miasta Kalisza / Skarbu Państwa. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2019, poz. 1314 )
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz.2000 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz.743 ze zm.)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2018 r. poz. 461)
 6. Uchwała Nr LI /699/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 r. z w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz.Urz.Woj. Wlkp. z 2012r. poz. 6080).

Załączniki

Dodany dnia: 2023-01-24 Przez: Jeziorska Agnieszka
Akceptowany dnia: 2023-02-07 12:19:07 Przez: Kasprzak Iwona
Generowany dnia: 2024-07-15 11:36:43 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-09-27 - 2023-02-07 12:19:07
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-07-06 - 2022-09-28 10:44:31
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2021-07-02 - 2021-07-06 12:02:34
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja