Otrzymanie lokalu do remontu na koszt przyszłego najemncy.Szczegóły karty

WSSM-18 (4)

Urząd Miasta Kalisza, 2015-10-26
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Otrzymanie lokalu do remontu na koszt przyszłego najemncy.
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Właściciel: Kubis Kamila, Wódka Natalia

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przydział lokalu do remontu na koszt własny wg obowiązującego wzoru,
 • potwierdzenie na wniosku, przez zarządcę nieruchomości, danych dotyczących lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkuje wnioskodawca (powierzchni, ilości pomieszczeń, szkic lokalu, ewentualne zaległości czynszowe),

Załączniki:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów za 3 ostatnie, pełne miesiące poprzedzające miesiąc w którym składany jest wniosek (więcej w Informacjach dodatkowych),
 • oświadczenie o wykazaniu wszystkich dochodów osób ubiegających się o przydział mieszkania do remontu na koszt własny wg dostępnego wzoru,
 • oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub działki budowlanej wg dostępnego wzoru,
 • inne dokumenty mogące mieć znaczenie podczas rozpatrywania wniosku np. orzeczenie o niepełnosprawności itp.
 • prosimy również o podanie numeru kontaktowego

Miejsce załatwienia sprawy

Złożenie wniosku
Urząd Miejski w Kaliszu
ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
wejście B, parter – Biuro Obsługi Interesanta,
stanowisko 24 – Wydział Spraw społecznych i Mieszkaniowych
nr tel. 062 504 97 47

Termin

 • W terminie 21 dni od dnia wywieszenia ogłoszenia należy składać wniosek o przydział lokalu do remontu na koszt własny, w którym można podać 3 lokale wybrane z opublikowanego wykazu, ze wskazaniem kolejności przydziału,
 • Wniosek przedstawiany jest na najbliższym posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej celem zaopiniowania,
 • Ostatecznego wyboru osoby, która otrzyma skierowanie na zawarcie umowy na remont pomieszczenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Mieszkaniowej, dokonuje Prezydent Miasta Kalisza,
 • Wnioskodawcy zostają pisemnie poinformowani o przydzieleniu lub nie lokalu do remontu na koszt własny

Sposób załatwienia sprawy

 • wniosek należy potwierdzić w administracji/zarządcy nieruchomości,
 • wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w Biurze Obsługi Interesanta,
 • wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Urzędzie celem złożenia dodatkowych wyjaśnień, 
 • osoba wytypowana do wykonania remontu na koszt własny otrzymuje skierowanie do zawarcia umowy na wykonanie prac remontowych,
 • odbiór pisma: pismo doręczane jest wnioskodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przez kuriera.

Opłaty


Brak.

Tryb odwoławczy


Brak.

Informacje dodatkowe

 • Ogłoszenia o lokalach do remontu podawane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 14 dni w pierwszym roboczym dniu nowego kwartału na tablicach ogłoszeń w gmachu Urzędu Miejskiego w Kaliszu przy ul. Główny Rynek 20 oraz w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A, wejście A, I piętro, a także poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza – www.bip.kalisz.pl
 • prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego,
 • dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerami telefonów: 062 504 97 47; 062 765 44 88,
 • adres email: wssm@um.kalisz.pl
 • wnioski o przydział lokalu do remontu na koszt własny mogą składać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia do przydziału lokalu zamiennego, przydziału lub wymiany lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza,
 • dokumentami stwierdzającymi wysokość dochodów za 3 ostatnie, pełne miesiące mogą być:
  - zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z zakładu pracy (oryginał, wydane w miesiącu w którym wnioskodawca ubiega się o przyznanie dodatku mieszkaniowego), z zaznaczeniem, iż odjęte zostały koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz powiększone o wszelkie dodatkowe nagrody, świadczenia, odprawy, bony, itp.; można skorzystać z dostępnego wzoru zaświadczenia,
  - decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub trzy ostatnie odcinki renty lub emerytury – oryginały do wglądu - (w przypadku braku- zaświadczenie z ZUS o wysokości brutto świadczenia),
  - zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłku dla bezrobotnych – oryginał
  - decyzje Biura Świadczeń Rodzinnych o przyznaniu zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku oraz zaliczki alimentacyjnej – oryginał do wglądu,
  - decyzje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznaniu pomocy w formie zasiłków - oryginał do wglądu,
  - zaświadczenie o wysokości pobieranych stypendiów (socjalne, żywieniowe, mieszkaniowe, naukowe, specjalne) lub nie pobieraniu stypendiów - oryginał,
  - zaświadczenie o otrzymywaniu wynagrodzenia z tytułu odbywania praktyki zawodowej i jego wysokości - oryginał (pomniejszone o składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe)
  - w przypadku pobierania świadczeń alimentacyjnych wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów (oryginał do wglądu) lub potwierdzenia przekazania (przekazy pocztowe, ewentualnie wyciąg z konta, zaświadczenie od komornika, decyzja Biura Świadczeń Rodzinnych),
  - oświadczenie o braku dochodów pełnoletniego członka gospodarstwa domowego wg dostępnego wzoru,
  - oświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez jednego z członków gospodarstwa domowego,
  - należy wykazać również dochody: z gospodarstwa rolnego, działalności gospodarczej wnioskodawcy lub członków jego rodziny.

Podstawa prawna

 1. uchwała Nr XIV/155/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17.09.2015r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta ( Dz.Urz.Woj.Wlkp z 2015r., poz. 5471)
 2. Wzór wniosku zgodny z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza nr 389/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r. zmieniającym Zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza nr 18/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r (z późn. zm.).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2015-10-26 Przez: Pietraszko-Banasiak Magorzata
Akceptowany dnia: 2016-01-04 10:58:21 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2024-04-20 12:57:33 Przez: Gość