WYMIANA ZAGRANICZNEGO PRAWA JAZDY NA POLSKIESzczegóły karty

WSO-27 (9)

Urząd Miasta Kalisza, 2015-06-19
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WYMIANA ZAGRANICZNEGO PRAWA JAZDY NA POLSKIE
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Łagoda Agnieszka

Osoba Nadzorująca: Łakomiak Maria

Wymagane dokumenty

 • wniosek (plik do pobrania WSO-27-01).

  UWAGA: W przypadku pobrania wniosku z internetu należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym. Z uwagi na różne parametry techniczne drukarek podczas drukowania mogą wystąpić różnice pomiędzy oryginalnym wnioskiem, a wnioskiem wydrukowanym z pliku do pobrania. Konsekwencją tych rozbieżności mogą być problemy z przekształceniem wersji papierowej dokumentu na elektroniczną i realizacją zamówienia na spersonalizowany druk prawa jazdy. W związku z powyższym sugeruje się w miarę możliwości pobierać oryginalne wnioski dostępne we wszystkich urzędach.
 • Załączniki:
  • jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem,
  • kserokopia posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej (patrz dodatkowe informacje),
  • kserokopia karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy (w przypadku cudzoziemców),
  • dowód wniesienia opłaty (patrz opłaty i dodatkowe informacje), 
 • Do wglądu:
  • oryginał posiadanego prawa jazdy,
  • dokument stwierdzający tożsamość kierowcy.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro Biura Obsługi Interesanta, stanowisko nr 39
Odbiór prawa jazdy: I piętro Biura Obsługi Interesanta, stanowisko nr 39
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 36
tel. 062 50 49 791

Termin

do 30 dni od zamówienia dokumentu, w większości przypadków, prawo jazdy jest gotowe w ciągu 10 dni

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty.
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami.
 3. Sprawdź telefonicznie lub na stronie internetowej www.kalisz.pl, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru.
 4. Przyjdź po odbiór prawa jazdy.

Opłaty

 • 100,00 zł - za wydanie prawa jazdy,
 • 0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy,
 • 17,00 zł - opłata skarbowa za upoważnienie (pełnomocnictwo), jeżeli kierowca nie odbiera prawa jazdy osobiście (patrz dodatkowe informacje).

Tryb odwoławczy

Odwołanie należy złożyć do Prezydenta Miasta Kalisza, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Następnie Prezydent Miasta Kalisza przekazuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu.

Informacje dodatkowe

• szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62/ 50-49-785, 62/ 50-49-784,
• opłatę można uiścić:
- w kasie Urzędu Miejskiego w Kaliszu przy Gł. Rynku 20,
- w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a,
- przelewem na konto Urzędu mBank S.A. Nr 83 1140 1993 0000 5502 3500 1002 – opłata za wydanie prawa jazdy oraz opłata ewidencyjna,
- przelewem na konto Urzędu mBank S.A. Nr 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007 – opłata skarbowa za upoważnienie (pełnomocnictwo).
UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata za wydanie prawa jazdy oraz opłata ewidencyjna” lub „opłata skarbowa za upoważnienie (pełnomocnictwo)”,
• wniosek można przekazać drogą elektroniczną na dedykowaną do tego skrzynkę podawczą pod adresem https://www.eps.pwpw.pl; wniosek taki musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym,
• odebrać prawo jazdy w imieniu kierowcy może osoba, która posiada upoważnienie (pełnomocnictwo),
• upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej,
• nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18, z późn. zm.) oraz w załącznikach nr 1 i 1a do dyrektywy Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. WE L 237 z 24.08.1991, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7 t. 1, str. 317),
• warunkiem wydania wymienianego prawa jazdy jest zwrot zagranicznego dokumentu,
• zagraniczne prawo jazdy jest ważne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 6 miesięcy od daty rozpoczęcia pobytu stałego lub czasowego lecz nie dłużej niż ważność dokumentu,
• w przypadku osoby ubiegającej się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy, nie określonego w konwencji
o ruchu drogowym, wymiany dokonuje się po zdaniu części teoretycznej egzaminu państwowego.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 155 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r. poz. 1005 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r. poz. 973 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. poz. 83),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015r. poz. 681),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 783).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2015-06-19 Przez: Łagoda Agnieszka
Akceptowany dnia: 2015-12-09 13:41:26 Przez: Łakomiak Maria
Generowany dnia: 2024-03-04 04:51:23 Przez: Gość