UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJSzczegóły karty

WSSM-15 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2012-09-28
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
Skasowany

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Udzielanie świadczeń socjalnych

Właściciel: Łukowska Krystyna

Osoba Nadzorująca: Rogoziński Tomasz

Wymagane dokumenty


Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej kierowany do Prezydenta Miasta Kalisza.

Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Miejski w Kaliszu przy
ul. Tadeusza Kościuszki 1A,

wejście A, I piętro,
pokój nr 120 - Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
nr tel. 062 765 44 48

Termin


W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wydawane jest pozwolenie.

Sposób załatwienia sprawy

 • wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,
 • po złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej wraz z planem organizacyjnym zbiórki, dowodem wpłaty uiszczenia opłaty skarbowej oraz statutu organizacji, pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki udziela w drodze decyzji administracyjnej z upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych.

Opłaty

 • opłata w wysokości 82 zł.,
 • opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Kaliszu, przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A, wejście B, parter. Kasa czynna jest w godzinach pracy Biura Obsługi Interesanta lub na rachunek bankowy 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007 z dopiskiem: "wpłata za zezwolenie na zbiórkę publiczną",
 • z opłaty zwolnione są Stowarzyszenia posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego,

Tryb odwoławczy

 • w terminie 14 dni, od dnia doręczenia decyzji, można złożyć odwołanie adresowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
 • odwołanie należy złożyć w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A, wejście A, I piętro, p.120,
 • odwołania rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu (ul. Częstochowska 12, 62 – 800 Kalisz),
 • koszty odwołania: brak.

Informacje dodatkowe

a) plan organizacyjnego zabezpieczenia zbiórki publicznej powinien zawierać:

 • nazwę stowarzyszenia, organizacji posiadającej osobowość prawną lub komitetu działającego na rzecz określonego celu, organizatora zbiórki publicznej,
 • określenie formy zbiórki,
 • określenie czasu trwania zbiórki,
 • określenie obszaru przeprowadzania zbiórki i osób, które będą ją prowadzić,
 • określenie celu, na który przeznaczone zostaną uzyskane środki,
 • określenie kwoty, jaką w wyniku zbiórki zamierza się uzyskać ( cyfrowo i słownie ),
 • informacje o sposobie zorganizowania zbiórki,
 • skład Komitetu Organizacyjnego z zaznaczeniem pełnionych w Komitecie funkcji,adres Komitetu Organizacyjnego i telefon kontaktowy,

b) plan powinien być podpisany przez wszystkich członków Komitetu Organizacyjnego,
c) organizatora zbiórki obowiązuje przestrzeganie zapisów ustawy o zbiórkach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o sposobach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz kontroli nad tymi zbiórkami ( Dz.U. z 1934 nr 69, poz.638 ),
d) wyniki zbiórki i sposób ich zużytkowania powinny być podane do wiadomości organu, który udzielił pozwolenia oraz ogłoszone w prasie w terminie 1 miesiąca,
e) każda osoba prowadząca zbiórkę powinna posiadać legitymację osoby przeprowadzającej zbiórkę,
f) prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego
g) dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu: 062 765 44 448.
h) adres email: wssm@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz.U. z 1933 nr 22, poz.162 ze zm. Dz.U.z 1948 r. Nr 36, poz. 250, Dz.U. 1971. Nr 12, poz. 115, Dz.U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154, Dz.U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Dz.U. z 1998 r. Nr 106 poz. 668, Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz.874),
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami ( Dz.U. z 2003 nr 199, poz. 1947)

Załączniki


Skasowany

Dodany dnia: 2012-09-28 Przez: Tomczyk Katarzyna
Akceptowany dnia: 2014-08-18 11:39:25 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2024-04-20 12:51:49 Przez: Gość