POZWOLENIE NA BUDOWĘSzczegóły karty

WBUA-01 (30)

Urząd Miasta Kalisza, 2020-09-18
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Wydział: Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

Proces: Zagospodarowanie przestrzenne

Właściciel: Brzozowska Bukwa Katarzyna

Osoba Nadzorująca: Miłek Sławomir

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę wg wzoru,
 • Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • Specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane,
 • Postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organem administracji architektoniczno- budowlanej projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art.33 ust.2 pkt 4 ustawy-Prawo budowlane,
 • Upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy,
 • Kopię aktualnego odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla osób prawnych, lub kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Główny Rynek 20, Ratusz, II piętro, pokój nr 44
tel. (62) 7654-378

 wbua@um.kalisz.pl

Miejsce składania wniosków i podań - II piętro , pokój nr 44, tel. (62) 7654-378, poprzez platformę e-PUAP, za pośrednictwem operatora pocztowego, ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, w przypadkach kiedy ma to zastosowanie.

Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzgodnień wniosku – II piętro, pok. 46 tel. (62) 7654-360, 7654-313 (poniedziałek, środa, piątek 7.30 - 15.30; wtorek, czwartek 12.00 - 15.30)

Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, II piętro pok. 43 tel. (62) 7654-308 lub Z-ca Naczelnika Wydziału, II piętro pok. 42a tel. (62) 7654-353.

Termin

Załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Decyzja administracyjna. 
 2. Decyzję wraz z załącznikiem (projektem budowlanym) należy odebrać w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury pok. 46 (poniedziałek, środa, piątek 7.30 - 15.30; wtorek, czwartek 12.00 - 15.30).

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1546 ze zm.).

Opłata wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na konto:  Miasto Kalisz ul. Główny Rynek 20 nr 07102022120000580203875440 ze wskazaniem przedmiotu opłaty, za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej.

Stawki opłat w załączniku (na końcu karty).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Miejsce złożenia odwołania: Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, II piętro, pokój nr 44.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (zadanie wynikające z ustawy Prawo budowlane) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1546 ze zm.).

Załączniki

Dodany dnia: 2020-09-18 Przez: Brzozowska Bukwa Katarzyna
Akceptowany dnia: 2020-09-21 12:41:00 Przez: Miłek Sławomir
Generowany dnia: 2021-05-13 03:48:37 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2020-05-13 - 2020-09-21 12:41:00
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-05-12 - 2020-09-21 12:41:00
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2020-05-06 - 2020-05-13 09:52:47
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2019-11-21 - 2020-05-13 07:51:55
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2019-06-14 - 2019-11-22 09:24:12
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2019-06-13 - 2019-07-01 04:38:13
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2018-07-19 - 2019-06-13 07:51:17
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2018-07-19 - 2018-07-19 11:21:41
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2018-06-04 - 2018-07-19 10:03:12
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2018-02-22 - 2018-06-12 07:55:34
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2017-12-29 - 2018-03-01 11:36:38
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2017-12-06 - 2018-01-02 07:05:57
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2017-08-29 - 2017-12-06 08:28:11
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2017-07-26 - 2017-08-29 09:49:49
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2017-07-07 - 2017-07-26 06:57:57
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 16. Zmieniono: 2017-04-06 - 2017-07-10 08:43:04
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 17. Zmieniono: 2017-04-05 - 2017-04-11 10:07:59
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 18. Zmieniono: 2016-12-12 - 2017-04-05 12:49:41
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 19. Zmieniono: 2016-06-21 - 2016-12-16 14:18:14
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 20. Zmieniono: 2016-04-05 - 2016-06-21 10:02:32
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 21. Zmieniono: 2016-03-07 - 2016-04-05 09:18:13
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 22. Zmieniono: 2016-02-22 - 2016-03-07 12:35:52
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 23. Zmieniono: 2016-02-08 - 2016-02-22 12:59:28
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 24. Zmieniono: 2015-12-02 - 2016-02-09 08:13:29
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 25. Zmieniono: 2015-08-19 - 2015-12-09 13:35:31
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 26. Zmieniono: 2015-07-28 - 2015-08-19 14:55:03
  Przez: Krzyżanowska-Walaszczyk Ewa
  Poprzednia wersja
 27. Zmieniono: 2015-06-19 - 2015-07-29 10:14:53
  Przez: Krzyżanowska-Walaszczyk Ewa
  Poprzednia wersja
 28. Zmieniono: 2015-06-11 - 2015-07-08 10:30:30
  Przez: Krzyżanowska-Walaszczyk Ewa
  Poprzednia wersja
 29. Zmieniono: 2014-03-13 - 2015-06-12 08:35:48
  Przez: Krzyżanowska-Walaszczyk Ewa
  Poprzednia wersja
 30. Zmieniono: 2013-06-18 - 2014-04-02 09:27:32
  Przez: Kowalska Elżbieta
  Poprzednia wersja