OTRZYMANIE LOKALU Z NAJMEM SOCJALNYM  Z TYTUŁU EKSMISJI ORZECZONEJ WYROKIEM SĄDOWYMSzczegóły karty

WSSM-14 (22)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-04-08
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

OTRZYMANIE LOKALU Z NAJMEM SOCJALNYM  Z TYTUŁU EKSMISJI ORZECZONEJ WYROKIEM SĄDOWYM

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Właściciel: Biesiada Ilona, Tomczyk Ewa

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

1. Wyrok Sądu o eksmisji wraz z orzeczeniem o wstrzymaniu wyroku do czasu wskazania przez gminę lokalu z najmem socjalnym

Dokumenty pomocne:1. Wniosek o przydział lokalu z najmem socjalnym z tytułu orzeczonego wyroku sądowego wg obowiązującego wzoru, wraz z potwierdzeniem na wniosku przez zarządcę nieruchomości, danych dotyczących lokalu mieszkalnego (powierzchni, ilości pomieszczeń, ewentualne zaległości czynszowe).

2. Oświadczenie majątkowe złożone przez wszystkie pełnoletnie osoby posiadające uprawnienie do przydziału lokalu z najmem socjalnym z tytułu eksmisji orzeczonej wyrokiem sądowym

Miejsce załatwienia sprawy

Złożenie wniosku
 • Urząd Miasta Kalisza
  Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
  ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
  wejście B, parter - Biuro Obsługi Interesanta,
  stanowisko 5
  nr tel. 062 504 97 47

Termin

 1. Przydział lokalu z najmem socjalnym dokonywany jest w zależności od ilości odzyskiwanych przez Miasto lokali z najmem socjalnym
 2. Obowiązuje przy tym kolejność zarejestrowania wyroku.
  Brak możliwości określenia terminu przydziału lokalu.

Sposób załatwienia sprawy

 • wniosek należy potwierdzić w  administracji/zarządcy nieruchomości,
 • wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w Biurze Obsługi Interesanta,
 • wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Urzędzie celem złożenia dodatkowych wyjaśnień,
 • wnioskodawca otrzymuje pismo potwierdzające uzyskanie uprawnień lub też odmowę przyznania uprawnień do przydzielenia lokalu z najmem socjalnym
 • odbiór pisma: pismo doręczane jest wnioskodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przez kuriera
 • KLAUZULA INFORMACYJNA:
  Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza mający swoją siedzibę w Kaliszu przy Głównym Rynku 20. Z administratorem można kontaktować się:
  - listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,
  - telefonicznie: +48 62 / 765 43 00
  - e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).
  Można się z nim skontaktować telefonicznie: +48 62 / 765 43 56, bądź e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.
  Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:
  - rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (zadanie wynikające z ustawy z dnia 21
  czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  oraz uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza
  - umożliwienia kontaktu telefonicznego pracownikom administratora z wnioskodawcą w sprawach związanych
  z realizacją wniosku na podstawie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO* tj. zgody osoby, której dane dotyczą.
  Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Prezydent Miasta Kalisza będzie współpracował w celu rozpatrzenia wniosku, a w szczególności Komisji Mieszkaniowej.
  Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z obowiązującej u administratora Instrukcji kancelaryjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych tj. 10 lat.
  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  - prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania
  się z obowiązku
  wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  - prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego
  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia tych danych;
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  00 - 193 Warszawa).
  Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z uchwały nr XXIX/431/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 24.09.2020r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. Podanie nr telefonu nie jest obowiązkowe jednak usprawni kontakt z Państwem w celu rozpatrzenia złożonego wniosku.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

 • dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerami telefonów: 062 504 97 47; 062 765 44 485; adres email: wssm@um.kalisz.pl
 • prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego.

Podstawa prawna

 • § 11 Uchwały Nr XXIX/431/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 września 2020r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2020r. poz.7318 ze zm.),
 • Art. 14 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022r., poz. 172 ze zm.),
 • wzór wniosku zgodny z zarządzeniem Nr 372/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku oraz wzoru formularza aktualizacji wniosku

Załączniki

Dodany dnia: 2024-04-08 Przez: Biesiada Ilona
Akceptowany dnia: 2024-04-09 06:12:01 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2024-05-23 22:53:36 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-10-17 - 2024-04-09 06:12:01
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-10-11 - 2022-10-18 11:15:44
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2021-06-30 - 2022-10-11 12:59:47
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja