Dzierżawa, najem, użytkowanie, użyczenie nieruchomości. Szczegóły karty

WGM-04 (18)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-02-07
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Dzierżawa, najem, użytkowanie, użyczenie nieruchomości.

Wydział: Wydział Gospodarowania Mieniem

Proces: Gospodarowanie mieniem

Właściciel: Michalska Anna

Osoba Nadzorująca: Kasprzak Iwona

Wymagane dokumenty

 1. Zgłoszenie zainteresowania dzierżawą, najmem, użytkowaniem, albo użyczeniem nieruchomości od gminy, powiatu lub Skarbu Państwa zgodne z drukiem WGM-04-01
 2. Załączniki:
  • w przypadku gdy reprezentujesz osobę zainteresowaną dzierżawą najmem, użyczeniem, albo użytkowaniem nieruchomości : dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarowania Mieniem
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:
piętro III, pokój 67 (sekretariat Wydziału)

Informacja o przebiegu sprawy:
1. nieruchomości gminne i powiatowe – Referat Zasobu Miasta Kalisza  piętro III, pokój 66a telefon 62 7654357  lub 62 504 97 12
2. nieruchomości Skarbu Państwa – Referat  Nieruchomości Skarbu Państwa parter, pokój 5, telefon 62 7654393

Udostępnianie w drodze bezprzetargowej:
Po ustaleniu warunków strony podpisują umowę. Umowa podpisywana jest osobiście w siedzibie Urzędu                   w pokojach wskazanych wyżej. Przy podpisaniu umowy należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

Udostępniane w drodze przetargu:
Informacje o trybie i warunkach przetargu ogłaszane są w prasie, na stronie internetowej w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Termin

 1. Do 4 miesięcy licząc od dnia przeznaczenia nieruchomości do udostępnienia tj. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, użyczenie lub  użytkowanie.
 2. Do 3 miesięcy w przypadkach najmu, dzierżawy albo użyczenia na czas oznaczony do 3 miesięcy licząc od dnia zgłoszenia zainteresowania.

Sposób załatwienia sprawy


 1. Sporządź samodzielnie pismo lub wypełnij druk WGM-04-01.
 2. Poczekaj na informację z Wydziału Gospodarowania Mieniem.

Opłaty

Brak opłat za przyjęcie zgłoszenia zainteresowania dzierżawą, najmem, użyczeniem albo użytkowaniem.

Tryb odwoławczy

Spory wynikające z umowy rozstrzygane są polubownie albo na drodze sądowej.

Informacje dodatkowe

Wynikiem załatwienia sprawy jest otrzymanie przez zainteresowanego umowy po uprzednim ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do udostępnienia w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Miasta  Kalisza  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta, na okres 21 dni ( nie dotyczy najmu lub dzierżawy albo użyczenia na czas oznaczony do 3 miesięcy ).

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 Administrator danych osobowych.

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza w odniesieniu do nieruchomości oddawanych w dzierżawę najem użytkowanie, użyczenie wchodzących w skład zasobu Miasta Kalisza albo Skarbu Państwa . Z administratorem można kontaktować się: listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, telefonicznie:          62 / 765 43 00 lub e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować się: listownie:             62-800 Kalisz Główny Rynek 20, telefonicznie: 62 / 765 43 56 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy dzierżawy, najmu, użyczania lub oddania
w użytkowanie nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Miasta Kalisza / Skarbu Państwa oraz wynikających z niej praw i obowiązków oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania danych będą następujące przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych):

 • art 6 ust. 1 lit. c) - zgodnie z którym przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XXXVIII/542/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Kalisza - Miasta na prawach powiatu;

 • art 6 ust. 1 lit. b) - zgodnie z którym przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy dzierżawy, najmu, użyczania lub oddania w użytkowanie nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Miasta Kalisza / Skarbu Państwa., której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem takiej umowy.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych z których korzysta Administrator przy realizacji zadania do których należy:

 • Logotec Enterprise S.A. mającej siedzibę we Wrocławiu przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, świadczący usługi wsparcia technicznego elektronicznego systemu obiegu dokumentów DDM 9000;

 • Asseco Data Systems S.A. mającej siedzibę w Gdyni przy ul. Podolskiej 21 , świadczącej usługi wsparcia technicznego Zintegrowanego Systemu Informatycznego OTAGO;

 • Systherm Info Sp. z o.o. mającej siedzibę w Poznaniu przy ul. Złotowskiej 27, świadczącej usługi wsparcia technicznego systemu informatycznego Geo-Info;

w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania tych systemów informatycznych

Przechowywania danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu w którym zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanego na jej podstawie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy dzierżawy, najmu, użyczania lub oddania w użytkowanie nieruchomości wchodzącej     w skład zasobu Miasta Kalisza / Skarbu Państwa. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022r. poz.1360 z późn.zm.)
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.)
 3. Uchwała Nr XXXVIII/542/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Miasta Kalisza - Miasta na prawach powiatu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 185, poz. 3139);
 4. Zarządzenie Nr 52/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25.01.2022r. w sprawie zasad ustalania opłat za dzierżawę, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntów Miasta Kalisza, będących w gospodarowaniu Wydziału Gospodarowania Mieniem ze zm.

Załączniki

Dodany dnia: 2023-01-24 Przez: Jeziorska Agnieszka
Akceptowany dnia: 2023-02-07 12:18:31 Przez: Kasprzak Iwona
Generowany dnia: 2024-06-22 14:01:05 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-09-27 - 2023-02-07 12:18:31
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-07-02 - 2022-09-28 10:44:06
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2020-08-14 - 2021-07-02 12:12:23
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja