WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Szczegóły karty

WBUA-05 (27)

Urząd Miasta Kalisza, 2020-09-18
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wydział: Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

Proces: Zagospodarowanie przestrzenne

Właściciel: Janiak Monika

Osoba Nadzorująca: Miłek Sławomir

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wg wzoru,
 • Załączniki wymienione we wzorze wniosku,
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w przypadku, gdy jest ona wymagana na podstawie przepisów o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej – stosownie do wymogów ustawy o opłacie skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Główny Rynek 20, Ratusz, II piętro, pokój nr 44
tel. (62) 7654-378.

Miejsce składania wniosków i podań - II piętro , pokój nr 44, tel. (62) 7654-378, poprzez platformę e-PUAP, za pośrednictwem operatora pocztowego, ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, w przypadkach kiedy ma to zastosowanie.

Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzgodnień wniosku – II piętro, pok. 41 i 42 tel. (62) 7654-354, 7654-355, 7654-397, 7654-398 (poniedziałek, środa, piątek 7.30 - 15.30; wtorek, czwartek 12.00 - 15.30)

Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, II piętro pok. 43 tel. (62) 7654-308 lub Z-ca Naczelnika Wydziału, II piętro pok. 42a tel. (62) 7654-353.

Termin

Załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sposób załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna.
Decyzja zostaje przesłana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1546 ze zm.).

Opłata wynosi - 598,00 zł (zgodnie z ustawą zwolnione z opłaty jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy oraz z wyłączeniem innych zwolnień od opłat określonych w ustawie o opłacie skarbowej)

Opłata wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na konto:  Miasto Kalisz ul. Główny Rynek 20 nr 07102022120000580203875440 ze wskazaniem przedmiotu opłaty, za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Miejsce złożenia odwołania:
Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Główny Rynek 20, Ratusz, II piętro, pokój nr 44.

Informacje dodatkowe

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

  Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (zadanie wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

  Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

  Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

 • mail: wbua@um.kalisz.pl                                                                                                                                          tel: (62) 76-54-354, 76-54-355, 76-54-397, 76-54-398.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 293 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1546 ze zm. ).

Załączniki

Dodany dnia: 2020-09-18 Przez: Brzozowska Bukwa Katarzyna
Akceptowany dnia: 2020-09-21 12:43:29 Przez: Miłek Sławomir
Generowany dnia: 2021-05-13 03:04:53 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2020-09-02 - 2020-09-21 12:43:29
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2020-05-12 - 2020-09-09 10:31:05
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2020-02-21 - 2020-05-13 09:54:09
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2019-11-21 - 2020-02-25 10:57:06
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2019-06-14 - 2019-11-22 09:26:15
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2019-06-13 - 2019-07-01 04:39:43
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2019-06-13 - 2019-06-13 07:54:19
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2018-11-26 - 2019-06-13 07:31:14
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2018-07-19 - 2018-12-14 11:46:42
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2018-06-06 - 2018-07-19 11:22:06
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2018-03-07 - 2018-06-18 07:59:56
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2018-02-22 - 2018-03-07 13:46:30
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2017-12-29 - 2018-03-01 11:37:32
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2017-12-06 - 2018-01-02 07:06:39
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2017-08-29 - 2017-12-06 08:28:33
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 16. Zmieniono: 2017-07-07 - 2017-08-29 09:51:08
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 17. Zmieniono: 2017-04-11 - 2017-07-10 08:46:09
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 18. Zmieniono: 2017-04-06 - 2017-04-11 10:37:44
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 19. Zmieniono: 2017-04-05 - 2017-04-11 10:08:35
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 20. Zmieniono: 2016-06-17 - 2017-04-05 12:50:02
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 21. Zmieniono: 2016-02-22 - 2016-06-21 10:03:10
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 22. Zmieniono: 2016-02-08 - 2016-02-22 13:02:31
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 23. Zmieniono: 2015-12-09 - 2016-02-09 08:17:17
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 24. Zmieniono: 2015-07-28 - 2015-12-09 15:11:24
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 25. Zmieniono: 2015-06-11 - 2015-07-29 10:25:18
  Przez: Krzyżanowska-Walaszczyk Ewa
  Poprzednia wersja
 26. Zmieniono: 2013-06-18 - 2015-06-12 16:36:53
  Przez: Krzyżanowska-Walaszczyk Ewa
  Poprzednia wersja