Dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Szczegóły karty

WSRK-03 (4)

Urząd Miasta Kalisza, 2015-05-26
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
Historyczny

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Słabowska Zofia

Osoba Nadzorująca: Goździńska Anna

Wymagane dokumenty

  • Wniosek sporządzony przez interesanta wg wzoru (wzór dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kaliszu www.kalisz.pl zakładka środowisko lub w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej ul. Główny Rynek 20 pokój Nr 35, I piętro

Załączniki:
1. Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (lokalu mieszkalnego)
2. Zgoda właściciela lub zarządcy budynku na zmianę ogrzewania z węglowego na ekologiczne (gazowe, elektryczne, olejowego, z miejskiego systemu ciepłowniczego, pompa cieplna),
3. Oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o dokonaniu rozbiórki pieców lub kotłów co opalanych węglem,
4. Kopie rachunków / faktur VAT potwierdzających koszty poniesione w danym roku budżetowym lub w poprzednim na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (wyłącznie zakup kotła gazowego, olejowego, urządzeń grzewczych, pompa ciepła),
5. Kopia aktualnej umowy odpowiednio z dostawcą gazu, energii elektrycznej lub energii cieplnej z miejskiego systemu ciepłowniczego),

  • W przypadku podmiotu lub jednostki prowadzących działalność gospodarczą posiadających status przedsiębiorcy należy dodatkowo przedłożyć:

1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2. informacje niezbędne do udzielania pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej prze niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z zakresem i wzorem, określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

Miejsce załatwienia sprawy


Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,
ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój 32
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku - stanowisku ds. środowiska, pokój nr 35, tel. 062 7654 409
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału lub Z-ca Naczelnika Wydziału, I piętro, pokój nr 31, 34
tel. 062 7654 406 lub 7654405

Termin


Termin składania wniosków – do 30 października każdego roku
Termin załatwienia sprawy – sukcesywnie, uzależniony jest od ilości wpływających wniosków,
Termin ostateczny załatwienia sprawy – do 15 grudnia każdego roku.

Sposób załatwienia sprawy

1) Przyznanie dofinansowania uzależnione jest od pozytywnych wyników kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z udziałem przedstawicieli:
- dostawcy gazu,
- energii elektrycznej,
- energii cieplnej z miejskiego systemu ciepłowniczego, oceniającej poprawność wykonania zadania oraz likwidację pieców lub kotłów opalanych węglem (o terminie kontroli wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie)

2) Umowa, o przyznaniu dofinansowania zawarta pomiędzy Miastem Kalisz a ubiegającym się o dofinansowanie (podpisanie umowy będzie się wiązało z osobistym stawieniem się w tut. Wydziale i przedłożeniem do wglądu oryginału faktury bądź rachunku oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość)

3) Przelanie przyznanej kwoty na rachunek bankowy ubiegającego się o dofinansowanie; w przypadku braku konta bankowego – wypłata w kasie Urzędu Miejskiego w Kaliszu, ul. Główny Rynek 20, parter.

Opłaty

Nie wymagane.

Tryb odwoławczy

Nie przewidziano.

Informacje dodatkowe


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 62 7654 409

Podstawa prawna

  1. Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r.. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz przez jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (j.t. Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2015 r., poz. 916)

Załączniki

  • WSRK-03-01(4) Wniosek o refundację kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)  [Wniosek__ogrzewanie__2014.doc] (49kB)


Historyczny

Dodany dnia: 2015-05-26 Przez: Pilarczyk Ada
Akceptowany dnia: 2015-12-08 10:30:39 Przez: Goździńska Anna
Generowany dnia: 2024-04-20 13:08:34 Przez: Gość