Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.Szczegóły karty

USC-08 (4)

Urząd Miasta Kalisza, 2015-05-25
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Kędzia Beata

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

  1. wniosek o przyjęcie oświadczenia –druk wypełniany w usc
  2. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - do wglądu
  3.  dowód wpłaty opłaty skarbowej (11zł,-) wniesionej na konto Urzędu Miejskiego w Kaliszu

Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1A ,
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
I piętro, pokój nr 40 – Rejestracja Małżeństw
tel. : 62 5049783, 62 5049782, 62 5049789

Termin


Z uwagi na konieczność weryfikacji danych osobowych na podstawie aktów stanu cywilnego ( np. aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) sporządzenie Protokołu zawierającego oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa możliwe jest po przeniesieniu danego aktu do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego) - tzn. po upływie od 7 do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Podpisanie Protokołu oświadczenia o powrocie do nazwiska poprzednio noszonego następuje w terminie uzgodnionym indywidualnie z Interesantem.

Sposób załatwienia sprawy

I etap - w dniu zgłoszenia się Interesanta do tut. urzędu
1. wypełnienie wniosku o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem
    małżeństwa rozwiązanego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego
2. przeniesienie niezbędnego aktu lub wystąpienie kierownika do  konkretnego usc o przeniesienie tego aktu
    do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego)

II etap - w terminie uzgodnionym z Interesantem (po upływie od 7 do 10 dni roboczych od podpisania wniosku)
1. weryfikacja danych osobowych Interesanta w oparciu o akty stanu cywilnego przeniesione do Systemu
    Rejestrów Państwowych - dokonana przez pracownika usc
2. sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem
    małżeństwa
3. Interesant zapoznaje się i podpisuje protokół - w obecności kierownika lub z-cy kierownika usc
4. naniesienie zmian w akcie małżeństwa oraz Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (PESEL)
   - dokonana przez kierownika lub jego zastępcę

Opłaty

11 zł,- czynność urzędowa.
Opłatę skarbową uiszcza się w kasie urzędu – Biuro Obsługi Interesantów – ul. T. Kościuszki 1A
lub na rachunek bankowy: mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

Opłatę wnosi się w dniu podpisania oświadczenia.
Dowód wpłaty dołącza się do akt zbiorowych usc.

Tryb odwoławczy

Brak.

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących powrotu do nazwiska można uzyskać pod numerem
telefonu 62 5049789, 62 5049783, 62 5049782.
mail – usc@um.kalisz.pl
fax – 62 5049797

UWAGA

Z uwagi na konieczność weryfikacji danych (m.in. ustalenia daty prawomocności wyroku rozwodowego,oznaczenia sadu oraz sygnatury akt) Interesant w momencie wypełnienia wniosku informowany jest o terminie jego realizacji.

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa można złożyć w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Właściwy do przyjęcia oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa jest każdy kierownik urzędu stanu cywilnego w Polsce.

Kierownik, który przyjął oświadczenie, przesyła protokół do usc miejsca sporządzenia aktu małżeństwa

w terminie jednego dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu, w celu dołączenia do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka.

Podstawa prawna

  1. art.22, art. 90 Ustawy z dnia 28.11.2014r.- Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U.2014r. poz.1741 ze zm.) 
  2. art.59 Ustawy z dnia 25.02.1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.  2015r. poz.583 )

Załączniki

    Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2015-05-25 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2015-11-18 08:28:03 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2022-11-26 15:05:18 Przez: Gość