MSIP Kalisz

Zarząd Dróg Miejskich

OPIS WYDZIAŁU

Zarząd Dróg Miejskich współpracuje z wydziałami Urzędu Miasta Kalisz przy realizacji powierzonych sobie zadań.

DANE TELEADRESOWE:

Adres siedziby: ul. Złota 43
telefon: 62 598 52 00
fax: 62 598 52 01
adres e-mail: zdmjb@zdm.kalisz.pl

ZADANIA

Do zadań Zarządu Dróg i Mostów należy:

  1. Z Wydziałem Gospodarowania Mienia - w zakresie ewidencji mienia Miasta, nadzoru nad jego prawidłowym wykorzystaniem i utrzymaniem, wykupów terenów pod drogi i parkingi oraz ustalania stawek opłat parkingowych;
  2. z Wydziałem Rozbudowy Miasta i Inwestycji - określanie zakresów sieci drogowej dla terenów budowlanych, niezbędnej dla przebiegu infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej tych terenów, które będą realizowane ze środków budżetu; oraz  w zakresie budowy układów komunikacyjnych;
  3. z Wydziałem Budownictwa, Urbanistyki i Architektury - w zakresie wniosków i opinii do projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opiniowania zamierzeń inwestycyjnych w zakresie obsługi komunikacyjnej projektowanych przedsięwzięć w ramach postępowań administracyjnych o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także w zakresie lokalizacji obiektów tymczasowych w obszarach układów komunikacyjnych;
  4. z Wydziałem Geodezji i Kartografii - w zakresie ewidencji układów komunikacyjnych i jej odnowy oraz nazewnictwa ulic i numerów porządkowych nieruchomości, opłat adiacenckich;
  5. z Wydziałem Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej - w szczególności  w zakresie utrzymania zieleni przyulicznej oraz odwodnienia ulic;
  6. z Wydziałem komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej - w zakresie ustalania przebiegu linii autobusowych przewozu zbiorowego osób;
  7. z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - w zakresie przygotowania ulic dla potrzeb obronnych i wykonywania innych zadań na rzecz obronności kraju;
  8. z Wydziałem Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki - w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas imprez masowych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych, a także w zakresie opieki nad zabytkami stanowiącymi elementy infrastruktury drogowej bądź znajdującymi  się w pasie drogowym ;
  9. z Biurem Cmentarza Komunalnego - szczególności w zakresie budowy i utrzymania dróg i parkingów przycmentarnych. 

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32