OTRZYMANIE LOKALU SOCJALNEGO Z TYTUŁU EKSMISJI ORZECZONEJ WYROKIEM SĄDOWYMSzczegóły karty

WSSM-14 (16)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-07-08
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

OTRZYMANIE LOKALU SOCJALNEGO Z TYTUŁU EKSMISJI ORZECZONEJ WYROKIEM SĄDOWYM

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Właściciel: Biesiada Ilona

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

1. Wyrok Sądu o eksmisji wraz z orzeczeniem o wstrzymaniu wyroku do czasu wskazania przez gminę lokalu socjalnego

Dokumenty pomocne:

1. Wniosek o przydział lokalu socjalnego z tytułu orzeczonego wyroku sądowego wg obowiązującego wzoru, wraz z potwierdzeniem na wniosku przez zarządcę nieruchomości, danych dotyczących lokalu mieszkalnego (powierzchni, ilości pomieszczeń, ewentualne zaległości czynszowe).

Miejsce załatwienia sprawy


 • Złożenie wniosku
  Urząd Miasta Kalisza
 • Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
 •  ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
  wejście B, parter - Biuro Obsługi Interesanta,
  stanowisko 24
  nr tel. 062 504 97 47

Termin

 1. Przydział lokalu socjalnego dokonywany jest w zależności od ilości odzyskiwanych przez Miasto lokali socjalnych
 2. Obowiązuje przy tym kolejność zarejestrowania wyroku
 3. Kolejność ta może nie zostać zachowana jedynie z uzasadnionych przyczyn społecznych lub ekonomicznych
  Brak możliwości określenia terminu przydziału lokalu.

Sposób załatwienia sprawy

 • wniosek należy potwierdzić w  administracji/zarządcy nieruchomości,
 • wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w Biurze Obsługi Interesanta,
 • wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Urzędzie celem złożenia dodatkowych wyjaśnień,
 • wnioskodawca otrzymuje pismo potwierdzające uzyskanie uprawnień lub też odmowę przyznania uprawnień do przydzielenia lokalu socjalnego,
 • odbiór pisma: pismo doręczane jest wnioskodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przez kuriera
 • KLAUZULA INFORMACYJNA:
  Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza mający swoją siedzibę w Kaliszu przy Głównym Rynku 20. Z administratorem można kontaktować się:
  - listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,
  - telefonicznie: +48 62 / 765 43 00
  - e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).
  Można się z nim skontaktować telefonicznie: +48 62 / 765 43 56, bądź e-mailowo: iod@un.kalisz.pl.

  Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:
  - rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (zadanie wynikające z ustawy z dnia 21
  czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  oraz uchwały nr XIV/155/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad
  wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza z późn.zm.)
  - umożliwienia kontaktu telefonicznego pracownikom administratora z wnioskodawcą w sprawach związanych
  z realizacją wniosku na podstawie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO* tj. zgody osoby, której dane dotyczą.

  Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Prezydent Miasta Kalisza będzie współpracował w celu rozpatrzenia wniosku, a w szczególności Komisji Mieszkaniowej.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z obowiązującej u administratora Instrukcji kancelaryjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych tj. 10 lat.

  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  - prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania
  się z obowiązku
  wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  - prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego
  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia tych danych;
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  00 - 193 Warszawa).

  Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z uchwały nr XIV/155/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r.w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza (z późn. zm). Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. Podanie nr telefonu nie jest obowiązkowe jednak usprawni kontakt z Państwem w celu rozpatrzenia złożonego wniosku.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

 • dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerami telefonów: 062 504 97 47; 062 765 44 485; adres email: wssm@um.kalisz.pl
 • prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego.

Podstawa prawna

 • § 8-13 Uchwały Nr XIV/155/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza( Dz.Urz.Woj.Wlkp z 2015r., poz. 5471 ze zm.),
 • Art. 14 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1182 ze zm.)
 • wzór wniosku zgodny z uchwałą Nr LVIII/763/2018 rady Miasta Kalisza z dnia 5.10.2018r. (Dz. Urz. z 2018r., poz. 7600)

Załączniki

Dodany dnia: 2019-07-08 Przez: Biesiada Ilona
Akceptowany dnia: 2019-07-09 09:47:02 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2019-11-22 01:15:42 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2019-03-19 - 2019-07-09 09:47:02
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2018-10-29 - 2019-03-19 10:09:14
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2018-10-29 - 2018-10-29 10:47:03
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2018-10-26 - 2018-10-29 10:00:02
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2018-07-20 - 2018-10-26 08:32:54
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2018-03-16 - 2018-07-23 10:37:43
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2016-10-14 - 2018-03-16 13:54:41
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2016-05-20 - 2016-10-17 12:12:24
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2016-05-12 - 2016-05-20 13:22:29
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2016-01-13 - 2016-05-12 14:29:24
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2015-12-14 - 2016-05-12 14:17:59
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2015-10-13 - 2015-12-14 13:43:53
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2015-06-03 - 2015-10-19 12:09:25
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2014-12-05 - 2015-06-03 09:01:36
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2013-07-10 - 2014-12-05 12:23:58
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja